Co z ZUZP w PKP CARGO?

przez admin

Na kolejnym, dzisiejszym spotkaniu w spółce PKP CARGO S.A. dotyczącym negocjacji Paktu Gwarancji Socjalnych dla pracowników spółki na wypadek jej prywatyzacji ostatecznie nie podjęło problemu zabezpieczeń interesów pracowników. Z uwagi na wypowiedzenie w dniu wczorajszym przez Związek Pracodawców Kolejowych (którego wiceprezesem jest Ireneusz Wasilewski – członek Zarządu PKP CARGO ds. pracowniczych) obowiązywania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy strona związkowa uznała rozmowy nad PGS za bezzasadne. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy ma wpływ na zakładowe układy zbiorowe pracy w poszczególnych spółkach (a więc i w CARGO) i ponieważ istnieje realna groźba wypowiedzenia ZUZP w spółce CARGO – zdaniem związkowców należy przede wszystkim uregulować sprawę dalszego funkcjonowania ZUZP (a z tym wiąże się podpisanie Protokołu Dodatkowego nr 5 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKP CARGO S.A. regulującego sprawę ulgowych świadczeń przejazdowych dla pracowników spółki), by móc zająć się konkretnymi zapisami PGS, którego ZUZP jest integralną częścią.

Chociaż – zgodnie z wypowiedziami Ireneusza Wasilewskiego – intencją Zarządu PKP CARGO S.A. nie jest wypowiedzenie ZUZP, to jednak Zarząd będzie zmuszony to uczynić jeśli nie zawrze porozumienia ze związkami zawodowymi dotyczącymi ulg przejazdowych. Ireneusz Wasilewski dodał, że w tym temacie Zarząd zachowa tę samą procedurę uzgodnienia treści Protokołu Dodatkowego, jaką przyjął w dniu wczorajszym prezes ZPK Krzysztof Mamiński.

Strona związkowa – aby uniknąć podobnej sytuacji, w której prezes ZPK oczekiwał podpisania Protokołu Dodatkowego, którego wcześniej nie przedstawił i nie skonsultował z minimalnym choćby wyprzedzeniem, a po nieudanym spełnieniu oczekiwania wypowiedział cały PUZP – zażądała od Ireneusza Wasilewskiego przedstawienia w najkrótszym możliwie terminie projektu Protokołu Dodatkowego nr 5 do ZUZP w PKP CARGO. Prezes Wasilewski zobowiązał się do przesłania projektu w dniu dzisiejszym do godziny 17:00 (patrz poniżej).

Tym samym strony uzgodniły, że w przypadku spółki PKP CARGO warunkiem dalszych negocjacji Paktu Gwarancji Socjalnych dla pracowników jest uprzednie ustalenie obowiązywania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Protokołu Dodatkowego nr 5. Rozmowy w tym temacie odbędą się w środę 22 czerwca br. o godzinie 10:00.

Wszystkie organizacje związkowe z PKP CARGO proszone są o przekazanie w możliwie krótkim terminie swoich uwag do niniejszego projektu:

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 5 – projekt

dla Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

§ 1

W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna, zawartym w dniu 29 października 2004 r. i zarejestrowanym pod numerem U-MLXIII, wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale VII „Uprawnienia do kolejowych świadczeń przejazdowych”:

1) § 47 otrzymuje brzmienie:

„Regulacje w zakresie uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych określone są w PUZP”.

2) Skreśla się paragrafy 48 do 56.

§ 2

Protokół dodatkowy wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zarejestrowany.

W imieniu:

….

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI