Rada Branżowa SOK

przez admin

Radę Branżową SOK rozpoczął przewodniczący Andrzej Klocek, który przywitał przybyłych członków Rady oraz Komendanta Głównego SOK p. Józefa Hałyka.  Na wstępie przekazał Komendantowi Gł. SOK stanowisko RB SOK nr 2/2011 w sprawie badań okresowych i zadał Komendantowi pytania dotyczące zakupu samochodów służbowych dla SOK oraz poruszył sprawę limitów paliwa.

Komendant Główny SOK przyjął stanowisko Rady Branżowej SOK,  następnie poinformował o rozpoczęciu procedury przetargowej na nowe samochody dla SOK, w grę wchodzi Nissan Navara i Toyota Hilum. W sprawie limitów paliwa komenda wprowadziła już korektę dla wszystkich regionów zwiększającą limity. Komendant nie poinformował tylko, o ile nastąpiło zwiększenie. Przekazał również, iż Komenda chce zakupić systemy monitoringu peronów, infrastruktury krytycznej PLK. Komenda otrzymała również środki na łączność oraz na kursy językowe dla funkcjonariuszy przed EURO 2012.

Przewodniczący A. Klocek spytał, czy można zmienić stawki premii dla komendantów zmiany i dyżurnych zmiany ze względu na jednakowe stawki dla trzech stanowisk, czyli  st. przodowników,  dyżurnych i komendantów zmian pomimo innych obowiązków i zakresu działań. Komendant Główny odpowiedział, że nie ma obecnie takiej możliwości, ale zapozna się ze sprawą.

Stanisław Rowiński spytał, co komenda ma zamiar zrobić z osobami, które już nabyły uprawnienia do emerytury,  a nie chcą z przywileju skorzystać, w szczególności chodzi mu o osoby zatrudnione na stanowiskach w administracji. Komendant stwierdził, że nie ma przepisu, który mu pozwala zwolnić taką osobę.

Robert Sobota wrócił do propozycji zmian do rozporządzenia.  Omówił, jakie zmiany proponujemy w badaniach okresowych, między innymi badania okresowe w odstępach co 3 lata bez względu na wiek, badania psychologiczne tylko przy przyjęciu do służby i w wypadku np. użycia broni niezgodnie z przepisami i uzależnień alkoholowego lub od innych środków psychotropowych,  zliberalizowanie badań okulistycznych i słuchu, między innymi wykluczenie badań audiometrycznych. Zwrócił uwagę również na obecne przepisy dotyczące służby medycyny pracy oraz na fakt, iż nie jesteśmy służbą zgodnie z przepisami związaną z bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz na to, że powinniśmy być jako służba traktowani zgodnie z art. 32 konstytucji równo z innymi wykonującymi podobną pracę i służbę, mając na uwadze służbę z bronią i specyfikę służby. Drugą sprawą, którą poruszył była możliwość zakupu umundurowania dodatkowego zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy sok oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia dla funkcjonariuszy SOK, które zgodnie z § 3 ust 4  za zgodą zarządu mogą być zakupione i wydane. Zakup powyższego umundurowania wyjściowego byłby wskazany miedzy innymi przed EURO 2012 celem poprawy wizerunku funkcjonariuszy SOK przy tym i Spółki PKP PLK S.A. Innym powodem jest przydzielenie ww. umundurowania od  dyżurnego zmiany wzwyż hierarchii służbowej ze względu na wykonywanie w większości swoich obowiązków w pomieszczeniach administracyjnych i biurowych.

Komendant odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie między innymi w PLK z członkiem zarządu  p. Pawłowskim, ale ze względu na fakt, iż pociąga to dodatkowe koszty, w obecnej chwili nie jest możliwy zakup dodatkowego umundurowania. Jednocześnie zasugerował zwrócenie się związków do ministerstwa o zmianę rozporządzenia w tej sprawie i wprowadzenie obligatoryjnego zakupu przez zarządcę dodatkowego wyjściowego umundurowania. Komendant oczywiście poparłby takie działanie.

Stanisław Pączek wystąpił o możliwość wzmocnienia jednostki w Rzeszowie w zasoby ludzkie i nowy samochód. Komendant spytał, czy Rzeszów jest gorzej traktowany od innych regionów i stwierdził, że chyba nie.

Robert Sobota  spytał, ile osób już zostało przyjętych w ostatnim czasie do SOK i gdzie?

Komendant przekazał, że uzupełnia się obecnie do stanu średniorocznego i takie uzupełnienia otrzymały Katowice, Tarnowskie Góry i Warszawa. Natomiast około października br. jest szansa na przyjęcie do służby prawdopodobnie ok. 200 osób.

Kolejne pytanie dotyczyło ilość osób zatrudnionych w Komendzie Głównej SOK na umowę zlecenie lub o dzieło i w jakim celu? Pan Komendant odpowiedział, że nie wie, ile obecnie osób jest zatrudnionych w ten sposób w Komendzie, ale ten sposób zatrudnienia jest dla Komendy Głównej SOK korzystny, a osoby zatrudnione ww. sposób pracują tylko na stanowiskach administracyjnych w Komendzie Głównej SOK.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Branżowej SOK.

 

                                                                      Robert Sobota