Obrońmy Tatry przed prywatyzacją

przez admin

Klub im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem organizuje akcję zbiórki podpisów ludzi nauki w sprawie wstrzymania prywatyzacji Polskich Kolei Linowych S.A.

PKL S.A. posiada koleje i nieruchomości na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Sprzedaż przez Państwo akcji PKL S.A. oznacza początek prywatyzacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Właścicielem 100% akcji PKL S.A. są Polskie Koleje Państwowe S.A. Prywatyzację prowadzi właściciel tj. spółka PKP S.A. a proces prywatyzacyjny nadzoruje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Andrzej Massel. Obecnie kończone są analizy przedprywatyzacyjne i niebawem (chyba po wyborach parlamentarnych) oczekiwane jest ogłoszenie o zamiarze zbycia akcji spółki.

 • Sygnatariuszami apelu są:
 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs – Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Adam Łomnicki – członek czynny PAU, członek rzeczywisty PAN, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Prof. dr hab. Barbara J. Oleksyn – Kierownik Zespołu Krystalochemii Leków Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • Prof. dr hab. Joanna Pijanowska – dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody
 • Prof. dr hab. Stefan Skiba – Kierownik Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, przewodniczący Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
 • Prof. dr hab. Ewa Symonides – Instytut Botaniki – Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, b. Przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Główny Konserwator Przyrody
 • Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – Kierownik Katedry Nauk o Środowisku Przyrodniczym Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, b. Główny Konserwator Przyrody
 • dr hab. inż. Marian Wójcik prof. AGH – Kierownik Katedry Transportu Linowego, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
 • W sprawie prywatyzacji PKL-u zajęła jednoznaczne stanowisko Rada Miasta Zakopane a 17 września br. kwestia była przedmiotem obrad Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Klub im. Władysława Zamoyskiego zlecił opinię prawną n/t zgodności zamiarów prywatyzacji z Ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Zwracamy się z prośbą o podpisywanie apelu do Premiera oraz o udostępnienie go innym osobom i środowiskom. Poparcie można potwierdzać drogą elektroniczną na adresy członków Zarządu Klubu im. Władysława Zamoyskiego:

  Piotr Bąk, Katarzyna Chyc, Andrzej Jasiński, Janusz Mazalon. Poparcie możesz potwierdzić listem lub wypełniając formularz.

  Pan

  Donald Tusk

  Prezes Rady Ministrów

  Szanowny Panie Premierze,

  Od dłuższego czasu do opinii publicznej docierają niepokojące informacje o zamiarze prywatyzacji przedsiębiorstwa Polskie Koleje Linowe S.A. Prosimy o osobiste zainteresowanie się tą sprawą oraz wstrzymanie przygotowań do czasu przeprowadzenia poważnej dyskusji z udziałem opinii publicznej.

  Spółka Polskie Koleje Linowe S.A. pełni ważną rolę w systemie infrastruktury rekreacyjnej polskich gór, obsługując całoroczny ruch turystyczny w rejonie Kasprowego Wierchu i Gubałówki w Zakopanem, Butorowego Wierchu w Kościelisku, Palenicy w Szczawnicy, Góry Żar w Międzybrodziu, Góry Parkowej w Krynicy, Mosornego Gronia w Zawoi. Jest ona rentowną, dobrze prosperującą spółką akcyjną. Spółka inwestuje, powiększa majątek, wypracowuje zysk. Funkcjonowanie spółki nie stanowi źródła jakichkolwiek problemów dla Ministra Infrastruktury i Ministra Skarbu Państwa, nie ma zatem ekonomicznych przesłanek do pośpiesznych działań prywatyzacyjnych.

  Walorem PKL S.A. jest jednak nie tylko atrakcyjność turystyczna i zabezpieczenie potrzeb społecznych. Koleje linowe na Kasprowy Wierch, Gubałówkę i Górę Parkową, powstałe w latach trzydziestych ubiegłego wieku, są równocześnie pomnikami polskiej kultury technicznej i dbałości ówczesnego Państwa o rozwój turystyki i rekreacyjno-sportowych potrzeb społeczeństwa.

  Najstarsza i najbardziej znana część przedsiębiorstwa, tj. zespół kolei linowych – Kasprowy Wierch znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Skarb Państwa nabył tytuły do gruntów w drodze wywłaszczeń osób prywatnych i w trybie dekretów nacjonalizacyjnych PKWN. Uzasadnieniem wywłaszczeń i nacjonalizacji było dobro wyższe i cele publiczne, jakim miały służyć kolej linowa i utworzony w 1954 r. Tatrzański Park Narodowy. Prywatyzacja kolei linowych na Kasprowym Wierchu byłaby odwróceniem dotychczasowej polityki państwa, prowadzonej od kilkudziesięciu lat w stosunku do własności prywatnej na obszarach parków narodowych i może spowodować lawinę roszczeń reprywatyzacyjnych i wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

  Tereny, na których znajdują się urządzenia zespołu kolei linowych Kasprowy Wierch, od ponad pół wieku są objęte prawną ochroną przyrody w ramach Tatrzańskiego Parku Narodowego, uznanego przez UNESCO za część światowego rezerwatu biosfery „Tatry”, a od 2004 r. wpisanego także na listę Natura 2000 w europejskiej sieci obszarów chronionych. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju stanowi jednoznacznie, iż zasoby przyrodnicze parków narodowych należące do Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym.
  Sprywatyzowanie Polskich Kolei Linowych S.A. byłoby wyrazem zlekceważenia wieloletnich wysiłków społeczeństwa na rzecz ochrony naszego narodowego dziedzictwa. Dla Polaków Tatrzański Park Narodowy z kolejką na Kasprowy Wierch ma znaczenie symboliczne i – podobnie, jak wzgórze wawelskie lub kopalnia soli w Wieliczce – nie powinien podlegać prywatyzacji.

  Apelujemy do pana Premiera, Rządu RP i właściwych ministrów o umożliwienie przeprowadzenia poważnej dyskusji z udziałem opinii publicznej, ponieważ w tym szczególnym przypadku zamiar prywatyzacji wymaga głębokiego i spokojnego namysłu.

  Dołącz do nas!