Pytania, które mogą się pojawiać przy PDO

przez admin

1. Do jakich grup pracowników skierowany jest PDO?
PDO adresowane jest do wszystkich osób zatrudnionych u pracodawcy. Do Programu może przystąpić każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, warunkiem rozwiązania umowy o pracę w ramach PDO jest jednakże uzyskanie zgody Pracodawcy.

Natomiast nie będą mogli być objęci PDO jedynie pracownicy będący równocześnie z terminami składania wniosków o rozwiązanie umowy w ramach PDO w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub, którzy już podpisali dokumenty dot. rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron.

2. Kiedy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę?
W ramach PDO umowa o pracę zostanie rozwiązana z dniem 31 stycznia 2015r.

3. Czy pracownicy nabywający (i Ci, którzy nabyli) uprawnienia emerytalne również objęci są PDO?
Tak, Program skierowany jest do wszystkich pracowników, również do tych którzy nabyli prawa emerytalne. Mogą oni złożyć wniosek tak jak wszyscy inni pracownicy.

4. W jakiej wysokości pracownicy, którzy skorzystają z PDO otrzymają rekompensatę z tytułu rozwiązania umowy o pracę?
Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę w ramach PDO otrzymają dodatkową rekompensatę zgodnie z postanowieniami regulaminu PDO:
• 0,5 krotność wynagrodzenia (bez Gwarancji Zatrudnienia i umowa terminowa)
• 5 krotności wynagrodzenia (bez Gwarancji Zatrudnienia i umowa na czas nieokreślony)
• 11 krotność wynagrodzenia (4 letnia gwarancja zatrudnienia)
• 33 krotność wynagrodzenia (10 letnia Gwarancja Zatrudnienia)
Dodatkowo Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę w ramach PDO otrzymają odprawę wynikającą z postanowień Ustawy z 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Wysokość tej odprawy jest uzależniona od stażu pracy u pracodawcy i wynosi od 1 do 3 wynagrodzeń.

5. Czy pracownik otrzyma wypłatę odszkodowania za przysługujący mu okres wypowiedzenia wynikający z Kodeksu pracy lub za skrócony okres wypowiedzenia wynikający z par. 6 ust. 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A., czy na podstawie art. 8 Ustawy z 13.03.2003 roku?
Nie, W ramach PDO planowane jest rozwiązywanie umów o pracę wyłącznie w trybie porozumień stron. Nie będą składane przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, tak więc nie będzie żadnego okresu wypowiedzenia, co oznacza też iż nie będzie stosowania skróconego okresu wypowiedzenia ani też wypłacanego odszkodowania z tego tytułu. Natomiast każdy odchodzący pracownik w ramach PDO otrzyma odprawę określoną w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2013 roku (wysokość tej odprawy jest uzależniona od stażu pracy u pracodawcy i wynosi od 1 do 3 wynagrodzeń).

6. Czy pracownicy będą mieli uprawnienia do wypłaty odprawy emerytalnej?
Tak, Pracownicy posiadający uprawnienia emerytalne w dniu 31.01.2015 r. otrzymają odprawę emerytalną na zasadach dotychczasowych, zgodnie z zapisami ZUZP. Natomiast pracownicy, którzy uzyskają uprawnienia do otrzymania odprawy emerytalnej nie później niż do dnia 31.01.2019 i złożą stosowane pisemne oświadczenie, że pracodawca z PKP CARGO był ich ostatnim Pracodawcą wówczas odprawa emerytalna będzie wypłacona na wniosek pracownika. Jednakże wypłata ta nastąpi dopiero w przyszłości.

7. Czy pracownicy będą mieli uprawnienia do wypłaty nagrody jubileuszowej?
Tak, Nagroda jubileuszowa będzie wypłacona pracownikom, którzy posiadają uprawnienia do jej wypłaty na warunkach opisanych ZUZP. Dla pracowników, którzy będą posiadali uprawnienia emerytalne, a którym do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy , licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy , prawo do tej nagrody przysługuje w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli pracownik podpisał już stosowne dokumenty dot. rozwiązania umowy o pracę z określeniem terminu oraz trybu rozwiązania stosunku pracy czy w terminie ogłoszenia Programu będzie mógł być nim objęty ?
Nie, nie będzie mógł. Pracownicy, którzy na dzień uruchomienia Programu pozostają w okresie wypowiedzenia lub z którymi zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę nie mogą przystąpić do PDO.

9. Czy warunkiem skorzystania z PDO jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, czy pracodawca wypłaci ekwiwalent pieniężny?
Tak, Pracownicy, którzy rozwiążą umowę o pracę w ramach PDO będą wykorzystywali przysługujący im urlop wypoczynkowy w terminie od dnia podpisania porozumienia do dnia rozwiązania umowy o pracę. W praktyce może to dotyczyć maksymalnie 4 dni roboczych. Natomiast za pozostałą , niewykorzystaną proporcjonalną część urlopu zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny na ogólnie obowiązujących zasadach prawa pracy.

10. Czy pracownik, który rozwiązał umowę o pracę w ramach PDO będzie miał obowiązek zwrotu rekompensaty w przypadku ponownego zatrudnienia w PKP CARGO S.A. , czy tylko w Grupie PKP CARGO?
Tak, ale obowiązek ten będzie nawet szerszy, dotyczyć będzie bowiem zatrudnienia w całej Grupie PKP. Zgodnie z Regulaminem PDO w przypadku ponownego zatrudnienia zarówno
w Grupie PKP jak i w Grupie PKP CARGO pracownik zobowiązany będzie do zwrotu całej rekompensaty na następujących warunkach:
• w okresie do 36 m-cy od daty rozwiązania stosunku pracy, przy jednorazowej płatności świadczeń,
• do 36 m-cy od daty wypłaty drugiej części świadczenia, w przypadku rozłożenia płatności na dwie równe raty.

11. Jakie adnotacje dotyczące przyczyny rozwiązania umowy o pracę będą zawarte w Świadectwie pracy?
W świadectwie pracy będzie wskazane przede wszystkim, iż rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w trybie porozumienia stron. Ponadto pracodawca zamieści w świadectwie pracy, informację, że stosunek pracy uległ rozwiązaniu, z przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003r.

12. Czy pracownicy, którzy spełnią warunki ze względu na wiek i staż pracy i rozwiążą umowę o pracę w ramach Programu będą posiadali uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego?
Tak, Pracownik, który spełni warunki określone przepisami ZUS do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne (czyli odpowiedni wiek oraz staż pracy ) wówczas tryb rozwiązania umowy o pracę zapisany w świadectwie pracy da mu możliwość uzyskania tego świadczenia. Należy jednakże zastrzec, iż każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, jak też rekomendowanym jest przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu się przez takiego pracownika do PDO, skonsultowanie się przez niego z jego właściwym Oddziałem ZUS.

13. Jakie będą terminy składania wniosków o przystąpienie do Programu?
Wnioski składać należy do komórek pracowniczych w nieprzekraczalnym terminie 29.12.2014 do 15.01.2015. Wnioski składane w innych terminach nie będą rozpatrywane.

14. Skąd będzie można pobrać wniosek?
Wniosek o przystąpienie do PDO będzie można pobrać od pracowników komórek pracowniczych lub wydrukować z intranetu PKP CARGO SA

15. Czy pracownicy, którzy rozwiążą umowę o pracę w ramach PDO mogą ubiegać się o umorzenie pożyczki z ZFŚS bądź czy będzie możliwe rozłożenie spłaty na dogodne raty?
Regulamin PDO nie reguluje tej kwestii. Regulaminy ZFŚS w każdym zakładzie przewidują zasady i możliwości kontynuowania spłat pożyczek po ustaniu stosunku pracy.

16. Czy można ustalić późniejszą datę rozwiązania umowy, ze względu na uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub przedemerytalnych?
Nie, nie ma takiej możliwości. W ramach PDO jedynym terminem rozwiązania umowy o pracę z Pracownikiem w ramach PDO jest 31.01.2015

17. Czy będzie możliwość powrotu do pracy np. na część etatu?
Nie, co do zasady nie przewiduje się takiej możliwości. Należy również pamiętać, iż gdyby ktoś jednak zdecydował się ponownie zatrudnić w Grupie PKP lub Grupie PKP CARGO to będzie zobowiązany do zwrotu całej rekompensaty na następujących warunkach :
• w okresie do 36 m-cy od daty rozwiązania stosunku pracy, przy jednorazowej płatności świadczeń ,
• do 36 m-cy od daty wypłaty drugiej części świadczenia, w przypadku rozłożenia płatności na dwie równe raty.

18. Czy Pracownicy, których stosunek pracy jest zawieszony (urlop bezpłatny, wychowawczy itp.) będą mogli skorzystać z PDO?
Tak, PDO jest adresowane do wszystkich pracowników, tak więc pracownicy przebywający obecnie na usprawiedliwionej nieobecności w pracy będą mogli przystąpić do PDO.

19. Czy Pracownicy zatrudnieni na czas określony będą mogli skorzystać z PDO?
Tak, Do PDO mogą przystąpić wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę.

20. Czy Pracownicy, którzy posiadają uprawnienia do emerytury pomostowej będą mogli skorzystać z PDO?
Tak, Do PDO mogą przystąpić wszyscy pracownicy bez względu na wiek i uprawnienia emerytalne.

21. Czy od świadczeń wypłacanych pracownikom , którzy rozwiązali stosunek pracy w ramach PDO zostanie naliczony podatek i składki ZUS?
Wszystkie kwoty wypłaconych świadczeń w ramach PDO podlegają obciążeniom publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi na dzień wypłaty. Na pewno od wpłacanych kwot zostaną naliczone i potrącone zobowiązania podatkowe, natomiast w zakresie składek na obowiązkowe ubezpieczenia Spółka PKP CARGO S.A. wystąpiła o uzyskanie interpretacji do właściwego organu. Jeśli podzieli on zdanie spółki to wypłacane kwoty nie będą obciążone składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

22. W jakim terminie będą wypłacane świadczenia z tyt. PDO?
Decyzję o terminie otrzymania świadczeń podejmuje pracownik. Może to być wpłata jednorazowa w całości w takim przypadku nastąpi to wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2015 roku, czyli do 10 lutego 2015 roku lub też wypłata w dwóch równych częściach, z których pierwsza będzie płatna do 10 lutego 2015 a druga do 31 stycznia 2016 roku. Decyzję o sposobie wypłaty podejmuje pracownik. Powyższe możliwości mogą się różnić indywidualnymi konsekwencjami w zakresie wysokości zobowiązania podatkowego, z tym że zasadą jest wypłata jednorazowa w lutym 2015 roku.