Przedwczesne wybory w ZZK Śl.

przez admin
001

17 marca 2016 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Obrady prowadził wiceprzewodniczący Robert Sobota. Na początku spotkania poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego śp. Jana Lalika – przewodniczącego ZZK Śląskich.

17 marca 2016 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Obrady prowadził wiceprzewodniczący Robert Sobota. Na początku spotkania poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego śp. Jana Lalika – przewodniczącego ZZK Śląskich.

W obradach uczestniczył gościnnie przewodniczący Federacji ZZK PKP Stanisław Stolorz i redaktor „Naszych spraw” Janusz Grudzień.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono i zaakceptowano preliminarz budżetowy i sprawozdanie finansowe za 2015 rok. Po dyskusji udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu ZZK Śląskich. Renata Wicha przedstawiła preliminarz na 2016 rok, w tym zamierzenie zorganizowania Jubileuszu ZZK Śl., co będzie niełatwym zadaniem, biorąc pod uwagę zobowiązania związku. Członkowie Zarządu po dyskusji zaakceptowali przedstawiony preliminarz.

001

W związku ze złożoną 19 lutego 2016 r. pisemną rezygnacją z funkcji przewodniczącego kolegi Jana Lalika spowodowaną ciężką chorobą oraz przejściem na rentę posiedzenie zarządu miało rozstrzygnąć o zwoływaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZZK Śl. bądź, zgodnie ze statutem, wybrania spośród siebie pełniącego obowiązki przewodniczącego. Ze względu na to, iż do Zjazdu Wyborczego ZZK Śl. został już niecały rok, zarząd podjął uchwałę o przeprowadzeniu wyborów podczas dzisiejszego posiedzenia i wybraniu spośród siebie p.o. przewodniczącego.

{gallery}/aktualnosci/2016/2016_03_21/g1{/gallery}

W związku z powyższym prowadzący zebranie Robert Sobota zarządził przeprowadzenie wyborów. Powołano odpowiednie komisje wyborcze. Następnie wiceprzewodniczący Robert Sobota zgłosił pierwszego kandydata – Renatę Wichę na funkcję p.o. przewodniczącego. Zgłoszenie przy tym uzasadnił tym, że Renata Wicha jest jedynym wiceprzewodniczącym ZG, który nie jest obarczony dodatkowymi obowiązkami. Renata Wicha zajmowała się sprawami organizacyjnymi i przebywa na oddelegowaniu bezpłatnym tylko do prac w Zarządzie Głównym. Przy tym jest osobą kompetentną i doświadczoną w pracy związkowej. Wiceprzewodniczący Robert Sobota zaznaczył również, iż z wielokrotnych rozmów, które przeprowadził z przewodniczącym Janem podczas jego choroby, wynikało, że obaj uważają, iż wiceprzewodnicząca Renata Wicha będzie odpowiednią osobą do pokierowania Związkiem Zawodowym Kolejarzy Śląskich.

{gallery}/aktualnosci/2016/2016_03_21/g2{/gallery}

Ze względu na to, iż nie zgłoszono żadnej innej kandydatury, przeprowadzono wybory, w których ze stu procentowym poparciem wybrana została na p.o. przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich koleżanka Renata Wicha, która podziękowała za okazane zaufanie w następujący sposób: „Kwieciście mówić nie potrafię, wole działać. Tak mnie nauczyli rodzice i moi poprzednicy, a zwłaszcza śp. Jasiu Lalik, który postawił poprzeczkę bardzo wysoko, ale z pomocą całego Zarządu Głównego chciałabym poświęcić swoje działania dla członków ZZK Śląskich. Koledzy z Zarządu Głównego twierdzą, że rzeczy niemożliwe robię od zaraz, cuda zajmują mi trochę więcej czasu”.

W dalszej części posiedzenia podczas dyskusji z członkami Zarządu Głównego ZZK Śląskich przewodniczący Federacji ZZP PKP Stanisław Stolorz poinformował o sprawach związanych z organizacją IX Zjazdu Federacji ZZP PKP. W związku z powyższym wybrano podczas tego posiedzenia również z delegatów osoby reprezentujące  Zarząd Główny ZZG Śl. do komisji zjazdowych na Zjazd Delegatów Federacji ZZP PKP. W Komisji do Głosowań Jawnych pracować będzie wybrana koleżanka Joanna Klekot, w Komisji do Głosowań Tajnych –  koleżanka Ewa Paczyńska,  do Komisji Uchwał i Wniosków – kolega Piotr Rospęk, a do Komisji Mandatowej – koleżanka Leokadia Winiarska.

l winiarska e paczynska j klekot p rospek
Leokadia Winiarska Ewa Paczyńska Joanna Klekot Piotr Rospek

 

Zgodnie z Regulaminem Przedstawicielstw Terytorialnych Federacji ZZP PKP p.o. przewodniczącego Renata Wicha wskazała kandydata na wiceprzewodniczącego Przedstawicielstw Terytorialnych Federacji ZZP PKP, został nim Roberta Sobota.
Następnie przewodniczący Stanisław Stolorz przedstawił swoją ocenę funkcjonowania spółek Kolejowych. Odniósł się także do polityki kierownictwa Forum Związków Zawodowych.
Wiceprzewodniczący Robert Sobota przedstawił informację z ostatnich obrad prezydium Wojewódzkiego FORUM w Katowicach oraz z prac Wojewódzkiej Komisji Rady Dialogu Społecznego, w tym powołania do zespołu eksperckiego kolegę Piotra Rospęka na posiedzenie w dniu 23 marca br. związanego z problemami służby zdrowia.
Na tym Zarząd Główny ZZK Śl. zakończył swoje obrady.

Robert Sobota