Zmiany zasad realizacji uprawnień do ulg przejazdowych

przez admin

Notatka ze spotkania w dniu 18 maja 2009 r.

przedstawicieli Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych

a Sygnatariuszami PUZP

w sprawie zmiany zasad realizacji uprawnień do ulgowych

przejazdów wynikających z Rozdziału XII PUZP.

 

Prezes Zarządu ZPK przedłożył następującą propozycję zmiany dotychczasowych zasad realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów kolejami:

1.                   

Zawarcie Protokółu dodatkowego do PUZP poprzez wprowadzenie zmiany w § 68, polegającej na zastąpieniu wyrazów „50 %” wyrazami „100 %”, co oznacza, że koszt wykupu uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych dla współmałżonków uprawnionych pracowników, emerytów i rencistów zostanie w 100 % poniesiony przez uprawnionego.

2.

Zawarcie Porozumienia pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi zawierającego następujące ustalenia:

a)Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów kolejami mają prawo do nabywania:

– biletów jednorazowych

– biletów miesięcznych odcinkowych imiennych

b) Ceny biletu jednorazowego określona jest w § 69 ust. 2 PUZP

c) Cena biletu miesięcznego odcinkowego imiennego nie może być niższa niż 12 – krotność ceny biletu jednorazowego stosowanego przez przewoźnika w danej klasie wagonu, kategorii pociągu i relacji, odpowiednio z ulgą 80 % i 90 %.

 

Przedstawiciele Strony Związkowej zaproponowali uzupełnienie propozycji Prezesa ZPK o bilet sieciowy. Zwrócili się również o przedstawienie metodologii kalkulacji ceny wykupu uprawnień.

Termin następnego spotkania ustalono na dzień 28 maja 2009 r.