FZZP PKP: Zatrzymać likwidację zakładów w PKP CARGO!

przez admin

15 września 2010 r. w warszawskiej siedzibie PKP CARGO S.A. odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Cargo Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. W spotkaniu wziął udział pan Ireneusz Wasilewski – dyrektor ds. pracowniczych w spółce. Przed posiedzeniem Rady Branżowej miało także miejsce spotkanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w skład którego wchodzą FZZP PKP, SKK NSZZ „Solidarność” i KKZZ, z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Organizacji Zakładowych w PKP CARGO S.A.

Dyrektor Wasilewski omówił działania Zarządu PKP CARGO S.A. zmierzające do wdrożenia drugiego etapu restrukturyzacji spółki, który sprowadza się do likwidacji 6 z obecnie istniejących 16 zakładów spółki (co do 2015 roku przyniesie zwolnienia kolejnych 5-7 tyś. pracowników), zakończenia roku zyskiem netto w wysokości ponad 40 mln zł i przygotowania spółki do prywatyzacji do 2012 roku. Mimo wypracowania w pierwszym półroczu tego roku przez pracowników PKP CARGO S.A. ponad 7 mln zł zysku netto Zarząd uznaje za niemożliwe wdrożenie w tym roku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego oraz przejawia pełną determinację w dążeniu do przeprowadzenia zapowiedzianej restrukturyzacji.

Prezes Wasilewski przyznał, że jedynym związkiem zawodowym, który w jednoznaczny sposób wypowiada się przeciwko prowadzeniu takiej restrukturyzacji jest Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, a większość działających w spółce związków zawodowych wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego projektu restrukturyzacji spółki zgłaszając jedynie uwagi co do spraw technicznych związanych z nową strukturą organizacyjną spółki lub dopominając się o daną formę i wysokość odpraw dla zwalnianych pracowników.

Rada Branżowa Cargo FZZP PKP podtrzymała swoje stanowisko z 19 sierpnia br. (a wcześniej przyjęte przez Prezydium Rady Branżowej i Prezydium Zarządu Głównego FZZP PKP w dniu 3 sierpnia br.), w którym domaga się wstrzymania restrukturyzacji PKP CARGO S.A. przedstawionej centralom związkowym przez Członka Zarządu w piśmie nr CPPR-07-73/2010 z dnia 16 lipca 2010 r., zachowania obecnie istniejących 16 zakładów spółki, i wdrożenia akcji awansowej w wynagrodzeniu zasadniczym dla pracowników wszystkich szczebli w spółce w obecnym roku. Rada Branżowa Cargo wyraziła równocześnie swoje poparcie dla działań i postulatów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Organizacji Zakładowych w PKP CARGO S.A. i wezwała wszystkich pracowników kolei do wyrażenia protestu względem destabilizacji warunków pracy na kolei i działań likwidacyjnych polskiej kolei podczas wyznaczonej na 28 września br. pikiety pod Ministerstwem Infrastruktury.

Kolejarze! Bądźmy razem! W jedności siła! Dziś niszczą „ich” miejsca pracy, jutro podniosą rękę także na „nasze”! Nie zwycięża tylko ten, kto nie podejmuje walki!

Źródło – Federacja ZZP PKP