Odroczenie akcji protestacyjnej 5 października br.

przez admin

Komunikat
w sprawie akcji protestacyjnej zaplanowanej na dzień 5.10.2011r. związanej z brakiem regulacji ulg przejazdowych na 2012 rok wynikających
z wypowiedzenia PUZP
Warszawa, dnia 29.09.2011 r.

W dniu 29.09.2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” z Prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, na którym zadeklarowano wolę rozwiązania problemów bulwersujących środowisko kolejowe. Na spotkaniu przyjęto następujące ustalenia:

1. W związku z sytuacją powstałą na tle wypowiedzenia PUZP w zakresie stosowania ulg przejazdowych dla kolejarzy uznano potrzebę uzgodnienia z przewoźnikami świadczącymi usługi w tym zakresie sposobu realizacji tych usług w 2012 r.

2. Przedstawiciele Związków Zawodowych uznali, że do czasu rozwiązania wszystkich wątpliwości w tym zakresie niezbędne jest zachowanie dotychczasowego zakresu świadczeń przejazdowych co najmniej do końca 2012 r.

3. Prezes ZPK zadeklarował, że na najbliższym spotkaniu z przewoźnikami zarekomenduje propozycję objęcia uprawnionych do ulgowych świadczeń przejazdowych w roku 2012 zasadami analogicznymi z obowiązującymi w roku bieżącym. Spotkanie to odbędzie się przed 5.10.2011 r.

4. Jednocześnie strony potwierdziły kontynuację rokowań w dniu 6.10.2011 r. w sprawie PUZP.

W związku z zawartymi ustaleniami wstrzymujemy zaplanowane na 5.10.2011 r. działania protestacyjne.

O wynikach rozmów i ewentualnych działaniach związków zawodowych poinformujemy odrębnym komunikatem.

/-/ Dariusz Browarek – FZZP PKP
/-/ Leszek Miętek
– KKZZ
/-/ Henryk Grymel
– SKK NSZZ „Solidarność”

Do pobrania:

Pobierz

Komunikat z dnia 29 września 2011 r. w sprawie akcji protestacyjnej zaplanowanej na dzień 5.10.2011 r. związanej z brakiem regulacji ulg przejazdowych na 2012 rok wynikających z wypowiedzenia PUZP