Centrale związkowe: PKP CARGO prywatyzować przez giełdę

przez admin

Źródło – Federacja ZZP PKP ( Piotr Strębski )

Warszawa, 19.10.2011 br.

Pan
Donald Tusk
Premier Rządu RP

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się z wnioskiem o wydanie stosownych dyspozycji Ministrowi Infrastruktury – Panu Cezaremu Grabarczykowi i Prezesowi Zarządu PKP S.A. – Pani Marii Wasiak w sprawie wstrzymania dalszych prac nad prywatyzacją PKP CARGO S.A., poprzez zamiar jej sprzedaży tzw. inwestorowi strategicznemu. Z wypowiedzi Prezes Zarządu PKP S.A. – Pani Marii Wasiak wynika, że po okresie wyhamowania prac prywatyzacyjnych w okresie przed wyborami do Sejmu ma ona zamiar szybkiego wpuszczenia do badania stanu PKP CARGO S.A. (w ramach tzw. due diligence) głównych konkurentów rynkowych naszej spółki. Wniosek ten kierujemy do Pana Premiera, gdyż obawiamy się, że może to nastąpić przed sformowaniem przez Pana nowego Rządu, co należy odczytywać jako metodę stwarzania faktów dokonanych, które pójdą na konto Pana i tworzonego przez Pana Rządu. Za wstrzymaniem prywatyzacji PKP CARGO S.A, prowadzonej w trybie szkodliwym dla interesu i finansów Polski, przemawiają następujące argumenty:

Po pierwsze PKP CARGO S.A. nie jest przygotowana do prywatyzacji, gdyż nie została zgodnie z ustawą wyposażona w majątek konieczny do jej funkcjonowania.

PKP CARGO S.A. nie posiada wszystkich koniecznych do prowadzenia działalności składników majątkowych. Powoduje to zagrożenie stabilności funkcjonowania spółki po procesie prywatyzacji. W tej sprawie powinien być wykonany audyt przez niezależnych ekspertów i na podstawie wyników audytu należy dokonać korekty w zasobach majątkowych PKP CARGO S.A.

Po drugie wycena akcji PKP CARGO S.A wykonana ponad rok temu uległa całkowitej dezaktualizacji, co grozi ogromnymi stratami Budżetu Państwa.

W międzyczasie nastąpiła zasadnicza zmiana zewnętrznych warunków funkcjonowania przewoźników kolejowych. UE przygotowała projekt dyrektywy w sprawie jednolitego obszaru kolejowego, której postanowienia zakładają duże obniżenie stawek dostępu do torów (docelowo o 2/3 ich obecnej wysokości). Z tego tytułu wyniki finansowy PKP CARGO S.A ulegnie podwyższeniu nawet o 800 mln złotych netto. Skutkować to będzie podwyższeniem wartości rynkowej PKP CARGO S.A. o około 4 mld złotych. Tego czynnika nie uwzględniano w pierwotnej wycenie naszej firmy. Polska, tak jak inne państwa członkowskie, zaakceptowała plan obniżenia stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. Sprzedaż PKP CARGO S.A. po rażąco zaniżonej cenie skutkować będzie ogromnymi stratami dla Budżetu Państwa, w sytuacji gdy to z Budżetu Państwa będą kierowane coraz większe środki na finansowanie utrzymania infrastruktury kolejowej, w miejsce wpływów z obniżonych stawek dostępu. W związku z powyższym należałoby pilnie dokonać weryfikacji wyceny PKP CARGO S.A przez innego niezależnego doradcę.

Za weryfikacją wyceny przemawia również fakt związany z kondycją ekonomiczno-rynkową spółki, albowiem zgodnie z informacjami płynącymi od Prezesa spółki przekazanymi m.in. w czasie obchodów X-lecia PKP Cargo o zysku netto wypracowanym przez 8 miesięcy tego roku w wysokości ponad 170 mln zł w konfrontacji z zamiarem sprzedaży pakietu kontrolnego za około 2 mld zł., czyli kwotę, która da nowemu właścicielowi zwrot nakładów na zakup kontrolnego pakietu po 4 – 5 lat działalności.

Po trzecie absurdalna i szkodliwa dla interesu Polski jest decyzja Prezes Zarządu PKP S.A. o sprzedaży PKP CARGO S.A. tzw. inwestorowi strategicznemu zamiast przyjęcia trybu prywatyzacji przez giełdę.

Inwestorem strategicznym może być inwestor branżowy lub finansowy.

Drugi pod względem rozmiarów działalności przewoźnik kolejowy w Polsce jest 7 razy mniejszy od PKP CARGO S.A. Nie stać go więc na zakup PKP CARGO S.A jeśli będzie ona prawidłowo wyceniona. Na zakup większościowego pakietu akcji PKP CARGO S.A. stać z branży tylko kolej niemiecką lub rosyjską, które są i mają pozostać własnością tych państw. Tak więc miejsce państwa polskiego w roli właściciela PKP CARGO S.A zajmie inne państwo.

Taki sam skutek wywoła sprzedaż PKP CARGO S.A. inwestorowi finansowemu, który po kilku lat będzie chciał wyjść z tej inwestycji. Realny scenariusz wyjścia dla inwestora finansowego to odsprzedaż PKP CARGO S.A. państwowym kolejom niemieckim lub rosyjskim.

PKP CARGO S.A. jest drugim pod względem wielkości przewozów przewoźnikiem kolejowym w Unii Europejskiej. W Polsce udział PKP CARGO S.A. w przewozach wynosi ponad 70%. PKP CARGO S.A. przewozi ładunki dla wszystkich największych firm w kraju i transportuje większość surowców i materiałów z państw WNP. Ma zatem wgląd, poprzez listy przewozowe, w specyfikacje obrotu handlowego (dane szczególnie wrażliwe) wszystkich branż polskiej gospodarki a poprzez swoje frachty przewozowe wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Powyższe negatywne konsekwencje są będą zasadniczo zminimalizowane jeśli prywatyzacja PKP CARGO S.A. odbywać się będzie w trybie wprowadzenie jej akcji na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Przy rozproszonym akcjonariacie giełdowym. Państwo Polskie dysponujące nawet mniejszościowym pakietem akcji może skutecznie wpływać na strategiczne decyzje PKP CARGO S.A. mającej strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Minister Infrastruktury uruchomił, z niezrozumiałych powodów, proces prywatyzacji PKP CARGO S.A. wyłącznie w drodze jej sprzedaży, tzw. inwestorowi strategicznemu. Udzielił w tej sprawie niezbędnych pełnomocnictw dla Zarządu PKP S.A. W najbliższych dniach planuje ona wpuszczenie do PKP CARGO S.A specjalistów firm, które złożyły zainteresowanie zakupem spółki i udostępnienie im wszystkich strategicznych i wrażliwych danych rynkowych i ekonomicznych, decydujących o kondycji i przyszłości naszej firmy.

Należy w tym miejscu dodać, że odmawia się nam ujawnienia listy firm, które złożyły zainteresowanie zakupem spółki i które są zainteresowane poznaniem tajemnic handlowych i organizacyjnych oraz standingu ekonomicznego naszej firmy, to nie ulega wątpliwości, że są wśród nich najwięksi konkurenci PKP CARGO S.A. tj. państwowa kolej niemiecka DB, państwowa kolej francuska SNCF oraz państwowe kolej rosyjskie RŻD. Koleje te uzyskają zatem za darmo, poprzez wykonywanie due diligence, dostęp do wszystkich najważniejszych informacji gospodarczych o naszej spółce. Prosimy Pana Premiera o zapobieżenie takiemu rozwojowi wypadków.

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę Ministrowi Infrastruktury – Cezaremu Grabarczykowi i Pani Marii Wasiak – Prezesowi Zarządu PKP S.A., że właściwym trybem prywatyzacji PKP CARGO S.A. powinna być droga giełdowa, z pozostawieniem w rękach Państwa istotnego pakietu akcji.

Wnosimy do Pana Premiera o pilną interwencję w tej sprawie. Działania w kwestiach prywatyzacji PKP Cargo S.A. prowadzone w tajemnicy przed załogą i wyłącznie w uzgodnieniach gabinetowych zmierzają wprost do wywołania kolejnej awantury na kolei. Nadmieniamy, że działania te są też sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami z Ministrem Infrastruktury, a ich naruszenie upoważnia związki zawodowe do podjęcia działań strajkowych w oparciu o Rozdział 4 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych bez dodatkowej procedury.

Chcemy rzetelnej i popartej argumentami dyskusji o czasie, trybie i warunkach prywatyzacji PKP CARGO S.A. Ma być ona prowadzona w ramach trwającego „Szczytu Kolejowego”.

/-/ Stanisław Stolorz – FZZP PKP /-/ Henryk Grymel – SKK NSZZ „S” /-/ Leszek Miętek – KKZZ

Do pobrania: