FZZP PKP przeciwko zwolnieniom pracowników w PKP Intercity

przez admin

Pan
GRZEGORZ MĘDZA
Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

 

W związku z przedłożonym do konsultacji ze związkami zawodowymi projektem „Programu restrukturyzacji PKP Intercity S.A. – podstawowe kierunki i obszary naprawcze” Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP przedstawia swoje stanowisko wobec przedmiotowego dokumentu.

1. Przedłożony projekt nie daje żadnej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powinna funkcjonować spółka PKP Intercity S.A., jakie powinna osiągać cele społeczne (podstawowe zadanie spółki przewozowej realizującej usługi dla ludności) oraz jak proponowana restrukturyzacja spowoduje poprawę jakości świadczonych usług przez spółkę, ustabilizuje zatrudnienie i poprawi warunki pracy i płacy zatrudnionych pracowników. Na odwrót, w projekcie operuje się kategorią „uzyskania rentowności” przez Spółkę, a główny mechanizm do osiągnięcia tego celu sprowadza się do likwidacji 2 tysięcy etatów pracowniczych. Przedłożony program restrukturyzacji nic nie mówi, ile połączeń i jaką ilość linii chce obsługiwać spółka, jaki jest stan obecny w tym zakresie i jaki jest plan średnio- i długookresowy zdobywania rynku i świadczenia usług przewozowych.

2. Likwidowanie połączeń kolejowych świadczonych przez PKP Intercity S.A. rzutuje na stan wykorzystania zatrudnionych w spółce pracowników. W sytuacji dążenia do maksymalizacji zysku i ograniczania kosztów (w tym: wycofywania się z mniej rentownych lub nie-aż-tak-rentownych-jak-oczekiwane połączeń) koszty tej polityki ponoszone są wyłącznie przez pracowników, gdyż prowadzi ona do zwolnień we wszystkich kategoriach zatrudnionych pracowników.

3. Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP zgłasza stanowczy sprzeciw wobec planowanej likwidacji 13 z 18 zapleczy technicznych spółki. Proponowana docelowa ilość zapleczy gwarantuje zły stan techniczny i sanitarny składów. Tylko nieznajomość realiów kolejowych mogła leżeć u podstaw tworzenia programów, które skutkować będą kursowaniem składów wagonowych przez kilka kolejnych dni z rzędu bez obsługi technicznej świadczonej przez zaplecza. Likwidacja zapleczy spowoduje jednocześnie zwiększenie kosztów związanych z dostarczaniem uszkodzonego wagonu do jednego z czterech zapleczy wagonowych. W obecnej sytuacji potrzebna jest odpowiednia ilość zakładów zapleczy technicznych i naprawczych o jak najwyższym standardzie technologicznym i pracowniczym, by podnosić poziom świadczonych usług i zwiększać efektywność wykonywanej pracy. Niewykorzystana na obecnym etapie siła robocza powinna być wykorzystana do świadczenia usług techniczno-przeglądowych wobec podmiotów zewnętrznych na zasadach komercyjnych. Potrzebna jest tylko wola i umiejętność planowania i kierowania spółką.

4. Ogólnikowość wielu innych zapisów przedłożonego programu restrukturyzacji uniemożliwia ustosunkowanie się do nich (np. zadanie „optymalizacji procesów wsparcia w zakresie zmniejszonych potrzeb planowania, logistyki koordynacji i zarządzania”).

5. Marketingowe zabiegi tworzenia „nowej marki” przewozów świadczonych przez PKP Intercity S.A. kolidują z ogólnym celem podnoszenia efektywności ekonomicznej spółki. Wola wydania dziesiątków milionów złotych na kampanie reklamowe (telewizja, radio, prasa, billboardy itd.) – przy jednoczesnych planach przeprowadzania oszczędności na pracownikach – świadczy o magicznej wierze w czysto PR-owskie zabiegi mające zwiększyć poziom sprzedaży usług. Pieniądze planowane na „stworzenie nowej marki” powinny zostać wydatkowane przede wszystkim na poprawę stanu taboru i jakości świadczonych usług (w tym także na podwyżki uposażenia dla drużyn sprzątających). Jest to jedyny racjonalny sposób na dotarcie do nowych klientów i odzyskanie już utraconych.

6. Część przedłożonego programu restrukturyzacji to działania, które powinny być systematycznie wdrażane w ramach codziennego, efektywnego zarządzania spółką (unowocześnianie form dystrybucji biletów, inwestycje w liczniki zużycia energii, sprzedaż i złomowanie taboru nienadającego się do dalszej eksploatacji, racjonalizacja gospodarką zapasami, zwiększanie efektywności pracy administracji w Centrali i poszczególnych Zakładach, kontrola poprawności naliczania opłat itd.). Rozdyma się jednak te oczywiste działania do rangi „programu tysiąclecia” okraszając program restrukturyzacji zwolnieniami, likwidacjami i redukcją (kas biletowych, drużyn konduktorskich, drużyn trakcyjnych, zapleczy technicznych, zapleczy napraw taboru). Na to nie może być zgody! Przedłożony program restrukturyzacji zmierza de facto do pozbawienia pracy 25% ogółu załogi pracowniczej PKP Intercity S.A. i ograniczenia aktualnego i potencjalnego rozmachu funkcjonowania spółki.

W związku z powyższym, Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów wdrożenia programu restrukturyzacji w proponowanym kształcie. Jeśli Zarząd spółki nie odstąpi od działań wpisujących się w szerszy scenariusz powolnej likwidacji spółek kolejowych w Polsce, Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP podejmie wszystkie dopuszczalne prawem działania, by doprowadzić do zmiany przez Zarząd prowadzonej polityki, obronić miejsca pracy zatrudnionych w PKP Intercity S.A. pracowników i uratować świadczone dotychczas przez spółkę połączenia kolejowe dla szerokich rzesz ludności.

 

Przewodniczący FZZP PKP

/-/ Stanisław Stolorz