POROZUMIENIE PODPISANE !

przez admin

 

 

W dniu 23 września 2009 roku zostało podpisane
Porozumienie w sprawie zmiany zasad realizacji uprawnień do ulgowych
świadczeń przejazdowych, ustalonych w Porozumieniu z dnia 2 grudnia 2002 r
pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Ponadzakładowymi
Organizacjami Związkowymi.

 

 

Porozumienie

 

w sprawie zmiany zasad realizacji uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych, ustalonych w Porozumieniu z dnia 2 grudnia 2002 r.

 

zawarte w dniu 23 września 2009 r. w Warszawie

 

pomiędzy

 

Związkiem Pracodawców Kolejowych

a

Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi

 

 

Wypełniając postanowienia ust. 17 Porozumienia zawartego w dniu 2 grudnia 2002 r. w Warszawie pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi, strony ustalają następujące zasady realizacji uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych, wynikających z Rozdziału XII Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych (PUZP):

 

§ 1

 

1.        Osoby wymienione w § 66, w § 67 w ust. 1 w pkt 1-3 oraz w § 86 PUZP, uprawnione są do nabywania biletów odcinkowych imiennych miesięcznych, za które opłata określona jest w cenniku, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Porozumienia.

2.        Osoby wymienione w § 67 w ust. 1 w pkt 4 PUZP uprawnione są do nabywania biletów odcinkowych imiennych miesięcznych z ulgą 80 %.

 

§ 2

 

Osoby wymienione w § 66 PUZP uprawnione są ponadto do nabywania:

1)     „biletu sieciowego imiennego” rocznego, ważnego na wszystkie kategorie pociągów uruchamianych przez PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o.,
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. oraz „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., którego cena w 2010 roku wynosi 140 zł.

2)     „biletu sieciowego imiennego” rocznego, ważnego na wszystkie kategorie pociągów uruchamianych przez PKP Intercity S.A., którego cena w 2010 roku wynosi 240 zł – w klasie dowolnej i 180 zł – w klasie drugiej.

3)     „biletu sieciowego imiennego” rocznego, ważnego na wszystkie kategorie pociągów, o których mowa w pkt 1) i 2), którego cena w 2010 roku wynosi 380 zł – w klasie dowolnej i 320 zł – w klasie drugiej.

 

 

§ 3

 

Cena jednego uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych, wykupywanego przez Pracodawców na 2010 rok wynosi:

1)     dla osób wymienionych w § 66 PUZP oraz członków ich rodzin, o których
  mowa w § 67 w ust. 1 w pkt 4 PUZP:

a)       w klasie dowolnej    666 zł,

b)       w klasie drugiej    545 zł,

2)     dla osób wymienionych w § 67 w ust. 1 w pkt 1-3 i w § 86 PUZP oraz członków ich rodzin, o których mowa w § 67 w ust. 1 w pkt 4 PUZP:

a)       w klasie dowolnej – 339 zł,

b)       w klasie drugiej – 242 zł.

 

§ 4

 

1.        Osoby wymienione w § 67 w ust. 1w pkt 1-3 oraz w § 86 PUZP uiszczają opłatę na pokrycie kosztów związanych z wydaniem „znaczka” poświadczającego uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych w danym roku kalendarzowym, ponoszonych przez pracodawców, którzy wykupują te uprawnienia.

2.        Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi w 2010 roku 12,50 zł.

  

§ 5

 

Ceny, o których mowa w § 2 w pkt 1), 2), 3), i w § 3 oraz opłata, o której mowa w § 4, mogą być skorygowane w latach następnych o wskaźnik wynikający z rzeczywiście dokonanych zmian cen biletów jednorazowych, lub średnioroczny wskaźnik inflacji, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

§ 6

 

1.        Strony zgodnie oświadczają, iż w III kwartale 2009 r. przystąpią do negocjacji
w sprawie zmiany postanowień Rozdziału XII PUZP, poprzez zawarcie Protokółu dodatkowego do PUZP.

2.        Zasady realizacji uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych, ustalone
w niniejszym Porozumieniu, obowiązują do czasu zrealizowania postanowień,
o których mowa w ust.1, jednak nie dłużej niż do roku 2012.

 

 

 

Za Związek Pracodawców                                    Za Ponadzakładowe Organizacje                       

           Kolejowych                                                                   Związkowe

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r.

 

Cennik biletów odcinkowych imiennych miesięcznych dla uprawnionych do ulgi 99 %

 

1.     Ceny biletów odcinkowych imiennych miesięcznych, na odległość do 200 km w pociągach osobowych

 

 

Przewoźnik

 

 

Klasa 1

 

Klasa 2

 

  Przewozy Regionalne

 

 

15,00 zł

 

10,00 zł

 

  Koleje Mazowieckie

 

 

14,00 zł   

 

10,00 zł

 

  WKD

 

 

 

10,00 zł

 

  SKM

 

 

 

7,50 zł

 

2.      Ceny biletów odcinkowych imiennych miesięcznych, na odległość do 200 km w pociągach pospiesznych

 

 

Przewoźnik

 

 

Rodzaj pociągu

 

Klasa 1

 

Klasa 2

 

Informacje dodatkowe

 

Intercity

 

 

pociągi objęte rezerwacją miejsc, zwane „M”

(dawne TLK)

 

 

25,50 zł

 

 

 

17,00 zł

 

uprawnia do zajęcia wolnego (nie zarezerwowanego) miejsca do siedzenia, bez obowiązku posiadania miejscówki

 

pociągi nie objęte rezerwacją miejsc, zwane „D”

 

 

30,00 zł

 

 

 

25,00 zł

bilet miesięczny na pociągi „D” uprawnia do przejazdów pociągami „M” w klasie i w relacji wskazanej na bilecie

 

Przewozy Regionalne

 

 

 

37,00 zł

 

23,00 zł