Koniec sporu zbiorowego w PKP Cargo

przez admin
pdf

Po całym dniu ostatecznych negocjacji dziś wieczorem parafowano porozumienie kończące spór zbiorowy w PKP Cargo. Związkowcy i zarząd spółki porozumieli się w zakresie 2 z 3 związkowych postulatów.

W dokumencie, do którego udało się nam dotrzeć, zapisano, że obie strony postanawiają zakończyć spór zbiorowy w zakresie:

1. Wypłaty premii za I kwartał oraz wypłaty nagród z funduszu nagród z zysku za 2012 r. Pracodawca zobowiązuje się wypłacić premię uznaniową wysokości 1300 zł każdemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad.

2. Podpisania Pakietu Gwarancji Pracowniczych w związku z prywatyzacją spółki (PKP Cargo wchodzi na GPW 17 października). Warunkiem podpisania paktu jest jego podpisanie przez obie strony.

Związkowcy i zarząd PKP Cargo nie porozumieli się w zakresie wzrostu wynagrodzeń. Postanawiają jednak zawiesić spór zbiorowy dotyczący podwyżek do końca tego roku. Od 1 stycznia strony podejmą zawieszony spór i rozpoczną mediacje najpóźniej do 15 stycznia 2014 r.

Nieco szczegółów znajdujemy też w komunikacie mediatora Longina Komołowskiego z przebiegu mediacji w PKP Cargo. Poniżej prezentujemy jego treść.

„22 sierpnia 2013 roku odbyło się spotkanie mediacyjne, na którym strony poczyniły ustalenia dotyczące Paktu Gwarancji Pracowniczych zawierającego regulacje w zakresie gwarancji zatrudnienia, stabilizacji ZUZP, premii prywatyzacyjnej w formie akcji pracowniczych spółki oraz reprezentowania pracowników w organach korporacyjnych.

Strony umówiły się na podpisanie Paktu po uzyskaniu zgód ciał korporacyjnych i organów statutowych organizacji związkowych.
W kwestiach finansowych strony zgodziły się na wypłatę jednorazowej premii w akcjach pracowniczych oraz zawieszenie sporu zbiorowego do końca grudnia 2013 roku oraz wznowienie rozmów w temacie podwyżki płac w styczniu 2014 roku.”

MEDIACJE w PKP CARGO S.A –

Porozumienie kończące częściowo spór zbiorowy.

W dniu 22 sierpnia 2013 w siedzibie spółki PKP CARGO S.A w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne stron sporu zbiorowego prowadzonego pomiędzy Zarządem PKP CARGO S.A i organizacjami związkowymi działającymi w PKP CARGO S.A. Mediacje prowadził mediator Longin Komołowski, stronę pracodawcy reprezentowali – Piotr Ciżkowicz – Członek Zarządu PKP S.A, Łukasz Boroń – Prezes PKP CARGO S.A, Adam Purwin – Członek Zarządu PKP CARGO S.A, Mariusz Kaczmarek i Barbara Stachowicz. Federację ZZP PKP reprezentowali jej przewodniczący Stanisław Stolorz wraz z zastępcą Dariuszem Browarkiem i Prezydium Rady Branżowej CARGO – Marian Kogut, Krzysztof Czarnota, Elżbieta Fedoruk i Jarosław Ślepaczuk.

W pierwszej części kilkugodzinnego spotkania Prezes PKP CARGO S.A przedstawił aktualny projekt Paktu Gwarancji Pracowniczych zawierający wnioski i sugestie zgłoszone podczas spotkania w dniu 12 sierpnia br.

Dotyczą one m.in. podwyższenia kwoty na wypłatę premii gwarancyjnej dla pracowników PKP CARGO S.A i spółek zależnych z kwoty 120 mln zł do 165 mln zł, doprecyzowania trybu wyłonienia reprezentantów załogi w organach spółki oraz spełnienia w części postulatu płacowego. Prezes Boroń podkreślił, że w procesie prywatyzacji poprzez GPW bardzo istotny wpływ na notowania spółki osiągnięte w dniu debiutu spółki ma jej postrzeganie przez potencjalnych inwestorów. Dlatego też w wyniku wielu podjętych działań oszczędnościowych podejmowanych przez Zarząd wspólnie z Dyrektorami Zakładów udało się poczynić istotne oszczędności w wielu dziedzinach działalności operacyjnej, to jednak mimo zmniejszających się przewozów stale rosną koszty wynagrodzeń pracowniczych. Prezes Zarządu po przeanalizowaniu bieżącej sytuacji przewozowej i uwzględnieniu postulatów związkowych zaproponował aby wypłacić pracownikom wypłatę premii jednorazowej, a postulaty systemowej podwyżki wynagrodzeń stały się elementem negocjacji w okresie późniejszym.

Po przedstawieniu propozycji pracodawcy organizacje związkowe wraz z prawnikami przeanalizowały szczegółowo zapisy projektu PGP. Podczas dyskusji w gronie organizacji związkowych szczególnie wyartykułowano 2 kwestie, które budziły niepokój i troskę strony społecznej. Pierwsze dotyczyło zbyt wysokiego progu uprawniającego do nabycia prawa do nabycia gwarancji zatrudnienia z okresem do 10 lat. Przedstawiciel S”80” zaproponował aby staż pracy powyżej 30 lat zamienić na 25 lat. Drugą kwestią były wyłączenia pracowników z gwarancji zatrudnienia. Wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP wraz z Krzysztofem Czarnotą złożyli wniosek aby nie wyłączać pracowników wskazanych w punkcie 3 j ( naczelników działu i sekcji oraz ich zastępców) z gwarancji zatrudnienia w pełnym zakresie, a gwarancje te ograniczyć do pełnionej funkcji, a nie stosunku pracy. Jednakże w trakcie dyskusji prowadzonej w gronie organizacji związkowych wniosek ten niestety nie znalazł szerokiego poparcia.

Po przeanalizowaniu całego dokumentu strona związkowa wstępnie parafowała projekt Paktu Gwarancji Pracowniczych ( w załączeniu i zawarła porozumienie kończące częściowo spór zbiorowy z dnia 10 czerwca 2013) Strony ustaliły, że podpisanie dokumentu odbędzie się po uzyskaniu zgody organów statutowych władz związku i władz korporacyjnych.

Notatkę sporządził Jarek Ślepaczuk- wiceprzewodniczący Rady Branżowej CARGO

pdfKomunikat mediatora

pdfPGP stan na 22 sierpnia 2013

pdfPorozumienie z dnia 22 sierpnia 2013 roku