PAKT GWARANCJI SOCJALNYCH DLA PNI

przez admin

SPOTKANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z DYREKTOR PRYWATYZACJI MARIĄ WASIAK W SPRAWIE PAKIETU GWARANCJI SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW PNI SP. Z O.O. We wtorek 8 marca br. w siedzibie Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. odbyło się spotkanie pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w przedsiębiorstwie (Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP i SKK NSZZ „Solidarność”), zarządem PNI i p.o. Prezesa PKP S.A. i Dyrektorem Prywatyzacji – panią Marią Wasiak. Tematem spotkania było wynegocjowanie Pakietu Gwarancji Socjalnych dla pracowników przeznaczonej do prywatyzacji spółki PNI. Podczas spotkania związki zawodowe zmodyfikowały swój pierwotny projekt Pakietu Gwarancji Socjalnych dla pracowników o zapis dotyczący jednorazowej wypłaty premii z okazji Święta Kolejarza (w miejsce dotychczasowego §10 projektu) oraz o dzień wejścia w życie Pakietu (§17). Zastrzegły jednocześnie, że przedłożony projekt jest „propozycją minimalistyczną”. Związkowy projekt PGS jest przedłużeniem obowiązujących obecnie w przedsiębiorstwie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zdaniem dyrektor Wasiak, PKP S.A. nie jest władne do podpisania ze związkami zawodowymi Pakietu Gwarancji Socjalnych w przedłożonym kształcie, gdyż „stwarzałoby ryzyko zepchnięcia spółki na margines rynkowy, czego konsekwencją w dalszej perspektywie może być nawet upadłość spółki lub konieczność postawienia jej w stan likwidacji”, bowiem „przyjęcie przez spółkę tak wysokich dodatkowych kosztów skutkować będzie nie tylko utratą płynności finansowej przez spółkę w perspektywie kilkunastu miesięcy, ale również pod dużym znakiem zapytania stawia jej wiarygodność kredytową”. Zdaniem dyrektor Wasiak jedynym rozwiązaniem jest doprowadzenie do bezpośrednich rozmów związków zawodowych z przyszłym, wytypowanym przez PKP S.A., inwestorem, który miałby kupić spółkę. Związkowcy przypomnieli pani prezes Zarządu PKP S.A., że Pakiet Gwarancji Socjalnych nie stanowi żadnych dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstwa, bowiem jego zapisy już obowiązują w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a w dodatku Pakiet miałby zacząć obowiązywać dopiero po sprzedaży spółki przez PKP S.A. inwestorowi, tak więc można mówić co najwyżej o dodatkowym koszcie dla inwestora, a nie dla spółki jako takiej. Przypomniano jednocześnie, że 17 lipca 2008 roku ponadzakładowe organizacje związkowe Grupy PKP zawarły z Ministrem Infrastruktury porozumienie, zapewniające, że przed dokonaniem zmian własnościowych w spółkach (usamorządowienie spółki PKP Przewozy Regionalne, prywatyzacja niektórych spółek Grupy PKP) będą negocjowane pakiety gwarancji dla ich pracowników a podpisane umowy społeczne będą wiążące dla przyszłych właścicieli. Nieustępliwa postawa pani dyrektor Wasiak wzbudziła powszechne zdziwienie, czyim w rzeczywistości jest ona reprezentantem – interesów właściciela przedsiębiorstwa (który w założeniu powinien chcieć sprzedać spółkę po możliwie najwyższej cenie), czy interesów inwestora zainteresowanego prywatyzacją PNI (który z założenia chciałby kupić jak najtaniej, a więc np. nieobciążone koniecznością realizowania zapisów Pakietu Gwarancji Socjalnych dla pracowników); czy chodzi o dobro spółki i jej pracowników, czy też o szybkie zbycie akcji przedsiębiorstwa i oddanie go w ręce (krajowego lub zagranicznego) prywatnego podmiotu kapitałowego, czym de facto oddaje się cały polski rynek napraw i budowy infrastruktury kolejowej. Dyrektor Wasiak otrzymała na spotkaniu ostateczny projekt Pakietu Gwarancji Socjalnych, który zobowiązała się przekazać przyszłym inwestorom do zapoznania się. Wedle jej orientacji, do negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi a przyszłym inwestorem mogłoby dojść w drugiej połowie kwietnia/pierwszej połowie maja, a strony miałyby na negocjacje 2 tygodnie. Następne spotkanie związków zawodowych działających w PNI z zarządem spółki zaplanowane zostało na czwartek 10 marca. Jak dotychczas, Zarząd spółki był upoważniony do prowadzenia w sprawie Pakietu negocjacji z przedstawicielami pracowników.