Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

przez admin

Prawem pracownika wynikającym z Kodeksu pracy i z zawartej z pracodawcą umowy o pracę, jest wynagrodzenie w określonej wysokości. Powinno ono zostać wypłacone we wskazanym w umowie o pracę terminie, do rąk własnych pracownika, bądź na jego konto bankowe, o ile wyrazi na to zgodę. Pracownik korzystając z przysługujących mu uprawnień wynikających z prawa pracy może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji. W jaki sposób?

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia pracowniczego terminowo

Jeśli pracodawca nie wypłaca pracownikom wynagrodzenia zasadniczego i przysługujących im premii, wynikających z umowy o pracę bądź regulaminu wynagradzania, pracownik ma prawo dochodzić od pracodawcy nie tylko wypłaty zaległego wynagrodzenia, ale również odszkodowania. Dochodzenie tego rodzaju odbywa się na zasadach ogólnych, przed sądem pracy. Na pracowniku spoczywa w takim przypadku obowiązek wykazania szkody, jaką poniósł w związku z niedotrzymaniem przez pracodawcę terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę lub premii. Wykazanie szkody obejmuje przy tym:
·         Określenie rozmiarów szkody po stronie pracownika,
·         Wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia lub premii, a powstaniem tej szkody.
Pracodawca niewypłacający terminowo należnego pracownikowi wynagrodzenia dopuszcza się ciężkiego naruszenia jego podstawowych praw. Jest to wykroczenie przeciwko podstawowym obowiązkom pracodawcy wobec pracownika i jako takie może stanowić ze strony pracownika podstawę do rozwiązania stosunku pracy. Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w takiej sytuacji bez wypowiedzenia, a jednocześnie domagać się od pracodawcy wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Pracownikowi przysługują odsetki

Niewypłacone wynagrodzenie lub premia daje możliwość pracownikowi ubiegania się od pracodawcy wypłaty odsetek ustawowych. Są one naliczane od każdego niewypłaconego składnika wynagrodzenia osobno i nalicza się je od dnia następującego po standardowym, ustalonym  uprzednio terminie wypłaty premii do dnia zapłaty. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy pracownik w związku z niewypłaceniem wynagrodzenia lub innych jego składników, poniósł szkodę, czy też nie. Odsetki i tak będą mu przysługiwały. Pracodawca nie może odmówić ich wypłacenia nawet wtedy, gdy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, na przykład  wynikających z opóźnień w płatnościach po stronie wierzycieli pracodawcy.
Źródło – Serwis Biznes-Firma.pl