Europejscy kolejarze przeciwni prywatyzacji

przez admin

Uczestnicy XXI Stałej Konferencji Europejskich Kolejowych Związków Zawodowych wypowiedzieli się stanowczo przeciwko dalszej liberalizacji rynku kolejowego i przeciwko prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw kolejowych oraz wezwali do przeciwdziałania proponowanemu przez Komisję Europejską „Przekształceniu” pierwszego pakietu kolejowego.

W Konferencji, która w tym roku odbyła się w dniach 4-7 maja br. w Mokrej Gorze (zachodnia Serbia), wzięło udział 41 delegatów i gości reprezentujących 14 kolejowych związków zawodowych z Węgier, Słowacji, Republiki Czeskiej, Polski, Chorwacji, Bułgarii, Macedonii, Rumunii, Serbii, Republiki Srpskiej, Wielkiej Brytanii i Rosji. Polską delegację stanowili członkowie Zarządu Głównego Federacji ZZP PKP kol. kol. Zbigniew Ignaszak i Marek Malik.

Podczas Konferencji uczestnicy podzielili się informacjami, jak wyglądają i jak daleko posunięte są procesy liberalizacji i prywatyzacji transportów towarowych i pasażerskich w ich krajach a także dyskutowali nad działaniami mogącymi przeciwdziałać występującym tendencjom destabilizującym zarówno funkcję przewozów kolejowych w społeczeństwie, jak również warunki pracy i płacy pracowników kolejowych. Podczas Konferencji przedstawiciele FZZP PKP nawiązali bliski kontakt z działaczami związkowymi z Wielkiej Brytanii, który owocować będzie podjęciem przez Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP i największą organizację związkową pracowników transportu na Wyspach Brytyjskich R.M.T. ścisłej współpracy w zakresie wymiany informacji i koordynacji wspólnej polityki wobec procesu prywatyzowania spółek kolejowych. Brytyjski ruch zawodowy, jako pierwszy na świecie, staną twarzą w twarz ze zjawiskiem masowej wyprzedaży publicznego majątku kolejowego.

Uczestnicy XXI Stałej Konferencji przyjęli „Wnioski Końcowe” o następującej treści:

WNIOSKI KOŃCOWE XXI STAŁEJ KONFERENCJI
EUROPEJSKICH KOLEJOWYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
(tłum. własne)

XXI Stała Konferencja Kolejowych Związków Zawodowych odbyła się w Mokrej Gorze, w Serbii, w dniach od 4 do 7 maja 2011 roku.

Temat Konferencji „Doświadczenia i propozycje liberalizacji i prywatyzacji kolejowego transportu towarowego i pasażerskiego” przyciągnął dużą ilość delegatów z Węgier, Słowacji, Republiki Czeskiej, Polski, Chorwacji, Bułgarii, Macedonii, Rumunii i Serbii, jak również braterskie delegacje gości z Rosji, Wielkiej Brytanii i Republiki Srpskiej.

Komisja Europejska opublikowała nowy projekt ustanowienia jednolitego „europejskiego obszaru kolejowego”.

Tak zwane „Przekształcenie” pierwszego pakietu kolejowego Unii Europejskiej propaguje nieodpowiedzialne przed nikim monopole; mając za swój strategiczny cel zdemontowanie historycznych kolei usuwa własność publiczną w imię konkurencyjności rynkowej.

Zgodnie z Przekształconą Dyrektywą:

  • Komisja wymusza rozdzielenie zarządzania torami i przewozami. Zagrożone jest istnienie „przedsiębiorstw holdingowych”, popierane przez niektóre państwa, utrzymujące wspólną firmę macierzystą z wydzieloną księgowością aby uniknąć bezpośredniej prywatyzacji kolei.
  • Komisja proponuje dalszą fragmentację kolei z podlegającymi „większej elastyczności” usługami utrzymywania, czyszczenia, tankowania paliwa i pracy manewrowej na zasadach outsourcingu i podwykonawstwa.
  • Komisja chce odebrać krajowym władzom publicznym prawo do alokacji tras kolejowych i do ustalania przez krajowe koleje cen za korzystanie z urządzeń zasilania w prąd trakcyjny i za energię elektryczną.
  • Dyrektywa otwarcie propaguje prywatne źródła finansowania projektowania, zlecania, rozwoju i prowadzenia przewozów kolejowych.
  • Dyrektywa unieważnia prawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa personelu, taboru kolejowego, warunków socjalnych i praw pracowników i konsumentów, a także nakłada klauzule łamistrajkowe w komercyjnych umowach kolejowych.

Ponieważ Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) jest przeciwna „Przekształceniu” i liberalizacji krajowego kolejowego transportu pasażerskiego, zwołała na dzień 24 maja br. w Brukseli europejską demonstrację.

Główne wnioski XXI Stałej Konferencji są następujące:

1. Delegacje wspólnie przeanalizowały procesy nasilające kryzys dotykający pracowników kolejowych i podważający przyśpieszony rozwój sektora kolejowego w ich krajach, które prowadzą do cięć miejsc pracy, linii kolejowych i zamykania stacji oraz odznaczają się alarmującym wzrostem międzynarodowych monopoli, które przejmują kontrolę nad ich kolejami.

2. W obronie interesów swoich członków i swoich społeczeństw uczestnicy Konferencji wyrazili wolę uczynienia bardziej słyszalnym głosu kolejowych związków zawodowych reprezentujących pracowników z centralnej i południowo-wschodniej Europy.

3. Konferencja wspiera działania europejskich pracowników kolejowych przeciwko Przekształceniu i liberalizacji krajowego kolejowego transportu pasażerskiego, tj. europejską demonstrację, którą ETF organizuje 24 maja 2011 roku w Brukseli.

4. Podczas autonomicznego spotkania delegacji węgierskich, rosyjskich i serbskich zaproponowano podjęcie przez Konferencję inicjatywy powołania stałego biura celem koordynowania w przyszłości przepływu informacji, analiz i działań. Pozostałe delegacje powinny zadeklarować swoją zgodę na powołanie biura do czasu następnej Stałej Konferencji.

5. Konferencja przesyła wyrazy solidarności Japońskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Kolejowych (JRU) w związku z ostatnimi tragediami, które dotknęły kraj: trzęsieniem ziemi, tsunami i katastrofą nuklearną. List zostanie odczytany podczas zbliżającego się kongresu JRU w dniach 5-6 czerwca 2011 roku.

6. Konferencja wyraziła konieczność zapraszania kierownictwa Sekcji Kolejnictwa ETF do uczestnictwa w następnych posiedzeniach Stałej Konferencji.

7. Następna Stała Konferencja, podczas której kontynuowane będą podjęte prace, odbędzie się w Bułgarii. Zaproponowanym tematem następnej Stałej Konferencji jest „Warunki i zadania związków zawodowych po kryzysie”.

Mokra Gora (Serbia), 6 maja 2011 rok

Podpisy członków Stałej Konferencji:

/-/ Słowacja, /-/ Republika Czeska, /-/ Polska, /-/ Bułgaria, /-/ Macedonia, /-/ Serbia, /-/ Rumunia, /-/ Rosja, /-/ Wielka Brytania
(delegaci z Węgier, Chorwacji i Republiki Srpskiej wyjechali przed podpisaniem wniosków)

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI