Spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. w Śląsko-Dąbrowskim Zakładzie Spółki.

przez admin

W kwietniu br. w siedzibie Śląsko- Dąbrowskiego Zakładu w Katowicach odbyło się spotkanie Zarządu PKP CARGO z kierownictwem i załogą Śląsko Dąbrowskiego Zakładu Spółki. W spotkaniu uczestniczyli : Łukasz Boroń – prezes PKP Cargo, Adam Purwin – członek Zarządu ds. Finansowych, Sylwester Sigiel – członek Zarządu ds. Handlowych. Kierownictwo katowickiego Zakładu reprezentowali: dyrektor Jarosław Bagniewski oraz jego zastępcy: Jadwiga Turkiewicz , ds. Pracowniczych, Jarosław Kocoń ds. Ekonomiczno- Finansowych, Mirosław Zborowski ds. Eksploatacyjnych, Antoni Witkowski, ds. Handlowych.

 

Gospodarzem spotkania był dyrektor Bagniewski, który przywitał i przedstawił członków Zarządu PKP CARGO. Prezes Boroń omówił zmianę w składzie kierownictwa PKP CARGO. Przyznał, że przyjazd Zarządu Spółki do Katowic jest dowodem uznania dla Śląsko – Dąbrowskiego Zakładu. W czasie swojego krótkiego wystąpienia odkreślił ,że największą wartością Spółki są jej pracownicy. Poprosił kierownictwo Zakładu o współpracę, której efektem będą jeszcze lepsze wyniki, a co za tym idzie i zadowoleni pracownicy. Podkreślił, że chciałby aby PKP CARGO było bezpiecznym i przyjaznym miejscem pracy. Poinformował również ,że Spółka pracuje nad wydłużeniem tras przewozów zagranicznych i zdobyciem kolejnych certyfikatów bezpieczeństwa uprawniających do wykonywania samodzielnych przewozów na terenie Węgier i Holandii. Tegorocznym celem Zarządu jest doprowadzenie PKP CARGO do prywatyzacji, o której mówił Adam Purwin, Członek Zarządu ds. Finansowych, mający nadzór nad procesem prywatyzacyjnym. Zapewnił, że zmiana we władzach PKP CARGO nie wpłynie na harmonogram prywatyzacji. Spółka już otrzymała zgodę Ministerstwa Transportu i dokonała wyboru konsorcjum banków i kancelarii prawnej, które będą wspomagać proces prywatyzacji. Sylwester Sigiel, członek Zarządu ds. Handlowych, poinformował, że jest kontynuatorem pracy Marka Zaleśnego, poprzedniego członka Zarządu PKP CARGO ds. handlowych, który ukształtował pozycję PKP CARGO w stosunku do konkurentów i umocnił relacje handlowe z Klientami. Prezes Boroń podkreślił, że największym celem Zarządu jest, by PKP CARGO stało się silnym podmiotem w Europie Środkowej w przewozach kolejowych.

Nawiązując do w/w wypowiedzi Prezesa Zarządu PKP CARGO można stwierdzić , że aby to było możliwe w dużej mierze zależy od wiodących Zakładów PKP CARGO . Jednym z wiodących Zakładów PKP CARGO jest Śląsko- Dąbrowski Zakład Spółki w Katowicach posiadający nowoczesną Dyspozyturę, która była pierwszą zmodernizowaną w PKP Cargo. Za rok 2012 w wewnętrznym rankingu sieci Dyspozytur Zakładowych PKP CARGO zajęła 1-sze miejsce . Pracę dyspozytorów wspomaga system EKL(elektroniczna księga logistyki- system informatyczny, dzięki któremu istnieje możliwość śledzenia pracy lokomotyw i drużyn trakcyjnych. Ponad 300 lokomotyw PKP CARGO zostało wyposażonych w urządzenia GPS/GSM umożliwiające zlokalizowanie w czasie rzeczywistym składów pociągów z dokładnością nawet do 2 m. Dyspozytura zarządza z niej procesem uruchamiania pociągów i organizuje obsługę lokomotyw przez pracowników drużyn trakcyjnych. Koordynacja tych czynności decyduje o sprawnym przewozie masy towarowej, a przede wszystkim o sprawnej obsłudze klientów. Ma również ogromny wpływ na koszt Spółki. Oprócz podstawowej działalności Zakład wykonuje również usługi szkoleniowe. Zakład uzyskał wpis na listę podmiotów, zatwierdzonych przez Urząd Transportu Kolejowego, uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty. W związku z tym prowadzone są kursy na licencje maszynisty oraz na świadectwo maszynisty. Kursy prowadzone są przez uprawnionych wykładowców – wykwalifikowanych pracowników naszego Zakładu.

