Notatka ze spotkania stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w dniu 23 marca 2017

przez admin

Notatka ze spotkania stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w dniu 23 marca 2017
Spotkanie w ramach dialogu społecznego odbyło się w siedzibie spółki PKP CARGO S.A w Warszawie. Stronę pracodawcy reprezentowali: Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A, Zenon Kozendra – przedstawiciel pracowników w Zarządzie, Barbara Krupko – Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi wraz z zastępcą Anną Wierzchowską oraz Barbara Stachowicz – Naczelnik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ze strony Federacji ZZ Kolejarzy w spotkaniu uczestniczyli Marian Kogut- wiceprzewodniczący Federacji ZZK oraz Jarosław Ślepaczuk –  wiceprzewodniczący Rady Branżowej CARGO.

Spotkanie w ramach dialogu społecznego odbyło się w siedzibie spółki PKP CARGO S.A w Warszawie. Stronę pracodawcy reprezentowali: Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A, Zenon Kozendra – przedstawiciel pracowników w Zarządzie, Barbara Krupko – Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi wraz z zastępcą Anną Wierzchowską oraz Barbara Stachowicz – Naczelnik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ze strony Federacji ZZ Kolejarzy w spotkaniu uczestniczyli Marian Kogut- wiceprzewodniczący Federacji ZZK oraz Jarosław Ślepaczuk –  wiceprzewodniczący Rady Branżowej CARGO.
Spotkanie otworzył Zenon Kozendra, który zaproponował poniższy porządek spotkania:

 1.  Przedstawienie wyników spółki za 2016 rok
 2. Omówienie założeń programu „Zarządzanie przez cele”
 3. Przedstawienie bieżącego postępu prac zespołu ds. przygotowania projektu zmian załącznika nr 2 do ZUZP
 4. Sprawy bieżące

Ad. 1 Po omówieniu wyników jakie spółka PKP CARGO S,A osiągnęła w 2016 r. Prezes Zarządu Maciej Libiszewski złożył podziękowania dla wszystkich pracowników, którzy swoim zaangażowaniem w znaczący sposób przyczynili się do jego osiągnięcia. Choć wynik jest zdecydowanie lepszy od wstępnych przewidywań z połowy 2016 r. to na pewno są jeszcze obszary, w których można dokonać pewnej poprawy. Przedstawiciele Zarządu przypomnieli, że w ubiegłym roku zostało wprowadzone zarządzanie obszarowe, dyrektorzy zakładów CT otrzymali szerokie kompetencje do podejmowania decyzji w zakresie decyzji finansowych, kadrowych i obszarach związanych z zarządzaniem  zakładem pracy. Zarząd wycofał się również z decyzji poprzedników, które w konsekwencji wpłynęłyby na likwidację kilkuset miejsc pracy.
W trakcie dyskusji reprezentanci załogi wyrazili oczekiwanie, iż w ślad za zauważonym przez Zarząd Spółki trudem załogi wniesionym w uzyskanie dobrych wyników pójdzie decyzja o wdrożeniu systemowej podwyżki wynagrodzeń. Prezes Zarządu odnosząc się do wniosków poinformował, że trudno w dniu dzisiejszym na podstawie dobrych wyników jednego kwartału (IV kw. 2016) podejmować taką decyzję. Prezes Libiszewski podkreślił, że Zarząd analizuje i  rozważa różne warianty, które mogłyby za zgodą związków zawodowych poprawić wysokość wynagrodzeń pracowników np. tworzenie stanowisk wielo zawodowych, premiowanie pracowników dyspozycyjnych . Rozmowy w tym temacie mogłyby być podjęte w miesiącu wrześniu br. po publikacji wyników za II półrocze 2017.
Strona związkowa  przekazała na ręce Prezesa Zarządu wspólne  stanowisko w którym wyraziła potrzebę wdrożenia wcześniejszych regulacji płacowych  ( treść wystąpienia w załączeniu)

