Stanowisko ZG Federacji ZZP PKP

przez admin

Szanowni Państwo,

Poniżej  stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP wobec przedłożonego przez Ministerstwo Infrastruktury „Programu działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015”, które zostanie przekazane na ręce ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka w dniu 15 września br. przez przewodniczącego FZZP PKP Stanisława Stolorza.

Stanowisko
Prezydium Zarządu Głównego
Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP
wobec przedłożonego przez Ministerstwo Infrastruktury
„Programu działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015”

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP po analizie przedłożonego przez Ministerstwo Infrastruktury „Programu działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015” przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Materiał przedłożony przez Ministerstwo Infrastruktury pt. „Program działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015” rozczarowuje. Diagnoza będąca podstawą dla programu pokazuje, że od zmian ustrojowych w 1989 r. postępuje całościowa degradacja kolei we wszystkich sferach – taboru, dróg kolejowych, infrastruktury. „Program działań” zawiera cały asortyment spraw oczywistych – że zachodzi potrzeba czystych dworców, szybkiej i bezpiecznej kolei, niskich stawek przewozowych, nowoczesnego taboru, ekologiczności, dostępności dla osób niepełnosprawnych itd.
Zdaniem Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP zasadniczym celem przedłożonego „Programu działań” jest dalsza liberalizacja i dalszy rozwój konkurencji na polskim rynku kolejowym. Problem polega na tym, że proponowane w „Programie” działania prywatyzacyjne obecnych spółek kolejowych z Grupy PKP, przy braku ochrony rynku rodzimego, nie będzie skutkować wprowadzeniem konkurencyjności na tym rynku, lecz likwidacją publicznego przewoźnika państwowego.
Przedłożony „Program działań” przyznaje, że dotychczasowe koncepcje wdrażane od 1998 roku na kolei nie sprawdziły się. Ale nie tylko „nie sprawdziły się” – pogłębiły patologie w polskim kolejnictwie, pozbawiły miejsc pracy ponad 120 tysięcy osób (w tym 25 tys. osób w ciągu ostatnich 2 lat), spowodowały wiele zamieszania w dziedzinie sprawnego zarządzania majątkiem kolejowym.

