Hiszpański Budimex rusza po PNI

przez admin

Jak wynika z przesłanego w dniu 20 maja br. faxem pisma (zobacz skan) podpisanego przez Prezes PKP S.A. Marię Wasiak, Zarząd PKP S.A. udzielił firmie Budimex S.A. czasowej wyłączności na negocjacje w sprawie zakupu udziałów spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.

W związku z tym Zarząd PKP S.A. przyznał związkom zawodowym działającym w spółce (organizacje zrzeszone w FZZP PKP i w SKK NSZZ „Solidarność”) 3-tygodniową możliwość przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z potencjalnym inwestorem w sprawie zabezpieczenia interesów pracowników (Pakt Gwarancji Socjalnych dla pracowników spółki).

Decyzja Zarządu PKP S.A. jest wynikiem – jak wynika z pisma – „ustaleń” przyjętych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa w dniu 1 kwietnia br. Warto odnotować, że „ustalenia” nie zostały podpisane przez przedstawicieli Federacji ZZP PKP, Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych, SKK NSZZ „Solidarność 80” i Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych (wszystkie organizacje zrzeszone w Forum Związków Zawodowych) i są ustaleniami strony rządowej, Prezes PKP S.A. Marii Wasiak (odpowiedzialnej za sprywatyzowanie publicznego sektora kolejowego) ze związkowcami zrzeszonymi w strukturach NSZZ „Solidarność” i OPZZ.

W świetle podpisanych 1 kwietnia br. ustaleń (zobacz dokument) warunkiem zgody Ministra Infrastruktury na prywatyzację spółek kolejowych: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., PKP CARGO S.A. i Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. jest podpisanie w tych spółkach Paktu Gwarancji Socjalnych. Jeśli chce się dopomóc neoliberalnemu rządowi w wyprzedaży ogólnospołecznego majątku i oddaniu go w ręce prywatnego kapitału, należy wynegocjować Pakt dla pracowników; jeśli nie chce się doprowadzić do utraty przez państwo sektora przewozów towarowych, budownictwa infrastrukturalnego i wysokorentownych górskich kolei linowych, należy odmówić pracownikom paktu ich socjalnych gwarancji – do takiego galimatiasu doprowadzili „obrońcy kolejarzy”…

Wyznaczona do negocjacji w sprawie zakupu udziałów PNI firma Budimex S.A. jest częścią międzynarodowej hiszpańskiej korporacji z sektora budownictwa transportowego Ferrovial mającej swą siedzibę w Madrycie. Zakup PNI przez Budimex S.A. da tej firmie monopol na rynek budownictwa infrastruktury kolejowej w Polsce.

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI