Podziękowanie i petycja

przez admin

Koleżanki i Koledzy!

Z całego serca dziękuję Wam za liczny udział w pikiecie kolejarzy pod Ministerstwem Infrastruktury! Wasza mobilizacja, mimo deszczowej pogody, pokazuje, że pracownicy kolei nie oddadzą bez walki swoich zakładów pracy i własnego bezpieczeństwa socjalnego. Uświadamiajcie swoich znajomych o niebezpieczeństwie grożącym kolei. Razem mu zażegnamy. Razem zwyciężymy!

Stanisław Stolorz
Przewodniczący FZZP PKP

Jan Lalik             

Przewodniczący Zarządu Głównego ZZKŚl.

 

 

Petycja kolejowych związków zawodowych

Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

Pan
Jacek Rostowski
Minister Finansów

 

Pomimo wielu starań i dobrej woli ze strony kolejowych związków zawodowych do tej pory Rząd RP nie podjął skutecznych działań w sprawie realizacji postulatów naszej Petycji z 29 kwietnia 2009 roku. W niej to określiliśmy podstawowe warunki konieczne do stworzenia właściwych warunków funkcjonowania polskich kolei. Na dodatek, w tym roku Rząd RP podjął intensywne przygotowania do prywatyzacji, a właściwie wyprzedaży spółek kolejowych, by w ten sposób pokryć historyczne długi PKP S.A., które wynikały głównie z braku odpowiedniego dofinansowywania kolei przez państwo w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe.

W spółkach Grupy PKP podjęto także głębokie procesy restrukturyzacyjne, likwidujące miejsca pracy. Kolej ma więc po raz kolejny stać się ofiarą problemów budżetowych państwa. Wiele złego już wyrządza, przesłany przez Rząd RP do Sejmu, projekt zmiany ustawy o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PKP, umożliwiający upadłość spółek powstałych na mocy tej ustawy. Wszystko to bezpośrednio bardzo poważnie zagraża naszym miejscom pracy.

W związku z powyższym, Komitet Protestacyjno-Strajkowy, powołany przez Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i Konfederację Kolejowych Związków Zawodowych, podjął decyzję o przeprowadzeniu w Warszawie dzisiejszej pikiety kolejarzy przed Ministerstwem Infrastruktury. Jest to nasze ostatnie ostrzeżenie dla Rządu przed ogłoszeniem bardziej drastycznych form protestu.

Kierując się interesem polskich kolei i obroną naszych miejsc pracy, żądamy od Rządu RP i właścicieli spółek PKP i samorządowych:

1. Przyjęcia polityki transportowej państwa, gwarantującej finansowanie infrastruktury drogowej i kolejowej w relacji 60:40;

2. Odstąpienia od planów prywatyzacji spółek Grupy PKP bez zapewnienia im większościowego udziału Skarbu Państwa oraz przeznaczenia całości środków finansowych, uzyskanych w wyniku prywatyzacji tych spółek, na ich bezpośrednie dokapitalizowanie;

3. Pełnego oddłużenia PKP S.A. środkami budżetu państwa, a nie środkami uzyskanymi z prywatyzacji spółek Grupy PKP oraz uregulowania spraw podatkowych w operacjach finansowych między spółkami Grupy PKP i w stosunku do Skarbu Państwa;

4. Natychmiastowego przekazania spółkom Grupy PKP w formie aportu majątku niezbędnego do ich funkcjonowania;

5. Przekazania PKP CARGO S.A. kwoty 230 mln zł na inwestycje, utraconej w wyniku ugody restrukturyzacyjnej;

6. Zapewnienia PKP Intercity S.A. środków na inwestycje taborowe;

7. Pełnej realizacji ustalonych kwot na finansowanie Przewozów Regionalnych, w tym realizacji uzgodnionych środków na inwestycje taborowe;

8. Zapewnienia źródeł finansowania inwestycji rozwojowych spółkom: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa;

9. Zapewnienia finansowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na poziomie:

a) gwarantującym wykorzystanie przez nią wszystkich możliwych środków z Unii Europejskiej na modernizację infrastruktury kolejowej;

b) niezbędnym dla należytego utrzymania infrastruktury kolejowej będącej w jej zarządzie w niezmienionej wielkości;

10. Pełnego finansowania ze środków budżetowych infrastruktury kolejowej, niezbędnej do prowadzenia przewozów rozproszonych, w tym przede wszystkim stacji rozrządowych;

11. Utrzymania ilości uruchamianych pociągów przewozów regionalnych i międzywojewódzkich na niezmienionym poziomie, a także wprowadzenie, poprzez zmiany ustawowe, obowiązku świadczenia usług przewozowych wzajemnie się uzupełniających.

 

Stanisław Stolorz – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP

Henryk Grymel – Przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”

Leszek Miętek – Przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych

 

Warszawa, dn. 28 września 2010 r.