Regulaminy organizacyjne w SOK

przez admin
  ZZ Kol. Śl. 78 /09                                                                      Katowice, dn. 28.10.2009 r.
   

                                                                                  Pan Zbigniew Szafrański
                                                                                  Prezes Zarządu  
                                                                                  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
                                                                                  Warszawa  

   

         Zarząd Zakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy PKP PLK S.A. Komenda Straży Ochrony Kolei zwraca się do Pana Prezesa o przekazanie nam nowego projektu regulaminu organizacyjnego Straży Ochrony Kolei. Od pism Nr IOR1 -011 -40/09 z dn. 08.09.2009 r., Nr IOR1 -011 -42/09 z dn. 23.09.2009 r. i spotkania w dn. 06.10.2009 r. z Panem Prezesem związki nie otrzymały żadnych informacji co do zmian, jakie w projektach regulaminów nastąpiły. Co prawda, 6 września br. podczas ww. spotkania Pana Prezesa ze związkami członek Zarządu PLK pan Zbigniew Zarychta poinformował nas, iż projekt już uległ poważnym modyfikacjom, lecz związki do tej pory nie zostały zapoznane z owymi zmianami.
          Zgodnie z „Porozumieniem w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.” zawartego w dniu 11.01.2005 r. (§ 11) zwracamy się o przekazanie stronie związkowej poprawionych regulaminów organizacyjnych dotyczących SOK do dalszego opiniowania.
        Jednocześnie zwracamy się o podanie stanowisk pracy podlegających zamiarowi likwidacji, wraz z uzasadnieniem ekonomiczno – finansowym, oraz propozycjami zagospodarowania pracowników, którzy zostaną w dyspozycji spółki po utracie swoich dotychczasowych miejsc pracy.

                                                                                   Przewodniczący
                                                                  Zarządu Zakładowego ZZK Śl przy SOK 
                                                                                   Robert Sobota