Spotkanie Sygnatariuszy PUZP z ZZPK

przez admin

Notatka

ze spotkania Sygnatariuszy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych

a Pracodawcami Zrzeszonymi w Związku Pracodawców Kolejowych

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

W dniu 28 kwietnia 2011 roku w siedzibie Centrali PKP CARGO S.A. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli central związkowych-Sygnatariuszy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych a Pracodawcami Zrzeszonymi w Związku Pracodawców Kolejowych w sprawie zmiany zapisów dotychczasowego Rozdziału XII PUZP oraz innych zapisów układowych.

Prezes ZPK poinformował zebranych, że spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w dniu 27 kwietnia br. podjęła uchwałę dotyczącą dalszej realizacji uprawnień wynikających z PUZP od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Wynika z niej, że Spółka PR od 1 stycznia 2012 nie będzie realizowała na dotychczasowych zasadach zapisanych w Rozdziale XII PUZP uprawnień do ulgowych przejazdów. Proponuje w zamian 80% ulgę przejazdową dla uprawnionych. Uprawnionymi mają być tylko pracownicy, emeryci i renciści kolejowi. Zaproponowany został również koszt wykupu świadczenia na 2012 rok w klasie drugiej w wysokości 496 złotych dla pracownika i 336 złotych dla emeryta i rencisty.

Pozostali przewoźnicy pasażerscy proponują cenę wykupu świadczenia przejazdowego na 2012 rok w klasie drugiej w wysokości 455 złotych.

Spółka PR kolejny raz poinformowała, że według ich oceny porozumienie z 2009 roku w sprawie zmiany zasad realizacji uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych obowiązuje tylko do dnia 31 grudnia 2011 roku. Z taką interpretacją Federacja ZZP PKP nie zgadza się, gdyż porozumienie to powinno obowiązywać do dnia 31 grudnia 2012 roku (pozostałe centrale związkowe popierają nasze stanowisko).

W związku z niechęcią przedstawicieli związków zawodowych do przedstawionych propozycji ograniczających uprawnienia kolejarzy do ulgowych świadczeń przejazdowych (coraz odważniej mówi się o całkowitej rezygnacji ze świadczeń przejazdowych w zamian za gratyfikację pieniężną w wysokości około 1000 złotych rocznie na każdego pracownika) Prezes ZPK zobowiązał się do przeprowadzenia negocjacji z przewoźnikami pasażerskimi negocjacji w sprawie złożonych przez nich propozycji i 11 maja br., tj.  na następnym spotkaniu poinformuje stronę społeczną o wyniku tych negocjacji.

Podczas spotkania Prezes ZPK kilkakrotnie oświadczył, że w przypadku braku wspólnego uzgodnienia nowych zapisów Rozdziału XII PUZP będzie zmuszony w pierwszej dekadzie czerwca br. wypowiedzieć PUZP, aby w następnej dekadzie czerwca Zarządy Spółek mogły wypowiedzieć ZUZP, w których są zapisy przeniesione z Rozdziału XII PUZP.

UWAGA !!!!

W związku z brakiem uwag do projektu „nowego” PUZP zwracamy się do Przewodniczących Przedstawicielstw Terytorialnych Federacji ZZP PKP o jak najszybsze nadesłanie stosownych uwag i propozycji dodatkowych zapisów, które mogą być wykorzystane przez naszych negocjatorów.

Dariusz Browarek