Tryb liczenia wynagrodzenia netto

przez admin

Na ręce pracownika wypłacane jest przez pracodawcę wynagrodzenie netto, pomniejszone o wszelkiego rodzaju składki i podatki. Wynagrodzenie brutto wskazywane jest zaś w umowie o pracę, zawieranej z pracownikiem przez firmę. Jak pracodawca, albo dział kadrowy, ma wyliczyć wynagrodzenie netto dla pracownika, posiłkując się wynagrodzeniem brutto?

Przedstawiamy, jakie poziomy składek i podatków obowiązują w roku bieżącym – 2012.

Co pomniejsza wynagrodzenie?

Od wskazanej w umowie kwoty wynagrodzenia brutto pracodawca musi odliczyć następujące elementy:
·         Składki na ubezpieczenia społeczne,
·         Składki na ubezpieczenie zdrowotne,
·         Podatek dochodowy.
Jest to obowiązkiem pracodawcy, który nijak nie można uniknąć. Odpisów składek i podatku dochodowego od pensji brutto pracownika pracodawca zmuszony jest dokonać, posiłkując się aktualnymi wysokościami owych zobowiązań. Zostały one zawarte w ustawach. Warto podkreślić, że potrąceń z wynagrodzenia brutto nie można dokonywać w dowolnej kolejności. W przepisach prawa określono, że poprawne wyliczenie wynagrodzenia netto wymaga najpierw potrącenia z kwoty pensji brutto składki na ubezpieczenie społeczne, później na ubezpieczenie zdrowotne, a później, od tak zmniejszonej kwoty odejmuje się na koniec zaliczkę na podatek dochodowy.

Ile wynoszą składki do ZUS?

Obecnie w ustawie o ubezpieczeniu społecznym znalazły się następujące wysokości składek:
  • Składka emerytalna – 19,52%, z czego po połowie płacona jest ona przez pracodawcę i pracownika,
  • Składka rentowa -6%, z czego 4,5% płaci pracodawca, a 1,5% pracownik,
  • Składka chorobowa – 2,45% i tu pełen jej koszt pokrywa pracownik ze swojego wynagrodzenia za pracę,
  • Składka zdrowotna – 9%.
Należy dodać, że podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest wynagrodzenie pracownika pomniejszone o składki ZUS. Należy ją dodatkowo powiększyć o wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za czas niezdolności do pracy na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. O ile składka zdrowotna wynosi 9%, to jedynie 7,75% polega odliczeniu od podatku. Jeśli składka ta będzie wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, wówczas należy ją obniżyć do wysokości zaliczki.

Podatek dochodowy

Ostatnim potrąceniem przy obliczaniu wynagrodzenia netto pracownika jest podatek dochodowy, przy którym pierwszym krokiem jest ustalenie podstawy opodatkowania. Podstawą tą jest wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki ZUS oraz koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu wyniosą 111,25 zł w przypadku pracowników zatrudnionych w jednym miejscu albo 139,06 zł, gdy pracownik zamieszkuje w innej miejscowości niż ta, w której pracuje i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę. Podatek dochodowy w przypadku uzyskiwania przez podatnika dochodów rocznych poniżej 85 528 zł wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł, zaś powyżej tego progu będzie to 32% płacone od nadwyżki ponad wskazany próg.

Źródło – Serwis Biznes-Firma.pl