Stanowisko RB Intercity FZZP PKP w sprawie Regulaminu wynagradzania w PKP Intercity S.A.

przez admin

Publikujemy przyjęte na ostatnim posiedzeniu Rady Branżowej Intercity Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP (20 sierpnia br., pisaliśmy o nim tutaj) stanowisko w sprawie przekazanej treści projektu Regulaminu wynagradzania dla pracowników poszczególnych zakładów spółki wraz z treścią samego Regulaminu wynagradzania dla pracowników „PKP Intercity” Centrala Spółki (w załączeniu). Zapraszamy do lektury!

 

Stanowisko Rady Branżowej Intercity Federacji ZZ Pracowników PKP w sprawie przekazanej
treści projektu Regulaminu wynagradzania dla pracowników
poszczególnych Zakładów Spółki Intercity

Rada Branżowa co do treści przedstawionego projektu Regulaminu wynagradzania dla pracowników wszystkich pięciu Zakładów Spółki wnosi następujące propozycje:

 1. W rozdziale II, § 3 ust.1 zmiana słowa „Układu” na „Regulaminu”,
 2. W rozdziale II, § 3 ust.2 pkt. 3, zmienić numerację,
 3. Wpisać załącznik o treści:

„Załącznik nr 4

Dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych

1. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych wypłaca się za każdą godzinę przepracowaną w tych warunkach.

2. Dodatek przysługuje w następującej wysokości:

1) 12% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia – za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
2) 12% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia – za pracę wykonywaną w warunkach niebezpiecznych,
3) 6% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia – za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych.

3. Podstawę przyznania dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia stanowią określone w odrębnych przepisach, przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, potwierdzone wynikami badań prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatków z tytułu pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych przysługuje jeden dodatek w wyższej stawce.

5. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych oraz niebezpiecznych pracownik zachowuje prawo do obydwu dodatków.

6. Dodatek przysługuje do czasu likwidacji narażenia, zagrożenia lub uciążliwości.

7. Wykaz stanowisk, dla których przysługuje dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i uciążliwych ustalają strony Układu na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

8. Wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek za pracę w warunkach uciążliwych zwiększony o 50% stawki określonej w ust. 2 pkt 3 ustalają strony Układu.”

4. W załączniku Nr 13 wnosimy o wpisanie certyfikatów z języka włoskiego.

Jednocześnie Rada Branżowa stoi na stanowisku, iż nieodzownym elementem przy wprowadzeniu Regulaminu Wynagradzania jest zastosowanie treści protokołu wprowadzającego do parafowanego ZUZP o treści:

 1. Pracodawca deklaruje, że pracownicy zwolnieni na czas nieograniczony z wymogu uzupełniania wykształcenia zachowują to uprawnienie.
 2. Pracownicy, którzy zajmują stanowiska pracy, na których zgodnie z nowymi regulacjami wymagane jest wykształcenie wyższe niż obecnie posiadane nie będą zobowiązani do uzupełnienia wykształcenia do poziomu określonego w Regulaminie.
 3. Pracodawca deklaruje, że w stosunku do pracowników, których wybrane elementy wynagrodzenia np. premia regulaminowa, dodatek funkcyjny, dodatek kilometrowy dla maszynistów instruktorów spowodowałoby obniżenie wynagrodzenia po wprowadzeniu Regulaminu dokona indywidualnego przeliczenia w celu zachowania równowartości dotychczasowego wynagrodzenia.
 4. Pracownicy, którzy byli uprawnieni do otrzymania posiłków regeneracyjno-wzmacniających zostanie zwiększona wysokość wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 5 PLN brutto plus pochodne.
 5. Pracownicy na stanowisku Dyrektora Projektu wykonują swoje obowiązki przez czas realizacji danego projektu.
 6. Pracodawca deklaruje, że rozpocznie prace mające na celu wdrożenie procedur stwarzających realną możliwość zabezpieczenia powierzonego mienia.
 7. Pracodawca potwierdza, że pobieranie terminali kas mobilnych odbywa się w ramach czasu pracy przeznaczonego na przyjęcie i zdanie pociągu.
 8. Strony deklarują rozpoczęcie negocjacji dotyczących uregulowania w odrębnym porozumieniu negocjacyjnym zasad negocjacyjnych wzrostu wynagrodzeń w Spółce.
 9. Strony deklarują rozpoczęcie prac nad protokołem dodatkowym Nr 1, który regulowałby:
  a) Zasady zmiany dodatku kilometrowego i dodatku za jednoosobową obsługę trakcyjną na wynagrodzenie zasadnicze plus pochodne;
  b) Powiązanie urlopu dodatkowego w wymiarze 4 dni dla drużyn trakcyjnych z ekspozycją zawodową.
 10. Strony postanawiają, że ocena funkcjonowania Regulaminu zostanie dokonana po 3 miesiącach.

Rada Branżowa Intercity
Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

Pobierz: Regulamin wynagradzania dla pracowników „PKP Intercity” Centrala Spółki (dokument ma rozmiar ponad 12 Mb).

Przypomnijmy jednocześnie o wystąpieniu w dniu 26 sierpnia br. przewodniczących trzech reprezentatywnych ponadzakładowych central związkowych – Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” do Prezesa Zarządu PKP Intercity S.A. Grzegorza Mędzy, w którym wnosi się o wdrożenie Regulaminu Wynagradzania we wszystkich zakładach spółki, który w swoich zapisach będzie zgodny z wynegocjowanym i podpisanym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. W piśmie wnosi się także o podpisanie i wdrożenie z dniem 1 września br. uzgodnionego i parafowanego porozumienia partnerów społecznych oraz zasad uregulowanych w protokole wprowadzającym ZUZP.


Źródło – Federacja ZZP PKP
PIOTR STRĘBSKI

Redakcja miesięcznika „Nasze Sprawy”