Zarząd Województwa Śląskiego FZZ w Mysłowicach

przez admin
001

11 lipca br. w Mysłowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych. W skład tego zarządu wchodzą przedstawiciele związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich: Renata Wicha, Joanna Klekot, Robert Sobota, Wiesław Drąg, Piotr Rospęk i Józef Czaja.

11 lipca br. w Mysłowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych. W skład tego zarządu wchodzą przedstawiciele związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich: Renata Wicha, Joanna Klekot, Robert Sobota, Wiesław Drąg, Piotr Rospęk i Józef Czaja.

001

Posiedzenie otworzył Krzysztof Stefanek – Przewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych . Spotkanie Zarządu miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Dokonano  wyboru do władz wojewódzkich Forum jako uzupełnienia składu Zarządu po zmarłym koledze – śp. Henryku Chrobak (OZZZPRC). Gościem posiedzenia była Dorota Gardias – Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. W posiedzeniu uczestniczył również Dariusz Trzcionka – Wiceprzewodniczący FZZ.

002

003

Przewodniczący Krzysztof Stefanek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego od czasu poprzedniego spotkania z dnia 18 lutego 2015 roku, które odbyło się w Rudzie Śląskiej. Przewodniczący otwierając spotkanie podkreślił, że władze FZZ w województwie śląskim reprezentowały organizacje członkowskie przed władzami regionu. W tym celu od czasu ostatnich wyborów dokonano zmian w składzie przedstawicieli Forum Związków Zawodowych w Powiatowych Radach Rynku Pracy, Zarząd dokonał również wyboru 4 przedstawicieli FZZ do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. W okresie sprawozdawczym odbywały się cyklicznie spotkania Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ, na których zajmowano się między innymi następującymi sprawami:

  • Prezydium FZZ-ZWŚ zajęło się propozycjami zmian w Ustawie o rachunkowości i jej wpływie na sprawozdania finansowe związków zawodowych,
  • omówiono tematykę dotychczasowych wystąpień władz wojewódzkich,
  • omówiono przebieg konsultacji w temacie Programu 500+ i zajęto się propozycjami zmian w ustawie o związkach zawodowych,
  • omówiono stan finansowy i prawny Funduszu Wczasów Pracowniczych wraz z działaniami przedstawicieli Forum w tej Spółce, a także zajęto się sprawą zmian w Statucie FZZ jakie będą przedmiotem Kongresu Statutowego,
  • Prezydium omówiło zasady finansowania działalności FZZ i organizacji ich działalności w zakresie osobowości prawnej Zarządów Wojewódzkich Forum,
  • na posiedzeniu Prezydium FZZ-ZWŚ powołano również Zespół ds. Oświaty, którego przewodniczącym został kolega T. Szymankiewicz. W spotkaniu ZWŚ FZZ brał udział kolega Sławomir Witkowicz – przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ zdając relacje ze spotkań ze stroną rządową Zespół spotykał się 2 krotnie w sprawie 6-latków w Szkole, Karty Nauczyciela i utrudnień z niej wynikających. Zespół zajął się sprawami systemu wynagrodzeń w szkolnictwie i brakiem systemu motywacyjnego dla nauczycieli, zwiększenia nadzoru przez Kuratora nad jednostkami oświatowymi, zasadami Konkursów na Dyrektora jednostki oświatowej (powoływanie członków Komisji), propozycjami zatrudniania nauczycieli na kontrakty 3-5 letnie i w sprawie elastycznych form zatrudniania. Wnioski, które opracował powołany na Śląsku Zespół zostały przekazane do Prezydium FZZ oraz zaproponowano ich włączenie w prace Rady Dialogu Społecznego.
  • Prezydium zajmowało się również problemami branży hutniczej, górniczej i firm usługowych działających na rzecz tych branż, które zostały szeroko omówione przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach.

Przewodniczący K. Stefanek podkreślił, że FZZ skierowało w sprawach dotyczących pracowników regionu 46 pism i opinii do władz krajowych FZZ, władz samorządowych województwa śląskiego i administracji państwowej. Przewodniczący omówił również w szczegółach prowadzone przez niego i przez przedstawicieli FZZ różne prace w ramach Wojewódzkiej Radu Dialogu Społecznego w Katowicach.

004

Zarząd Wojewódzki uzupełnił na posiedzeniu skład Prezydium Zarządu FZZ-ZWŚ. Nowym Wiceprzewodniczącym Zarządu został wybrany Piotr Serafin, który otrzymał łącznie 47 głosów. Nasz kolega pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Zakładów Energetycznych OZZZPRC, jest pracownikiem Tauron Dystrybucja w Bielsku Białej (czynny zawodowo dyspozytor). P. Serafin w przeszłości zakładał związki zawodowe pracowników w Bielsku Białej. Prywatnie jest żonaty i ma 2 synów.

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA”, który pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych omówił sprawy dotyczące opodatkowania dochodów pracowników, które wynikają z programów dobrowolnych odejść w poszczególnych spółkach. Przewodniczący omówił planowane zmiany w ustawie o związkach zawodowych, które polski rząd był zobowiązany wprowadzić ze względu na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Niestety część zmian w ustawie, które proponuje rząd RP nie wynika bezpośrednio z orzeczenia TK, i są to nowe propozycje. W sprawie ustawy o związkach zawodowych, Przewodniczący D. Trzcionka poświęcił wiele uwag sprawom dotyczącym podwyższenia progu reprezentatywności związków zawodowych, zagadnieniom dotyczącym członkostwa w związków zawodowych na poziomie zakładu pracy.

Przewodnicząca Dorota Gardias zdała relację o problemach i sprawach poruszanych w Radzie Dialogu Społecznego, a dotyczących płacy minimalnej, godzinowej stawki płacy minimalnej, programu 500+, zmian dotyczących skrócenia wieku emerytalnego, zmiany odnoszące się do dyrektywy w sprawie transportu, a także omówiła potrzebę wsparcia w obszarze przyciągnięcia młodych Polaków do struktur Forum.

005