Ad. 2. Założenia do programu „ Zarządzanie przez cele” omówiła  Anna Wierzchowska- z-ca dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Programem, który wynika z oczekiwań Rady Nadzorczej Spółki objętych zostanie około 600 pracowników od szczebla Zarządu Spółki  poprzez dyrektorów biur, dyrektorów zakładów do szczebla zastępcy naczelnika działu i sekcji. Cele zostały podzielone na 3 grupy i obejmują zakres celów ogólnofirmowych, indywidualnych oraz ogólnozakładowych. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny, a co za tym idzie  premii pieniężnej  jest wykonanie minimum 80 procent celów. W dalszej części dyrektor Wierzchowska omówiła sposób naliczania jej wysokości.
W dyskusji przedstawiciele związków zawodowych  krytycznie odnieśli się do programu. Na wynik spółki pracują wszyscy pracownicy, a w podziale nagród uczestniczy niewielka część załogi. Ponadto wielu zwierzchników skupia się na pilnowaniu realizacji kolejnego procentu celu  zapominając  o szeregowym pracowniku.   Są też okoliczności zewnętrzne występujące w trakcie roku tak jak np. załamanie transportu na rynku kruszyw, który uniemożliwia realizację celu.

Ad. 3. Zenon Kozendra przedstawił reprezentantom organizacji związkowych informację na temat bieżącego etapu prac zespołu. Głównymi założeniami uczestników zespołu jest naprawa porządku prawnego, który został naruszony jednostronną decyzją ówczesnego Prezesa Zarządu w lipcu 2015 r.
Podczas przeprowadzonych analiz liczna cześć zespołu dostrzega potrzebę „przesunięcia tabeli w prawo” np. o 5 szczebli. Zespół w ramach prac rozważał czy zamiast tabeli punktowej, która jest potem przeliczana na kwoty nie wprowadzić tylko stawek kwotowych. W trakcie wspólnych dyskusji dostrzeżono również konieczność dostosowania zapisów tabeli do zaleceń OIP.
W trakcie prac zespołu pojawiły się również inne kwestie związane z potrzebą uregulowania ich zapisami załączników do ZUZP takie jak poruszany podczas posiedzenia ostatniej Rady Branżowej ryczałt delegacyjny na jednakowych zasadach dla wszystkich grup pracowników przewozowych. Zenon Kozendra potwierdził, iż Zarząd Spółki rozważa jakie są możliwości prawne wprowadzenia np. dodatku mobilnego, który zapewni równe traktowanie pracowników zespołu pociągowego z pracownikami zespołu drużyn trakcyjnych. Na zakończenie prezentacji przedstawiciel pracowników poinformował, że Zarząd Spółki dostrzega potrzebę wprowadzenia innych zmian wynikających z potrzeb firmy, jednak zapewnił, że te zmiany nie wprowadzą regulacji na niekorzyść pracowników objętych postanowieniami ZUZP.

Ad. 4. W trakcie omawiania spraw bieżących omówiono następujące tematy:

  •  strona związkowa dostrzega potrzebę zwiększenia wartości bonów na posiłki profilaktyczne do wartości 7 zł
   Prezes Maciej Libiszewski oraz Członek Zarządu Zenon Kozendra odnosząc się do tego wniosku zaproponowali aby temat wartości bonów oraz  temat dodatku mobilnego był rozpatrywany kompleksowo. O ile wyniki, które spółka osiągnie w tym roku zbliżone będą do tych z ostatnich miesięcy to te 2 sprawy po przeprowadzonych uzgodnieniach powinny być zamknięte do końca br.
  •  nagrody przekazanej do dyspozycji 3 zakładów CT i wypłaconej dla pracowników tychże zakładów w miesiącu styczniu 2017 – strona związkowa uważa, że jeżeli taka gratyfikacja została uruchomiona to powinna być podzielona na wszystkie zakłady spółki i centralę.
   Prezes Zarządu na wstępie poinformował, że wokół tego tematu narodziło się bardzo wiele mitów. W założeniu prezes korzystając ze swoich kompetencji planował wdrożenie nagród na przełomie całego roku dla wszystkich CT, jednak wyniki spółki nie były jeszcze znane i nie udało się wdrożyć jednocześnie decyzji dla wszystkich CT. Ogólna kwota nagrody przeznaczona na 3 zakłady CT wyniosła ok. 300 tysięcy złotych co daje średnio 50 zł na pracownika zakładu. Prezes przyznał, że dzisiaj jest bogatszy o doświadczenie i wie, że wcześniej należało poinformować o takiej decyzji reprezentantów załogi. Podsumowując ten temat  Prezes Zarządu   planuje wdrożenie podobnych decyzji w zakładach CT, które tej nagrody nie otrzymały.
  •  w dalszej części spotkania obecni przewodniczący związków zawodowych poinformowali o bieżących problemach związanych z pracą eksploatacyjną w konkretnych zakładach CT.

 

  Notatkę sporządził: Jarosław Ślepaczuk