Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

przez admin

Warszawa, 13 lipca 2009 r.

Komunikat

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

z posiedzenia w dn. 13 lipca 2009 r.

Informacje w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. oraz wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2010 r. były głównymi tematami posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się w dniu 13 lipca 2009 r. Posiedzenie, któremu przewodniczył Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

W sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.  oraz wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2010 r. informację przedstawił pan Stefan Kubowicz – Przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Jak wynika z informacji zespół zaakceptował propozycję minimalnego wynagrodzenia począwszy od pierwszego stycznia 2010 r. w wysokości 1317 zł. co, jak poinformowała Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, stanowi 41,8% średniego wynagrodzenia. W tej części Trójstronna Komisja przyjęła uchwałę nr 35.

Strona społeczna przypomniała również o konieczności wypracowania mechanizmu i ścieżek dojścia do wysokości    50%    przeciętnego    wynagrodzenia    oraz    zweryfikowania    kryteriów    dochodowych uprawniających do pomocy  społecznej.  Zespół nie  uzgodnił wysokości  średniorocznego  wzrostu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

Uzgodniono, że w kwestii weryfikacji kryteriów dochodowych, zostanie przekazane pismo do Rady Ministrów. Ministerstwo   Finansów  przybliżyło   założenia   dot.   wzrostu  wynagrodzeń   w  państwowej   sferze budżetowej w kontekście projektowanego budżetu na 2010 rok, który nominalnie wyniesie 1 punkt procentowy. Propozycja wynika z otoczenia gospodarczego.

W. Pawlak zaproponował przyjęcie wspólnego stanowiska, aby te firmy które przez 20 lat transformacji utrzymują się na rynku, w związku z upowszechnianiem prawa własności, w pierwszej kolejności zostały prywatyzowane w oparciu o własność pracowniczą i menadżerską.

W kolejnej części odbyła się dyskusja na temat stanu realizacji pakietu działań antykryzysowych. Pani J. Fedak poinformowała, że ustawa znajduje się w Senacie i jej zdaniem powinna zostać jak najszybciej uchwalona, z uwagi na kondycję polskich przedsiębiorstw, które powinny skorzystać z przewidzianych tam instrumentów pomocowych. Natomiast w przypadku uzgodnienia przez stronę społeczną poprawek, mogą one zostać zgłoszone w nowelizacji. Rząd skierował również do konsultacji projekt dot. rozwiązania w sprawie pakietów socjalnych.

OPZZ uznał, że nie uznaje przedstawionej informacji dotyczącej pakietu działań antykryzysowych. O ile zostały przyjęte projekty dot. podatków, brak jest realizacji innych punktów pakietu, a ustawa dot. prawa pracy i rynku pracy jest niesatysfakcjonująca.

NSZZ „Solidarność” zdecydowanie stwierdził, że żadne rozmowy z rządem na temat pakietu, o które wspólnie wystąpili partnerzy społeczni 13 marca br., nie miały miejsca. W konsekwencji projekt ustawy jest autorskim projektem rządowym, bez uzgodnień, a zapisy znacząco odbiegają od ducha porozumienia.

Kryzys w myśl projektu, nie będzie rozwiązywany solidarnie – bez pomocy państwa i budżetu, daje natomiast możliwość przerzucenia odpowiedzialności na pracowników. NSZZ „Solidarność” nie bierze tym samym odpowiedzialności za ostateczne rozwiązania pakietu i jego późniejsze konsekwencje. Brak jest również realizacji punktu pierwszego pakietu dot. pomocy najuboższym, a rząd nie przedstawia żadnych  informacji  w  tym  zakresie.   Wyraża  wolę  dyskusji  nt.  prywatyzacji  w  formie   spółek pracowniczych. FZZ poparło zdanie pozostałych central związkowych. PKPP „Lewiatan” odmiennie od strony związkowej oceniła realizację pakietu. Przypomniała, że zapisy z 13 marca br. były zapisem haseł. Projekty również nie są do końca satysfakcjonujące dla pracodawców, nie  mniej jednak  są  one  przełożeniem  na język  legislacji  tego  do  czego  partnerzy  społeczni autonomicznie uzyskali zgodę.BCC-ZP przypomniał, że pracodawcy wielokrotnie wychodzili z inicjatywą zawarcia porozumień, bezskutecznie. W dalszym ciągu są gotowi do rozmów.

Zdaniem ZRP, trudniejsze zadania stoją przed uchwaleniem budżetu na 2010 r. Ustawy antykryzysowe wchodzą w życie, natomiast należy patrzeć na przyszłość. Będą one ocenione po okresie obowiązywania natomiast jednym z zadań stojących przed TK są prace związane z prywatyzacją. Powinny one stać się przedmiotem  prac  Zespołów problemowych,  aby  wyprzedzać  negatywne  elementy,  które  mogą prowadzić   do   niepokojów  związanych  z  prywatyzacją.   Wesprzeć   proces  może   również  dialog autonomiczny. Zdaniem W. Pawlaka, wynik dotychczasowych prac jest rezultatem dialogu społecznego. Bez tego gremium na pewno, nie byłoby takich rozwiązań. J. Fedak poinformowała, że w kwestii pomocy najuboższym uruchomiony został program z Funduszu Pracy na walkę z kryzysem w odniesieniu dla najbiedniejszych osób. Ponieważ nie było zapotrzebowania w samorządach skierowane zostały środki na samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy, w  drugim półroczy będą uruchomione na ten cel kolejne środki. Istnieje również możliwość uruchomienia programów specjalnych tam gdzie rzeczywiście wystąpi zapotrzebowanie, w związku ze zwolnieniami pracowników. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w tym tygodniu zostanie skierowany do konsultacji również projekt ustawy o negocjacyjnym systemie wynagrodzeń.                             

KPP widzi możliwość prac nad ustawą o negocjacyjnym systemie wyłącznie w powiązaniu z tzw. ustawą kominową.