Do usprawnienia i ujednolicenia procesów zaopatrzeniowych i magazynowych, wykorzystywany jest zintegrowany system informatyczny, który jest spójną i jednolitą bazą danych i pozwala na wyeliminowanie opóźnień i zniekształceń informacji. Zakład posiada wielu doświadczonych specjalistów m.in. z zakresu ekonomii i finansów, którzy prowadzą działania związane z konkurencyjnością postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi, kształtując specyfikację warunków zamówienia tak, aby w wyniku optymalnej logistyki dostaw obniżyć koszty, np. poprzez taki podział części zamówienia, który uwzględni rodzaj, ilość materiałów oraz podział na odbiorców z uwzględnieniem obszaru działania zakładu. Pracownicy sporządzają szereg analiz ekonomicznych dotyczących działalności Zakładu w oparciu o dane zaewidencjonowane w systemie SAP, w celu usprawnienia procesu zarządzania .Na terenie zakładu występuje różnorodność przesyłek nadawanych i odbieranych przez naszych klientów zarówno w komunikacji krajowej jak i międzynarodowej. W marcu ub.r. rozpoczął na większą skalę akcję dodatkowego zabezpieczania drzwi węglarek pod przewozy paliw stałych, w tym drutowanie rygla drzwi węglarki lub zakładanie urządzeń śrubowych własnego pomysłu i produkcji. Zabezpieczeniami objęto przede wszystkim wagony pod przewozy w rejonie województwa Śląskiego. Zakładanie urządzeń śrubowych i drutowanie wykonują pracownicy tutejszego Zakładu. W ubiegłym roku zaobserwowano spadek kradzieży paliw stałych w porównaniu do roku 2011.W b.r. będą kontynuowane podjęte działania.

Zakład na bieżąco dostosowuje organizację ruchu towarowego w kierunku optymalizacji procesu przewozowego i wykorzystania lokomotyw manewrowych oraz wprowadza dyscyplinę wykorzystania wagonów poprzez śledzenie wskaźnika obrotu wagonów oraz innych wskaźników charakteryzujących pracę manewrową. Bardzo ważnym elementem jest minimalizacja kosztów czynszu wagonowego. Współpracuje z Policją i SOK w zakresie ochrony przewozu przesyłek towarowych. Posiada także SKANSEN Taboru Kolejowego w Chabówce , który dysponuje najliczniejszą i najciekawszą pod względem różnorodności kolekcją zabytkowego taboru. Rokrocznie Skansen w Chabówce odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób z kraju i zagranicy. Zachowana infrastruktura techniczna oraz doświadczony zespół pracowników pozwalają na wykonywanie napraw rewizyjnych i głównych lokomotyw parowych oraz wagonów retro. Dzięki temu Skansen w Chabówce może na bieżąco realizować zamówienia na uruchamianie pociągów retro z programem dostosowanym do potrzeb Klienta, oraz wynajmować tabor do realizacji zdjęć filmowych zgodnie z realiami historycznymi. Nawiązując po raz kolejny do wypowiedzi Prezesa :„ że, PKP CARGO powinna być silnym podmiotem w Europie Środkowej w przewozach kolejowych” można stwierdzić ,że nie tylko dla Zarządu PKP CARGO powinno to być ważne ale dla całego społeczeństwa. Żyjemy w czasach, w których człowiek nie potrafi zrezygnować z transportu. Nie można ograniczać jego prawa do podróżowania i wymiany towarów. Należy dbać tylko, aby zły wpływ transportu na środowisko był jak najmniejszy. Do niedawna pociągi napędzane były za pomocą parowozów, spalających ogromne ilości węgla. Kłęby dymu były normalnym widokiem w okolicach dworców kolejowych. Ale poprzez ciągłą wymianę przestarzałych lokomotyw i wagonów na nowoczesny tabor kolejowy, odpowiadający odpowiednim normom, tabor kolejowy staje się z każdym dniem coraz bardziej przyjazny dla środowiska i najbezpieczniejszy, zdolny do konkurowania z innymi środkami transportu pod względem efektywności.

Misją Zakładu jest świadczenie usług w zakresie przewozów i przeładunku towarów przy jednoczesnym zachowaniu międzynarodowych standardów jakości usług. Zasoby i organizacja zakładu są dostosowywane do wymogów nowoczesnego rynku transportowego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Realizując poszczególne zadania myśli się o ekologii chroniąc infrastrukturę transportową i dbając o środowisko naturalne, które jest jednym z priorytetów działań zakładu , stanowiących ważne miejsce w strategii Spółki i Zakładu jak również w działalności operacyjnej.

Kolej winna pozostać podstawowym i tanim środkiem transportu, należy ją doskonalić technicznie, poprawiać standard obsługi, zwiększyć prędkość kursowania, aby stała się konkurencyjna dla wszystkich pozostałych bardziej niebezpiecznych rodzajów transportu.

TEKST: Barbara Kowalczyk