Początek prac nad nowym PUZP

przez admin

Dziś w siedzibie PKP CARGO S.A. rozpoczęły się negocjacje nowego PUZP dla pracowników spółek zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych. Jest to realizacja intencji ZPK wyrażonej w dniu 30 czerwca br., kiedy ZPK wypowiedział obowiązywanie dotychczasowego PUZP, wynegocjowania nowego ponadzakładowego układu regulującego stosunki pracodawcy-pracownicy w spółkach kolejowych. Od razu nadmienię, że podstawą negocjacji nowego PUZP jest projekt przygotowany przez ZPK jeszcze w kwietniu br. i przekazany wówczas do zapoznania się. Od tamtej pory projekt ten niewiele się zmienił, można powiedzieć, że przeszedł tylko kosmetyczne zmiany.

Do negocjacji nowego PUZP zgłosiło się 19 organizacji reprezentatywnych. Dokumentów poświadczających reprezentatywność i zgłaszających przedstawicieli do negocjacji nie zgłosiła SKK NSZZ „Solidarność”, której wedle słów prezesa ZPK Krzysztofa Mamińskiego „nie jest w sporze zbiorowym z ZPK, choć tak się jej wydaje”. Sprawa uczestnictwa „S” w negocjacjach ma zostać wyjaśniona w najbliższych dniach.

Na dzisiejszym spotkaniu przekazano papierową wersję nowego PUZP (odebrało ją obecnych 10 organizacji). Dokument ma 37 stron, 13 rozdziałów, 8 załączników. Projekt w wersji elektronicznej ma zostać przesłany jutro, dlatego też na spotkaniu nie było omawianej treści dokumentu, bowiem każdy będzie miał okazję się z nią zapoznać i na spokojnie przemyśleć.

Oddam teraz głos Mamińskiemu, bowiem jego słowa oddają dobrze klimat dzisiejszego spotkania:

– Generalna zasada przyjęta przy tworzeniu nowego PUZP jest następująca: ten układ nie pozbawia nikogo niczego z dotychczas posiadanych uprawnień. Wprowadza inne zasady uprawień dla innych uprawnionych, ale nie dla pracowników (w sprawie ulg przejazdowych). ZPK jest przedstawicielem wszystkich pracodawców – tych, co sprzedają uprawnienie i tych, co je kupują. Dla tych dwóch stron tylko (czyli kupujących i sprzedających) jest miejsce do rozmowy co do ceny uprawnień i zasad ich przyznawania. Propozycja ulg przejazdowych przedstawiona dawniej nie uległa zmianie. PKP IC, PR, WKD, SKM w Trójmieście i KM – na warunkach opisanych w propozycji mogą i chcą realizować świadczenia przejazdowe. ZPK równocześnie podejmie rozmowy z innymi podmiotami-przewoźnikami celem rozszerzenia tych uprawnień.

Niepodpisanie nowego PUZP i niezarejestrowanie go przed 1 stycznia 2012 r. spowoduje, że ulg przejazdowych (m.in., bo i reszty „przywilejów”) nie będzie. Podpisanie projektu nie pozbawia tych ulg i innych korzyści. Na rejestrację PUZP potrzeba 3 miesiące. A w życie dokument wchodzi od 1 dnia następnego miesiąca od podpisania. ZPK zakłada więc, że rokowania powinny się skończyć maksymalnie w 3 dekadzie września br. Jeśli to nie nastąpi, to ZPK niezależnie od negocjacji ze związkami zawodowymi sam podejmie działania zmierzające do zabezpieczenia uprawnień pracowniczych, szczególnie w sprawach ulg przejazdowych. Ludzie jednak zobaczą, że związki im nie są do niczego potrzebne, bo to pracodawcy dbają o ich uprawnienia.

Zdaniem Mamińskiego w nowym projekcie PUZP znalazły się zapisy, które powinny się znaleźć w każdym ZUZP. Ekwiwalent za deputat węglowy powinien – zdaniem ZPK – zostać zachowany, by nie dawać tworzyć problemów przyszłym emerytom. W nowym PUZP została zawarta także regulacja Święta Kolejarza i ekwiwalentu związanego z odznaczeniami, a także ekwiwalenty związane z wypadkami przy pracy (i płacą za chorobę).

Wedle słów Mamińskiego, jak się nie uda zawrzeć nowego PUZP to z winy związków zawodowych nie bedzie ulg (w dotychczasowym zakresie), Święta kolejarza itd. Ale ZPK będzie istniał, bo pracodawcy w nim zrzeszeni tak chcą (regulacja materii FIP, uczestnictwa w strukturach międzynarodowych, szkolenia itd.). Ulgi przejazdowe – z inicjatywy ZPK – mogą być wprowadzone inną drogą niż poprzez PUZP (przed 2000 rokiem ulgi były wprowadzane rozporządzeniem Dyrektora Generalnego PKP). Zdaniem Mamińskiego zapisy nowego PUZP w kwestii świadczeń przejazdowych są korzystniejsze niż obecne, bo uniezależniają świadczenia od zmian w strukturze właścicielskiej spółek przewozowych (W dotychczasowym PUZP wpisane jest ograniczenie 51% własności Skarbu Państwa), a spółki, które mają świadczyć przejazdy są wymienione z nazwy.

Podsumowanie procesu rokowań i spotkanie decydujące o podpisaniu lub nie nowego PUZP miałoby się odbyć około 15 września. Do tego czasu – ewentualnie – tylko parafowanie, by organy statutowe najpóźniej do 20 września podjęły decyzję o przyjęciu treści dokumentu i wyrażeniu na niego zgody. W ostatnim tygodniu września ZPK przeprowadzi akcję informacyjną skierowaną do uprawnionych dot. ulg przejazdowych w 2012 roku. Może to być też okres wypowiedzeń stosunków pracy wynikających z zapisów PUZP i wypowiedzeń zmieniających. Jak nie uda się podpisać nowego PUZP to pójdzie informacja, że przedstawiciele pracowników znów nie zapewnili ulg, a pracodawca – tak.

Mamiński zapowiedział, że jeśli układ zostanie podpisany w niewiele zmienionej treści to będzie OK. – Jak nie uda się tego zrobić, to komu będzie gorzej? – podsumował Mamiński.

Uzgodniono ostatecznie następujący harmonogram spotkań negocjacyjnych:

1. spotkanie 25-26 sierpnia, godz. 12:00,

2. spotkanie 30-31 sierpnia,

3. spotkanie 13-14 września – wtedy ewentualne parafowanie/podpisanie nowego PUZP.

Spotkania 2-dniowe, odbywające się w Warszawie (zaproponowaliśmy salę konferencyjną FZZP PKP na Jaracza), składy delegacji 2 osobowe. Związki wyznaczą protokolanta.

Do 22.08 ewentualne pisemne propozycje uzupełnienia przesłanego jutro projektu PUZP.

W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył wiceprzewodniczący kol. Dariusz Browarek.

 

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI