Dywidenda w PKP CARGO S.A

przez admin

PKP CARGO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie podziału zysku za 2013 r.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2014-05-12
Raport bieżący nr 31/2014
Skrócona nazwa emitenta PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w 2013 r., wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 01.01.2013 do 31.12.2013, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zgodnie z ww. uchwałą osiągnięty w 2013 r. zysk netto w wysokości 94.083.113,21 zł, wynikający ze Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres 01.01.2013 do 31.12.2013, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, ZWZ postanowiło przeznaczyć na: 1) wypłatę dywidendy kwotę 86.556.464,15 zł; 2) kapitał zapasowy kwotę 7.526.649,06 zł. Dodatkowo, na wypłatę dywidendy ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę 50.939.371,04 zł pochodzącą z zysków zatrzymanych. Jednocześnie Zarząd Spółki, informuje, iż ZWZ Spółki ustaliło dzień 20 maja 2014 r. jako dzień dywidendy oraz dzień 4 czerwca 2014 r. jako termin wypłaty dywidendy. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,07 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 44.786.917. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).