1. Uważamy, że nie można odejść w wielu regionach kraju od przewozów kolejowych – należy w jak najkrótszym terminie zwiększyć środki finansowe na odrobienie zaległości w modernizacji, remontach i utrzymaniu linii kolejowych – tak, aby odwrócić proces degradacji kolei na rzecz poprawy dostępności transportu kolejowego w Polsce.
2. Uważamy, że należy dążyć do jak najszybszego zmniejszenia dysproporcji w finansowaniu transportu drogowego w stosunku do transportu kolejowego, zgodnie z polityką transportową Unii Europejskiej, najpóźniej do 2012 roku – jako cel rządu oparty na koncepcji zrównoważonego rozwoju.
3. Widzimy konieczność zwiększenia już od 2011 r. dotacji z budżetu państwa na utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej, nie czekając na uregulowanie tego zagadnienia w wieloletnim kontrakcie, o którym mowa w odpowiednim podrozdziale przedłożonego „Programu działań”. Niskie wydatkowanie państwa na transport kolejowy w Polsce jest jedną z głównych przyczyn wysokich kosztów obsługi zadłużenia PKP i generowania tym samym nowych kosztów, których pokrycie winno być przeznaczane na rozwój i modernizację kolei.
4. Jednocześnie, w zakresie organizacji terytorialnej, należy wstrzymać prowadzenie działań „optymalizacyjnych” i „dostosowujących” ilość zakładów i sekcji do czasu wyodrębnienia spółki PKP PLK S.A. z Grupy PKP.
5. Zapisy przedłożonego „Programu działań” nie dają odpowiedzi na pytanie, kto zdaniem rządu jako projektodawcy, powinien być organizatorem publicznego transportu kolejowego w Polsce. Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP stoi na stanowisku, że w przeciwieństwie do obecnej tendencji przekazywania tego zadania samorządom wojewódzkim, organizatorem winien być minister właściwy do spraw kolejnictwa.
6. Zdaniem Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP należy przyśpieszyć oraz dokończyć proces wyposażania przez PKP S.A. spółek zależnych od PLK S.A. w majątek niezbędny do prowadzenia przez te podmioty swojej działalności. Nie wyrażamy zgody na połączenie Zakładu Maszyn Torowych z siedzibą w Krakowie ze spółkami „utrzymaniowo-naprawczymi”.
7. Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP wyraża poparcie dla Poselskiego projektu ustawy o Straży Kolejowej (druk sejmowy nr 510). Wszyscy pracownicy obecnej Straży Ochrony Kolei, z chwilą wejścia w życie ustawy, powinni stać się funkcjonariuszami nowopowstałej formacji. Nie wyrażamy zgody na wariant powoływania w spółkach kolejowych (jak PKP PLK S.A.) wewnętrznej służby ochrony czy powierzania zadań bezpieczeństwa na kolei zewnętrznym agencjom i służbom ochroniarskim.
8. Należy odstąpić od planów prywatyzacji spółek Grupy PKP bez zapewnienia większościowego udziału Skarbu Państwa, a całość środków uzyskanych w wyniku prywatyzacji spółek należy przeznaczyć na dokapitalizowanie prywatyzowanych podmiotów. Państwo powinno wobec kolei przyjąć aktywną rolę, tak jak przyjęło swego czasu wobec wszystkich ważniejszych – strategicznych – gałęzi gospodarki. Model taki funkcjonuje np. w kolejach francuskich, które realizują zasadę, wedle której konieczne jest zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla ludności, ale państwo musi brać pod uwagę potrzeby zbiorowe ludności, które nie odpowiadają żadnym kryteriom bezpośredniej rentowności. Uważamy, że kolejnictwo stanowi ogólnokrajowy organizm, z wewnętrznie powiązanymi ze sobą różnymi funkcjami gospodarczymi, organizacyjnymi i infrastrukturalnymi, którego poziom złożoności i skomplikowania z definicji wyklucza możliwość rozparcelowania tego organizmu na niezależne od siebie prywatne podmioty, które nie spowodowałoby potencjalnego niebezpieczeństwa zarówno dla poprawnej realizacji funkcji kolei, jak i pasażerów, czy przewozu towarów. Przykład prywatyzacji kolei brytyjskich za rządów konserwatystów może być tego znamiennym przykładem.
9. W dziedzinie socjalno-bytowej należy umożliwić pracownikom kolejowym wykupienie mieszkań kolejowych nawet na tych obszarach kolejowych, które w obecnym stanie prawnym nie mogą być sprzedawane.
10. Fundusz kolejowy powinien być w całości przekazywany do podmiotów kolejowych na realizację inwestycji w strukturę kolejową, remonty i utrzymywanie i rozwój linii kolejowych.
11. Zdaniem Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP należy znieść opodatkowanie VAT przepływów pieniężnych między spółkami Grupy PKP.
12. Nie zgadzamy się z wariantem prywatyzacji spółki PKP LHS S.A. poprzez jej podział i wniesienie udziałów PKP LHS do PKP Cargo S.A.
13. Należy określić cel strategiczny dla spółki PKP Informatyka Spółka z o.o. w kształcie określonym przy powoływaniu spółki w 2001 r., tj. zapewnienia pełnej i bezpiecznej obsługi potrzeb informatycznych spółek z Grupy PKP (PKP Informatyka Sp. z o.o. posiada certyfikaty bezpieczeństwa i jakości). Brak zmiany obecnej strategii Spółki, lub jej uzupełnienia, będzie świadczyć o chęci likwidacji Spółki w sposób bezpośredni lub pośredni i docelowo o woli przejęcia tego segmentu rynku w sposób bezkosztowy lub za grosze przez zewnętrzną prywatną firmę informatyczną ze szkodą dla załogi, Spółki i Skarbu Państwa.

Dla Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP nie do zaakceptowania jest traktowanie zatrudnienia na kolei tylko jako jednego z palety parametrów, na podobieństwo tonażu, kilometropasażera itd., którym można dowolnie manipulować celem uzyskiwania zamierzonych efektów ekonomicznych. W tym czysto technokratycznym podejściu nie uwzględnia się zagadnień społecznych, jakie dla pracowników kolei wiążą się z redukcjami zatrudnienia, restrukturyzacją struktury organizacyjnej spółek – przede wszystkim utratą stałego źródła zarobkowania kolejarzy.
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP obawia się, że proponowane w „Programie działań dla rozwoju transportu kolejowego do 2015 roku” rozwiązania nie stanowią panaceum na obecne problemy kolei. Dotychczasowe działania ustawodawców, zdaniem Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, sprowadzały się i w dalszym ciągu sprowadzają głównie do tworzenia społecznego przyzwolenia na prywatyzację i likwidację państwowego publicznego przewoźnika kolejowego.
Kolej potrzebuje szczególnie teraz nie tylko dobrego słowa, ale przede wszystkim mądrych i rozważnych decyzji co do dalszego jej rozwoju.

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP

Warszawa, 7 września 2010 r.