Rząd podjął decyzję o sprzedaży pakietu większościowego udziałów w PKP Cargo

przez admin

Zaoferowany będzie większościowy pakiet – 50 proc. plus jedna akcja. Umożliwi to inwestorowi przejęcie kontroli w spółce. Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKP Cargo poprzez emisje akcji i objęcie ich przez spółkę PKP SA w zamian za aporty w postaci nieruchomości.

 Fot. Rynek Kolejowy Fot. Rynek Kolejowy

Spółka PKP Cargo SA jest drugim co do wielkości przewoźnikiem kolejowym rzeczy w państwach Unii Europejskiej. W przyjętej przez rząd „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013” założono, że prywatyzacja tej spółki jest jednym ze strategicznych celów sektora transportu kolejowego. Minister infrastruktury w listopadzie 2008 r. udzielił spółce PKP Cargo SA pełnomocnictwa dotyczącego dokonania czynności prawnych związanych ze zbyciem akcji spółki.

Wyłoniono (w trybie przetargu nieograniczonego) doradcę prywatyzacyjnego, którym zostało konsorcjum firm z liderem McKinsey&Company Poland Sp. z o.o. W wyniku analiz przedprywatyzacyjnych, doradca wskazał na możliwość prywatyzacji w dwóch trybach: publiczne zaproszenie do negocjacji oraz w trybie oferty publicznej akcji. Preferowanym rozwiązaniem jest sprzedaż akcji spółki inwestorowi strategicznemu, wyłonionemu w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia do negocjacji.

Zgodnie z sugestią doradcy, zaproszenie do negocjacji powinno obejmować również zobowiązania inwestycyjne. PKP Cargo SA oczekuje dokapitalizowania poprzez emisję nowych akcji, które obejmie inwestor. Zdaniem doradcy prywatyzacyjnego, pakiet zaoferowany inwestorowi powinien stanowić 50 proc. plus jedna akcja w kapitale zakładowym z uwzględnieniem podwyższenia tego kapitału. Ważne znaczenie będzie mieć także zabezpieczenie interesów PKP SA. Chodzi o odpowiednie postanowienia umowy prywatyzacyjnej (umowy sprzedaży akcji) oraz powiązanej z nią umowy akcjonariuszy odnoszącej się do ładu korporacyjnego i zarządzania spółką  PKP Cargo. Takie sprawy powinny zostać uregulowane w statucie tej spółki.

Spółka PKP Cargo SA jest przygotowana do prywatyzacji. Prowadzi rentowną działalność. W ubiegłym roku zwiększyła masę przewiezionych towarów o 14 proc., natomiast nakłady inwestycyjne wzrosły o 26 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami, prywatyzacja dostarczy spółce PKP SA środki finansowe niezbędne do spłaty kredytów i wyemitowanych obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa. Spółka PKP Cargo uzyska natomiast środki na dalszy rozwój firmy.

 

drukuj drukuj wiadomość

 

(źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 1 marca 2011)