UCHWAŁA NR 35

przez admin

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

z dnia 13 lipca 2009 r.

      w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za pracę (Dz.U. z dnia 30 listopada 2002 r.), Trójstronna Komisja uzgadnia wynagrodzenie minimalne w wysokości 1317 zł brutto, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.