Związek Pracodawców Kolejowych wypowiada PUZP!

przez admin

Dzisiejsze spotkanie pomiędzy Zarządem Związku Pracodawców Kolejowych a ponadzakładowymi organizacjami związkowymi – sygnatariuszami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółek zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych – dotyczące wynegocjowania zasad realizacji uprawnień kolejarzy do ulgowych przejazdów koleją w roku 2012 i w latach następnych (tzw. Protokołu Dodatkowego nr 8 do PUZP) zakończyło się wypowiedzeniem przez Związek Pracodawców Kolejowych Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wypowiedzenie PUZP jest pierwszą spektakularną decyzją Zarządu ZPK, który w ostatnich dniach został wybrany przez walne zgromadzenie ogólne ZPK w nowym składzie: Krzysztof Mamiński (nowy „stary” prezes), wiceprezes Ireneusz Wasilewski, członek Zarządu Andrzej Sojecki, członek Zarządu Lucyna Krawczyk i członek Zarządu Andrzej Pawłowski.

U podstaw wypowiedzenia PUZP legł brak porozumienia pomiędzy ZPK a związkami zawodowymi co do treści Protokołu Dodatkowego nr 8. Zdaniem prezesa Mamińskiego pracodawcy i przewoźnicy nie są w stanie realizować ulg przejazdowych dla kolejarzy na innych, niż zaprezentowane na spotkaniu, zasadach. Co ciekawe, omawiany na spotkaniu projekt Protokołu Dodatkowego nr 8 nie został wcześniej przedstawiony na piśmie stronie związkowej, tak by ta mogła go na spokojnie przeanalizować i by jej organy statutowe mogły podjąć jakiekolwiek decyzje. Prezes Mamiński zaś na samym początku spotkania poinformował, że podpisanie Protokołu Dodatkowego nr 8 ma odbyć się w dniu 15 czerwca, czyli dzisiaj…

W trakcie spotkania-negocjacji, omawiany „punkt po punkcie” projekt Protokołu Dodatkowego nr 8 został tylko kosmetycznie zmieniony przez ZPK i nie uwzględniał jakiegokolwiek postulatu strony związkowej (stanowisko Federacji ZZP PKP – przyjęte przez Mamińskiego najostrzej ze wszystkich, co manifestował agresją słowną względem reprezentantów FZZP PKP podczas spotkania – jest do znalezienia tutaj).

Projekt Protokołu Dodatkowego nr 8 ma zostać przekazany organizacjom związkowym dopiero jutro (16 czerwca), i jak tylko go otrzymamy przekażemy go do wiadomości publicznej.

Procedura wypowiedzenia PUZP, zgodnie z przekazaną na spotkaniu decyzją, rozpocznie się z dniem 1 lipca 2011 roku i zakończy się – zgodnie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia – w dniu 31 grudnia 2011 r. W nowy, 2012 rok, kolejarze wejdą więc bez Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W najbliższych zaś dniach, i tygodniach, można spodziewać się procedury wypowiadywania zakładowych układów zbiorowych pracy we wszystkich spółkach należących do ZPK.

Jednocześnie ZPK proponuje niezwłoczne przystąpienie do negocjacji treści nowego PUZP. Przed rozpoczęciem negocjacji i przed ewentualnym podpisaniem nowego PUZP Związek Pracodawców Kolejowych i poszczególne spółki kolejowe wdrożą procedurę określenia realnej reprezentacji ponadzakładowych organizacji związkowych (wdrożą procedurę wyliczenia rzeczywistej liczby członków p.o.z.), by ustalić partnera po stronie społecznej, który będzie władny podpisać nowy układ zbiorowy. Z wypowiedzi prezesa ZPK na spotkaniu wynika, że część dotychczasowych sygnatariuszy PUZP utraci prawo do bycia stroną nowego PUZP, i dojdą nowe podmioty związkowe, których reprezentatywność upoważnia do bycia stroną PUZP.

Wypowiedzenie przez ZPK Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy nie powinno nikogo dziwić. Możliwość (a właściwie: groźby) jego wypowiedzenia przez ostatnie miesiące była dla ZPK „argumentem” – straszakiem przy różnych okazjach i negocjacjach. Także prezes ZPK, rozpoczynając przed kilkoma miesiącami negocjacje nowych zasad uprawnień przejazdowych dla kolejarzy otwarcie mówił, że tak naprawdę kolejarzy czekają negocjacje całkowicie nowego PUZP, które będzie odpowiadało dzisiejszym potrzebom spółek kolejowych – członków ZPK. W tym też celu został przedstawiony przed ponad 2 miesiącami całkowicie nowy projekt całościowy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który – w porównaniu z obecnie obowiązującymi zapisami – drastycznie schodzi z wielu zapisów i w dużej mierze opiera wewnętrzne uregulowania sektora na ogólnym prawie pracy. I ostatecznie, nie ma się czemu dziwić – pracodawcy w sposób całkowicie oczywisty wykorzystują słabość, rozdrobnienie i uległość związków zawodowych reprezentujących – przynajmniej teoretycznie – pracowników kolei.

Wypowiedzenie PUZP i zakładowych układów zbiorowych pracy może spowodować na kolei „gorące lato”, nie tylko ze względu na panującą temperaturę. Jest ono jednak, poza oczywistą krzywdą dla pracowników, także szansą na konieczne przegrupowania i wyjście z błogiego letargu, w jakim znajdują się niektórzy działacze związkowi. Dzisiejsza decyzja Zarządu ZPK wymaga od przedstawicieli załogi wzmożonej pracy „na dołach” w celu uświadomienia grożących konsekwencji, jak również zmobilizowania pracowników kolei do aktywnej walki o swoje pracownicze i socjalne prawa. Zbyt długo kolejarze zginali kark i ustępowali kroku godząc się na rosnący dyktat ze strony właścicieli spółek kolejowych i przedstawicieli pracodawców. Uprawnienia do ulgowych przejazdów dla kolejarzy to żadne „przywileje” czy „nadmuchany socjal”, lecz należące się jak „psu micha” uprawnienia za to, że to dzięki ich – kolejarzy – ciężkiej pracy koleje świadczą usługi przewozowe i transportowe.

 

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI