PNI upadło

przez admin

Zarząd Budimeksu poinformował, że otrzymał informację, iż Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie przychylił się do jego wniosku i wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości PNI z możliwością zawarcia układu.

 Fot. Rynek Kolejowy Fot. Rynek Kolejowy

Postanowienie uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia do PNI. Sąd postanowił też o utrzymaniu zarządu własnego PNI, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sławomira Bezaka oraz nadzorcę sądowego w osobie Krzysztof Leśniewskiego.

Upadłość PNI oznacza fiasko procesu prywatyzacyjnego, który został sfinalizowany w połowie 2012 roku. Budimex kupił spółkę od PKP za 225 milionów złotych. Na początku sierpnia, po analizie sytuacji finansowej, wartość PNI spadła o 180 milionów złotych. Budimex złożył wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, na co PKP SA zareagowała zdziwieniem, zapewniając, iż w momencie prywatyzacji Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury było w dobrej kondycji finansowej.

Wkrótce potem skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko spółce Budimex oraz jej prezesowi Dariuszowi Blocherowi. Według centrali PKP rozpowszechnia on w środkach masowego przekazu nieprawdziwe oraz naruszające dobra osobiste spółki PKP informacje, wskazujące na rzekome nieprawidłowości oraz nieuczciwe działanie spółki PKP SA w toku prywatyzacji Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury.

– PNI ma poważny problem, ponieważ większość kluczowych kontraktów realizowanych przez PNI generuje straty. Nie mogliśmy tego zweryfikować przed zakupem spółki, ale otrzymaliśmy od sprzedającego zapewnienie, że nie będzie strat na tych kontraktach. Okazuje się, że na dwóch z nich strata będzie bardzo duża, a przynajmniej jednego kontraktu, przy takim poziomie strat, spółka nie jest w stanie zrealizować. Żeby uzmysłowić o jakich wartościach mówimy dodam, że w przypadku samodzielnego przedsiębiorstwa taki poziom rentowności stanowiłby poważne zagrożenie dla jego dalszego istnienia – mówił Blocher kilka tygodni temu w rozmowie z Rynkiem Infrastruktury.

Grupy wierzycieli

We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu zarząd PNI zaproponował – w ramach propozycji układowych – wyodrębnienie siedmiu grup wierzycieli obejmujących:

 • Grupa I: drobni wierzyciele, posiadający wierzytelności w wysokości do 20 000,00 zł (włącznie), w tym wierzyciele objęci układem za ich zgodą;
 • Grupa II: mali wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 20 000,01 zł do 100 000,00 zł (obie granicezakresów włącznie);
 • Grupa III: średni wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł (obie granice zakresów włącznie);
 • Grupa IV: duzi wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej 1 000 000,01 zł (włącznie), z wyjątkiem wierzycieli z Grupy V, VI i VII;
 • Grupa V: wierzyciel będący wspólnikiem Spółki? Budimex SA z siedzibą w Warszawie;
 • Grupa VI: wierzyciel z tytułu zobowiązań niepieniężnych PKP PLK SA z siedzibą w Warszawie;
 • Grupa VII: wierzyciele składający się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO) objęci układem za ich zgodą.

Wierzytelności handlowe

Równocześnie w ramach przedstawionych propozycji układowych zarząd PNI zaproponował redukcję sumy długów w odniesieniu do: wierzytelności handlowych i wierzytelności z tytułu otrzymanych zaliczek, oraz wierzytelności pracowniczych składających się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO) – na następujących zasadach:

 • Grupa I: spłata 100% wartości wierzytelności (bez redukcji),
 • Grupa II: spłata 90% wartości wierzytelności (redukcja 10%),
 • Grupa III i VII: spłata 80% wartości wierzytelności (redukcja 20%),
 • Grupa IV: spłata 70% wartości wierzytelności (redukcja 30%),
 • Grupa V: spłata 60% wartości wierzytelności (redukcja 40%).

Wierzytelności Grupy VI o charakterze niepieniężnym zostałyby objęte restrukturyzacją polegającą na przekształceniu (zmianie) łączących PNI z wierzycielem Grupy VI tj. PKP PLK S.A. stosunków prawnych wynikających z czterech kluczowych dla PNI Sp. z o.o. umów. Z uwagi natomiast na fakt, iż umowy te realizowane są dla ww. wierzyciela w układzie konsorcjalnym powyższe wymaga także pozytywnej opinii partnerów poszczególnych konsorcjów – poinformował Budimex.

Pozostałe wierzytelności

Wierzytelności: pracownicze nie objęte Grupą VII, wierzytelności publiczno-prawne, wierzytelności z tytułu funduszy specjalnych oraz wierzytelności inne, zarząd PNI jest gotów uregulować w pełnym zakresie, tj. bez redukcji sumy tych wierzytelności. Wierzytelności z tytułu umów leasingowych maszyn i środków transportu zarząd spółki będzie regulował zgodnie z zawartymi umowami.

W stosunku do każdej wierzytelności zarząd PNI proponuje umorzenie należności z tytułu odsetek naliczonych od wierzytelności głównych – czytamy w komunikacie Budimeksu.

Spółka zaproponowała spłatę swoich wierzytelności układowych, zgodnie z założonymi powyżej poziomami redukcji, w 8 równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego okresu począwszy od kwartału następującego po zatwierdzeniu układu (brak okresu karencji w spłacie wierzytelności). Zgodnie z przewidywaniami zarządu PNI Sp. z o.o. ostatnia rata wierzytelności objętych zaproponowanym układem zostałaby wypłacona do dnia 31 marca 2015 roku – podał Budimex.

Źródło – Rynek Kolejowy