Projekt PKP S.A.

przez admin

Projekt  PKP S.A.

 

 

 

U S T A W A

 

z dnia ………………………….. 2009 r.

 

 

o przejęciu przez Policję zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych i w pociągach pasażerskich

 

Art. 1.  Zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych, w tym na  dworcach kolejowych,  oraz  w  pociągach pasażerskich,  przejmuje z dniem 1 stycznia 2010 r. Policja.

Art. 2. 1. Policja  wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których przedmiotem była dotychczasowa działalność jednostki organizacyjnej – Straży Ochrony Kolei, wchodzącej  w strukturę organizacyjną  „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna”, zwanej dalej „PKP PLK S.A.”,  i działającej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.[1])),  bez względu na charakter prawny tych stosunków.

2. Policja  przejmie odpłatnie z PKP PLK S.A., wyodrębnione w trybie określonym w ust. 4, składniki majątkowe i niemajątkowe tej spółki, służące dotychczas do wykonywania zadań Straży Ochrony Kolei, niezbędne dla realizacji zadań Policji określonych w art. 1, w tym związane z nimi wierzytelności i zobowiązania.

 

  3. Przejęcie składników majątkowych i niemajątkowych, o których mowa w ust. 2, nastąpi za wynagrodzeniem obliczonym według wartości księgowej tych składników.

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze decyzji, składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym wierzytelności i zobowiązania, o których mowa w ust. 2.

5. Określenie składników majątkowych i niemajątkowych, o których mowa w ust. 4, zostanie dokonane w oparciu o dane przekazane przez PKP PLK S.A. i opracowane przez komisję przygotowawczą, działającą przy ministrze właściwym do spraw wewnętrznych, według stanu na dzień przejęcia.

6. Decyzja, o której mowa w ust. 4, będzie stanowiła podstawę do wpisania do ksiąg wieczystych i rejestrów tytułu prawnego Policji do określonych w decyzji składników, o których mowa w ust. 4.

7. Zarząd PKP PLK S.A. i Komendant Główny Policji  mogą zawrzeć umowy dotyczące spraw zaistniałych przed dniem 1 stycznia 2012 r. w zakresie wspólnej działalności PKP PLK S.A. i  Policji.

8. Do przejęcia, o którym mowa w ust. 2,  nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.[2]).

 

 Art. 3. 1. Funkcjonariusze  i pracownicy Straży Ochrony Kolei pozostający w stosunku pracy w dniu 1 stycznia 2010 r. stają się z mocy prawa odpowiednio funkcjonariuszami w służbie przygotowawczej i pracownikami Policji, chyba że w terminie do 31 stycznia 2010 r. złożą pisemne oświadczenie, że nie wyrażają na to zgody.

2. Funkcjonariusze  i pracownicy Straży Ochrony Kolei, którzy złożyli pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, są zwalniani z pracy na podstawie  ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących  pracowników (Dz. U. Nr  90, poz. 844  z póź. zm.[3]).

3. Funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei, którzy podejmą służbę w Policji w trybie określonym w ust. 1:

1)  okres pracy w Straży Ochrony Kolei wlicza się do okresu służby w Policji w zakresie uprawnień związanych z tą służbą, z wyjątkiem okresu od którego zależy nabycie prawa do emerytury policyjnej,

2)  nie przysługują należności w związku ze zwolnieniem z pracy w Straży Ochrony Kolei.

4.    Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani do uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych przed upływem okresu 3 lat  licząc od dnia 1 stycznia 2010 r.

 

Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.[4]) wprowadza się następujące zmiany:

1)            w art. 59a w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

               „6) są funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej lub pracownikami specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;”;

2) w art. 175 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) są funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli  na mocy odrębnych przepisów mogą pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i są przeznaczone do pełnienia tej służby;”;

 

3) w art. 206a w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

  „5) sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

 

Art.  5.  ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.  Nr 43, poz. 277 z późn. zm.[5]) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transporty i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym, na obszarach kolejowych i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;”,

2) w art. 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W skład Policji wchodzi policja kolejowa.

2b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań i organizację policji kolejowej, mając na uwadze zapewnienie optymalnej realizacji zadań nałożonych na tę policję.”.

Art.  6. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 i  z 2007 r. Nr 99, poz. 663 i 665) w art. 20c pkt 10 otrzymuje brzmienie:

    „10) zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni;”.

Art. 5.  W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.[6]))  w art. 15 ust. 3 uchyla się.

 

Art. 7. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:

1)            w art. 58 ust. 3 uchyla się;

2)            po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:

„Art. 58a. Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w pociągach pasażerskich, na obszarach kolejowych, w tym  dworcach kolejowych, wykonuje Policja na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.  Nr 43, poz. 277 z późn. zm.4).

3)            w art. 59 ust. 1-6 uchyla się;

4)            art. 60-64 uchyla się;

5)            art. 72 uchyla się.

 

Art.  8. Ustawa wchodzi w życie ……..

 

 

 

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97 i Nr 19, poz. 100.

 

[2]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320

 

[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 62, poz. 551, z 2006 r. Nr 79, poz. 550 i Nr 149, poz. 1077 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 525 i Nr 237, poz. 1654.

[4]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,  z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

 

[5]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

[6] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 624 i Nr 193, poz. 1196.

 

T49-020-1-20