RB CARGO FZZP PKP o Pakcie Gwaracji Pracowniczych

przez admin

4 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Branżowej CARGO Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Podstawowym tematem obrad były dotychczasowe prace nad Paktem Gwarancji Socjalnych dla pracowników PKP CARGO S.A. na wypadek prywatyzacji spółki, a także podpisany przez niektóre związki zawodowe działające w spółce „Protokołu ustaleń” z Zarządem spółki i prezes PKP S.A. Dotychczasowy przebieg negocjacji oraz przebieg spotkania z 24 października br. (na którym podpisano „Protokół ustaleń”) przedstawili członkom Rady Branżowej uczestniczący w charakterze zespołu negocjacyjnego: Dariusz Browarek – wiceprzewodniczący FZZP PKP, Marian Kogut – przewodniczący RB CARGO i Elżbieta Fedoruk – wiceprzewodnicząca RB CARGO.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady Branżowej CARGO zaaprobowali dotychczasowe działania zespołu negocjacyjnego w trakcie negocjacji oraz poparli decyzję o niepodpisaniu „Protokołu ustaleń”. Przyjęto także stanowisko Rady Branżowej, której celem jest przekazanie pracownikom PKP CARGO S.A. (i spółek zależnych) dlaczego przedstawiciele FZZP PKP nie podpisali się pod ustaleniami z Zarządem spółki i PKP S.A. W stanowisku wezwano także Zarząd PKP CARGO S.A. i pozostałe organizacje związkowe do powrotu do stołu negocjacyjnego i wznowienia prac nad Paktem Gwarancji Pracowniczych dla pracowników spółki.

Stanowisko
Rady Branżowej CARGO
Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP
z dnia 4 listopada 2011 roku

DLACZEGO FZZP PKP NIE PODPISAŁA SIĘ POD „PROTOKOŁEM USTALEŃ” NEGOCJACJI PAKTU GWARANCJI PRACOWNICZYCH W PKP CARGO S.A.?

24 października br. w siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie związków zawodowych – sygnatariuszy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – z Zarządem PKP CARGO S.A. i Prezesem PKP S.A. panią Marią Wasiak. Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez część organizacji związkowych „Protokołu ustaleń poświęconym negocjacjom Paktu Gwarancji Pracowniczych pomiędzy Zarządem PKP CARGO S.A. a Związkami Zawodowymi będącymi stroną ZUZP z udziałem PKP S.A.”.

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP nie podpisała się pod niniejszym „Protokołem” ponieważ:

  • spotkanie 24 października, zgodnie z wystosowanym na niego zaproszeniem, było poświęcone „rozmowom nad Paktem Gwarancji Pracowniczych”; nie było przewidzianego jakiegokolwiek podpisywania ustaleń pomiędzy związkami zawodowymi a Zarządem spółki;
  • podpisanie przez związki zawodowe „Protokołu ustaleń” zamyka dalsze negocjacje nad Paktem Gwarancji Pracowniczych. Po przejściu tego projektu Paktu przez organy korporacyjne spółek (PKP CARGO S.A. i PKP S.A.) przestaje on już być projektem. Wtedy organy statutowe związków zawodowych działających w PKP Cargo S.A. nie będą mogły powrócić do negocjacji;
  • Projekt Paktu Gwarancji Pracowniczych, nad którym negocjacje skończyły niektóre związki zawodowe, jest ułomny z czterech podstawowych powodów:
  1. nie zawiera gwarancji corocznej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, przynajmniej w wysokości poziomu inflacji za ubiegły rok (propozycja Federacji ZZP PKP to coroczna waloryzacja wynagrodzenia od 1 stycznia w wysokości 10% plus wskaźnik inflacji w przypadku, gdyby organizacje związkowe nie doszły do porozumienia z Zarządem spółki w sprawie innej wysokości podwyżki);
  2. do wysokości odpraw należnych z tytułu nieprawidłowego stosowania zapisów Paktu względem pracownika nie wchodzą odprawy gwarantowane ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i obecnie obowiązującego zakładowego układu zbiorowego pracy;
  3. zakresem podmiotowym obowiązywania Paktu Gwarancji Pracowniczych nie są objęte spółki zależne PKP CARGO S.A.;
  4. nie ma w nim gwarancji zaciągania zobowiązań wynikających z Paktu przez nowych pracodawców powstałych w wyników przekształceń organizacyjnych, strukturalnych lub prawnych spółki PKP Cargo S.A. Oznacza to, że w przypadku dalszych zmian własnościowych w PKP CARGO S.A. lub dowolnej spółce zależnych PKP CARGO S.A. (np. w wyniku jej sprzedaży) nie ma gwarancji zaciągnięcia przez nowego właściciela zobowiązań wynikających z Paktu oraz podstawy, na mocy której pracownik mógłby dochodzić swoich słusznych roszczeń.

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP nie jest przeciwna zawarciu Paktu Gwarancji Socjalnych dla pracowników PKP CARGO S.A. (i jej spółek zależnych). Przeciwna jest natomiast zawarciu Paktu złego, który tylko iluzorycznie daje gwarancje pracownikom spółki, a w rzeczywistości naraża pracowników na niebezpieczeństwo utraty miejsc pracy i uprawnień socjalnych wynikających z wykonywania pracy.

Jednocześnie dementujemy medialne doniesienia, z których wynika, że Pakt Gwarancji Pracowniczych dla PKP CARGO S.A. został wynegocjowany. Przedłożony projekt Paktu Gwarancji Pracowniczych nie został organizacjom związkowym dany do podpisania czy choćby parafowania.

„Protokół ustaleń” z dnia 24 października br. został podpisany jedynie przez część związków zawodowych biorących udział w negocjacjach.

Zgodnie z Art. 24125 Kodeksu Pracy „układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad tym układem, bądź przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe, w rozumieniu art. 24125a, uczestniczące w rokowaniach.”. Jedną z reprezentatywnych organizacji związkowych, w rozumieniu art. 24125a Kodeksu Pracy, które brały udział w ww. negocjacjach jest Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP. Przedstawiciele naszego związku zawodowego nie złożyli podpisu pod „Protokołem ustaleń”. Także zgodnie ze Stanowiskiem Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa z dnia 1 kwietnia 2011 roku „stronami paktu gwarancji pracowniczych w PKP CARGO S.A. (…) będą: zarząd (…) i organizacje związkowe – sygnatariusze zakładowego układu zbiorowego pracy”, a „Minister Infrastruktury oświadcza, iż nie podejmie decyzji prywatyzacyjnej (…) bez zawartego paktu gwarancji pracowniczych”.

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP domaga się od Zarządu PKP CARGO S.A. i pozostałych organizacji związkowych powrotu do stołu negocjacyjnego i wznowienia prac nad Paktem Gwarancji Pracowniczych dla pracowników spółki.

Za Radę Branżową CARGO
FZZP PKP

/-/ Marian Kogut
Przewodniczący

Do pobrania: