Spotkanie zespołu ds. wypracowania modelu funkcjonowania pasażerskich przewozów kolejowych w województwie śląskim.

przez admin

Notatka

ze spotkania zespołu ds. wypracowania modelu funkcjonowania pasażerskich przewozów kolejowych w województwie śląskim.

We wtorek 16 sierpnia w Sali Złotej Urzędu Wojewódzkiego odbyło  się  pierwsze robocze spotkanie powołanego przez Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zespołu trójstronnego, którego  celem będzie wypracowanie modelu funkcjonowania pasażerskich przewozów kolejowych w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii pracowniczych. Obrady prowadził Wicewojewoda Piotr Spyra, z ramienia Urzędu Marszałkowskiego uczestniczył Sekretarz Łukasz Czopik, Koleje Śląskie reprezentowała Dyrektor Realizacji Przewozów Barbara Bielawska. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych reprezentował Dyrektor Roman Chwała. Forum ZZ na stałych członków zespołu powołało Lidię Ziaja i Waldemara Ziobro. Rozmowy trwały dwie godziny a oto, przedstawione w skrócie kolejne wypowiedzi członków zespołu:

 • Wicewojewoda Piotr Spyra zaproponował poruszenie następujących tematów:
  1. sprawy pracownicze związane ze zwolnieniami grupowymi w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych
  2. zasady organizacji ruchu pasażerskiego w regionie
  3. określenie częstotliwości spotkań
 • Waldemar Ziobro przypomniał, że mamy dwie konkurujące ze sobą spółki przewozowe. Stronie społecznej zależy na tym, by w sposób cywilizowany przejmowano pracowników Przewozów Regionalnych do Kolei Śląskich, co pozwoliłoby uniknąć wdrożonych już zwolnień grupowych.
 • Dyrektor Barbara Bielawska poinformowała, że Koleje Śląskie przyjmą 15 kierowników pociągu i konduktorów  oraz 50 kasjerów biletowych. Wpływają podania o przyjęcie do pracy pracowników zwalnianych z PR Katowice i osoby te są zatrudniane.
 • Lidia Ziaja zapytała czy prawdą jest, że Koleje Śląskie nie chcą przyjmować członków ZZK Śląskich. Wyraziła  zdziwienie deklarowaną liczbą zatrudnionych. Zapytała również o konkretny przypadek nie przyjęcia do pracy członka swojego związku.
 • Dyrektor Barbara Bielawska zaprzeczyła, jakoby stosowana była dyskryminacja wobec ZZK Śląskich. Co do liczby pracowników, wyjaśniła, że praca w KŚ będzie dużo bardziej efektywna niż w PR a sieć dystrybucji biletów będzie prowadzona również innymi kanałami. Lokalizacja kas może być inna niż obecnie, ponieważ KŚ musi wynajmować pomieszczenia. PR nie mają własnych pomieszczeń kasowych więc nie ma możliwości przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 • Sekretarz Łukasz Czopik wyjaśnił, że zasadniczym elementem współpracy miedzy PR i KŚ miało być przekazanie taboru, niespełnienie tego warunku uniemożliwia przejecie pracowników.
 • Wicewojewoda Piotr Spyra zwrócił się do przedstawicieli KŚ i PR o ujawnienie podpisanego listu intencyjnego. Sygnatariusze muszą na to uzyskać zgodę zarządów obu spółek.
 • Waldemar Ziobro zapytał, czy Zarząd PR zgodził się na przekazanie KŚ taboru.
 • Dyrektor Roman Chwała stwierdził, iż zarząd PR rozważa taką możliwość, jest to jednak trudne z powodu wymagań stawianych przez KŚ.
 • Sekretarz Czopik wobec braku kompetencji wypowiadania się przez dyrektora Chwałę w sprawie przekazania taboru poinformował o postawieniu takiego wniosku na najbliższym posiedzeniu  Rady Nadzorczej PR.
 • Dyrektor Chwała uświadomił członków zespołu, że przejęcie każdej kolejnej linii wymusi kolejne zwolnienia pracowników.
 • Mariusz Szczurek zapytał  dlaczego istnieje opór przeciw przyjmowaniu pracowników na podstawie art.23 1 KP. Dlaczego podczas rozmowy kwalifikacyjnej pada pytanie o przynależność związkową oraz zarzucił Prezesowi Worachowi artykułowaną niechęć do zatrudniania zrzeszonych w związkach zawodowych a także informacje przekazywane kandydatom o jego prawie do wyboru pracowników.
 • Dyrektor Bielawska wyraziła swoje zdziwienie i odmówiła wypowiadania się w imieniu Prezesa Woracha.
 • Waldemar Ziobro zgłosił propozycję, by związki zawodowe były stroną ewentualnego  porozumienia  o współpracy KŚ i PR.
 • Sekretarz Czopik odniósł się do zapowiadanego strajku, który spowoduje dalsze problemy finansowe PR.
 • Mariusz Szczurek powiedział, że również podwyżka je pogłębi.
 • Sekretarz Czopik zaprzeczył jakoby decyzja o podwyżce była nieodpowiedzialna, ponieważ nie są to wirtualne pieniądze.
 • Mariusz Samek przypomniał zapowiedzi Marszałka o przejęciu przez KŚ całej pracy  przewozowej i zachęcał do współpracy.
 • Wicewojewoda  Piotr Spyra w odpowiedzi skierowanej do przedmówcy przypomniał , że w chwili usamorządowienia stan PR był katastrofalny i tylko dofinansowanie UM uratowało spółkę przed upadkiem.
 • Mariusz Samek zauważył, że także związki zawodowe zostały oszukane, nie wynegocjowano paktu gwarancji pracowniczych  a ustawa upadłościowa leży w sejmowej zamrażarce.

Wicemarszałek  Piotr Spyra podsumował obrady i przedstawił proponowane na kolejne spotkanie tematy, będą to:

  1. List intencyjny podpisany przez zarządy PR i KŚ.
  2. Udział związków zawodowych w podpisaniu porozumienia o współpracy.
  3. Powrót do dyskusji o przejmowania pracowników na podstawie 23 1 KP.

Oficjalny protokół zostanie opublikowany niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Następne robocze spotkanie zespołu odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 12.

Lidia Ziaja