Powstał międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy kolejarzy

przez admin

18 sierpnia br., w wyniku braku realizacji przez rząd RP i właścicieli spółek kolejowych postulatów z 7 kwietnia 2009 r., został powołany wspólny Komitet Protestacyjno-Strajkowy kolejarzy, w skład którego wchodzą Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2009 r. kolejarskie centrale związkowe wystosowały do pana Władysława Husejki – przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP i pana Cezarego Grabarczyka – ministra infrastruktury pismo, w którym, w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej i upadłości polskich kolei, domagano się realizacji łącznie 14 postulatów, w tym m.in.:

1. Odstąpienia od planów prywatyzacji Spółek Grupy bez zapewnienia większościowego udziału Skarbu Państwa i przeznaczenia całości środków uzyskanych w wyniku prywatyzacji na dokapitalizowanie prywatyzowanych Spółek;

2. Pełnego oddłużenia Spółki PKP S.A. i uregulowania spraw podatkowych w operacjach finansowych między spółkami Grupy i w stosunku do Skarbu Państwa;

3. Przekazania nie później niż do 31.12.2009 r. niezbędnego do funkcjonowania Spółek majątku w formie aportu;

4. Przekazania do Spółki PKP Cargo S.A. kwoty 230 mln zł na inwestycje, utraconej w wyniku ugody restrukturyzacyjnej, a będącej długiem Przewozów Regionalnych;

5. Zapewnienia Spółce PKP Intercity kwoty 200 mln zł na inwestycje taborowe;

6. Pełnej realizacji ustalonych kwot na finansowanie Przewozów Regionalnych, w tym też realizacji uzgodnionych środków na inwestycje taborowe;

7. Podpisania Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników zatrudnionych w Spółce PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.;

8. Zapewnienia źródeł finansowania inwestycji rozwojowych w spółkach PKP SKM, Koleje Mazowieckie i WKD;

9. Zapewnienia finansowania Spółki PKP PLK na poziomie gwarantującym wykorzystanie wszystkich możliwych środków z UE na modernizację infrastruktury kolejowej;

10. Przyjęcia polityki transportowej państwa gwarantującej finansowanie infrastruktury drogowej i kolejowej w relacji 60:40.

Z uwagi na brak realizacji postulatów a także na brak podjęcia rozmów w sprawie zażegnania katastrofalnej sytuacji polskich kolei, przy jednoczesnym działaniu rządu RP w kierunku doktrynalnej szybkiej prywatyzacji spółek kolejowych, centrale związkowe FZZP PKP, SKK NSZZ „S” i KKZZ podejmą akcję protestacyjno-strajkową, której formy zostaną ustalone przez wspólny Komitet i która będzie trwać do czasu pełnej realizacji wystosowanych w ubiegłym roku postulatów.

W załączeniu zeskanowany oficjalny komunikat Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Kolejarzy z 18 sierpnia 2010 r.

 

Z poważaniem,
PIOTR STRĘBSKI

Redakcja miesięcznika „Nasze Sprawy”
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP

Monthly „Our Matters” Editorial Office
Trade Unions Federation of Polish State Railroads Employees

ul. Stefana Jaracza 2
00-378 Warszawa
Polska / Poland

tel. +48 22 622 98 31 begin_of_the_skype_highlighting              +48 22 622 98 31      end_of_the_skype_highlighting
fax. +48 22 474 40 45
mob. +48 504 699 231 begin_of_the_skype_highlighting              +48 504 699 231      end_of_the_skype_highlighting
e-mail: redakcja@fzzk.pl
http://www.fzzk.pl

 

Załącznik :

Pobierz