Mediacje pomiędzy Związkami Zawodowymi, a Zarządem PKP CARGO S.A.

przez admin

W dniu 31 sierpnia br. w siedzibie spółki PKP CARGO S.A odbyły się mediacje pomiędzy Związkami Zawodowymi, a Zarządem PKP CARGO S.A. 

W spotkaniu udział wzięli – ze strony pracodawcy – Jakub Karnowski – Prezes PKP S.A, Łukasz Boroń Prezes PKP CARGO S.A, Adam Purwin – Członek Zarządu oraz Dyrektor Leszek Łoboda i Naczelnik Barbara Stachowicz. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mediacje prowadził Longin Komołowski.
Federację ZZP PKP w spotkaniu reprezentowali – Stanisław Stolorz – Przewodniczący FZZP PKP wraz z zastępcą Dariuszem Browarkiem oraz członkowie prezydium Rady Branżowej CARGO – Marian Kogut – Przewodniczący Rady wraz z zastępcami – kol. Elżbieta Fedoruk, Krzysztof Czarnota i Jarosław Ślepaczuk.

Na wstępie spotkania mediator sporu zbiorowego zwrócił się do jego stron aby przedstawiły swoje aktualne stanowiska w temacie kwestii spornych wymagających uzgodnień . Jako pierwszy głos zabrał Prezes PKP S.A Jakub Karnowski. Na wstępie poinformował, że projekt prospektu emisyjnego trafił do KNF w zeszłym tygodniu, a spółka ma wejść na giełdę w czwartym kwartale tego roku.

Prezes Karnowski zaznaczył, że dla niego bardzo istotnym celem jest osiągnięcie porozumienia z partnerami społecznymi w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych. Obszar koniecznych uzgodnień zamyka się w trzech blokach :
1. Treści Paktu i długości okresu gwarancji pracowniczych – gdzie jego zdaniem są możliwości wprowadzenia pewnych zmian i ustępstw.
2. Premia prywatyzacyjna – z możliwym obszarem zmiany formy premii prywatyzacyjnej.
3. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy – dotyczy to terminu jego wypowiedzenia oraz propozycji wprowadzenia zmian jego treści – w tym obszarze przedstawiciele władz PKP CARGO S.A zaproponowali aby dalsze rozmowy były prowadzone po debiucie spółki na GPW.

Zdaniem Prezesa PKP S.A propozycje złożone przez PKP CARGO S.A nie mogą być odzwierciedleniem zapisów z roku 2009, gdyż jego zdaniem tak długie okresy gwarancji i wysokie premie prywatyzacyjne spowodowałyby brak zainteresowania akcjami spółki PKP CARGO S.A., a spółka stałaby się niesprzedawalna.

Łukasz Boroń – Prezes PKP CARGO S.A podkreślił, że propozycje przedstawione stronie społecznej dotyczące paktu gwarancji pracowniczych to zapisy dające korzyści załodze. Zarówno trzyletnia gwarancja zatrudnienia jak i premia prywatyzacyjna gwarantują stabilność zatrudnienia.

Członek Zarządu PKP CARGO S.A Adam Purwin zaznaczył, ze jeżeli debiutu giełdowego nie będzie, nie będzie też związanych z nim korzyści dla pracowników i spółki. Zatrzymanie procesu IPO nie leży w niczyim interesie, a ewentualny strajk osłabi pozycję PKP Cargo rynku przewozów towarowych. W trakcie wypowiedzi władz PKP CARGO S.A podczas spotkania nie został poruszony postulat dotyczący wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń.

Mediator zaproponował aby do tematu sporu odnieść się pakietowo – uzgodnienia powinny zamknąć cały temat rozbieżności pomiędzy stronami, a nie dzielić tematów na bloki – gdyż brak uzgodnień jednego obszaru spowoduje brak kompromisu w całym sporze.

Przedstawiciele załogi obecni na spotkaniu podtrzymali postulaty w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych oraz okresu wypowiedzenia ZUZP, które zostały zawarte w protokole rozbieżności. Liderzy związkowi podkreślili, że jeżeli zapisy ZUZP nie będą objęte postulowanym okresem wypowiedzenia przed prywatyzacją spółki, to nie ma żadnych gwarancji, że zaraz po debiucie spółki na GPW nie zostanie on wypowiedziany – lub nie zostanie podjęta próba zmiany jej treści na mniej korzystną i odbierającą uprawnienia pracownicze.

W trakcie spotkania poruszono kwestię obecnej sytuacji dotyczącej działań wobec przedstawicieli związków zawodowych. Dotyczy to m.in. ujawnienia wysokości wynagrodzenia działaczy, próby dyskredytowania ich działalności i podważenia zaufania załogi do związków zawodowych . Prezes PKP S.A oświadczył zebranym, że o ile sprawa kontroli i ujawnienia nieprawidłowości w CT Południowym jest prowadzona i nadzorowana przez audytorów i kontrolerów PKP S.A i PKP CARGO S.A , to sprawa pojawiających się i nieprzychylnych artykułów w mediach na temat działaczy związkowych nie jest inicjowana ze strony władz PKP i od nich się odcina.

Krzysztof Carnota poruszył temat orzeczenia, w którym ETS uznał, że stawki opłaty za dostęp do torów w Polsce były nieprawidłowo wyliczane. Jego zdaniem otwiera ono spółce drogę do roszczenia od Skarbu Państwa o zwrot nadpłaconych przez PKP CARGO S.A opłat. Ze względu na fakt, że jego zdaniem podwyższa to niewątpliwie wartość powinno to być ujęte w zgłoszeniu do KNF.

W takcie prowadzonych mediacji – Longin Komołowski zwrócił się z prośbą do stron sporu aby na kolejne spotkanie przygotować stanowiska stron zawierających w jakich obszarach są możliwe zmiany zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych . Zaapelował również do strony związkowej o przygotowanie argumentacji za wydłużeniem okresu wypowiedzenia ZUZP oraz określenie obszarów, w których są ewentualnie pójść na ustępstwo. Strona związkowa wyraziła zgodę na przedłużenie terminu mediacji i ustalono , że kolejne spotkanie w trybie mediacji odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2013 r. w siedzibie PKP CARGO S.A

Notatkę sporządził Jarosław Ślepaczuk –wiceprzewodniczący Rady Branżowej CARGO