Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po wygaśnięciu umowy o pracę

przez admin

Umowa o pracę wiąże się z możliwością korzystania przez pracownika z pakietu świadczeń opieki zdrowotnej. Do korzystania z tychże świadczeń uprawnia w zasadzie każdy dokument, który potwierdza fakt opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Może nim być raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, albo legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.

Jeśli umowa o pracę wygasa, to przez pewien czas pracownik posiada prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Osoba bezrobotna również będzie ubezpieczona, a fakt ten potwierdza aktualne zaświadczenie z urzędu pracy.

Wygaśnięcie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Byli zatrudnieni mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego przez okres 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy o pracę.
Prawo to ustaje dla osób zatrudnionych, korzystających z urlopu bezpłatnego również po upływie okresu 30 dni od momentu wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Ten sam termin na zastosowanie w odniesieniu do osób bezrobotnych, ale liczony jest od dnia wyrejestrowania z urzędu pracy.
Jeśli jednak osoba, której umowa o pracę wygasa w tym samym terminie ubiega się o przyznanie emerytury lub renty, to prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń.

Osoby nieubezpieczone z prawem do świadczeń opieki zdrowotnej
Jeśli po wygaśnięciu umowy o pracę oraz upłynięciu 30 dniowego terminu, w którym dana osoba ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej nie podejmuje pracy, ani nie jest z innego tytułu ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia, ma prawo do świadczeń jeśli:
·         Jest w ciąży, w okresie porodu lub połogu,
·         Była narażona na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym (w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego),
·         Jest uzależniona od alkoholu, w zakresie leczenia odwykowego,
·         Jest uzależniona od narkotyków,
·         Ma zaburzenia psychiczne,
·         Przebywa w więzieniu lub w areszcie,
·         Jest cudzoziemcem umieszczonym w strzeżonym ośrodku lub przebywającym w areszcie w celu wydalenia,
·         Posiada Kartę Polaka, uprawniającą do świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych.
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych takim osobom pokrywane są z budżetu państwa.

Źródło – Dziennik Biznes-Firm.pl