UMOWA O PRACĘ TYMCZASOWĄ

przez admin

Umowa o pracę tymczasową to specyficzny rodzaj umowy o pracę. Pracownik tymczasowy to
osoba, która wykonuje pracę w danym zakładzie pracy (u pracodawcy użytkownika), ale pozostaje
zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej.
Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę
na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.
Warunki tej umowy są ustalane pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem. Pracodawca
użytkownik informuje agencję pracy tymczasowej na piśmie o wynagrodzeniu za pracę, która ma
być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu
obowiązujących u pracodawcy użytkownika oraz o warunkach wykonywania pracy tymczasowej w
zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.
Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym
powinna określać strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać
pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także
warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz
pracodawcy użytkownika (w tym oczywiście wynagrodzenie pracownika).
Umowy o pracę zawierane w tym trybie mają bardzo krótki okres wypowiedzenia, który wynosi:
1) trzy dni, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,
2) tydzień, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, agencja
pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaj zawartej
umowy o pracę i jej warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.
Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może
być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż
pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym
stanowisku pracy.
Pracownikowi tymczasowemu, wobec którego pracodawca użytkownik naruszył zasadę równego
traktowania przysługuje prawo dochodzenia od agencji pracy tymczasowej odszkodowania w
wysokości określonej w przepisach Kodeksu pracy dotyczących odszkodowania należnego
pracownikowi od pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników w
zatrudnieniu.
Pracownicy tymczasowi mają prawo do urlopu wypoczynkowego na szczególnych zasadach.
Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy
miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego
pracodawcy użytkownika.
UWAGA: Urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego
pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.
W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie
wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi
tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.
Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień
tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie
wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.
W razie faktycznego zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy
tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez
usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy
tymczasowej na jego rzecz, pracodawca użytkownik zawiadamia niezwłocznie agencję pracy
tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika
tymczasowego.
UWAGA: Pracowników tymczasowych nie dotyczą przepisy o zwolnieniach grupowych. To
oznacza, że w razie tego rodzaju zwolnień pracownicy tymczasowi nie mają uprawnienia do
odprawy.
Agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy dotyczące
łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę,
nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy.
Pracownik tymczasowy może w każdym czasie żądać wydania przez agencję pracy tymczasowej
świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Takie świadectwo
dotyczy okresu zatrudnienia na podstawie każdej kolejnej umowy o pracę lub łącznego okresu
zatrudnienia objętego kolejnymi umowami o pracę.
Agencja musi wydać świadectwo pracy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, a
jeżeli jego wydanie w tym terminie nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w
terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu
lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy.
Praca tymczasowa może być wykonywana przez ściśle określony czas. W ciągu 3 lat agencja może
skierować pracownika do konkretnego pracodawcy na okres nieprzekraczający łącznie 18
miesięcy.
Jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy
użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków
nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania
pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy.
W razie ciąży pracownicy przysługuje ochrona przed zwolnieniem, ale umowa o pracę nie
przedłuża się do dnia porodu.

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
ul. Częstochowska 23/7
44-100 Gliwice
tel. (+48) 781 729 460
www.forumpokrzywdzonych.pl