Komunikat

przez admin

Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich informuje, że Komendant Główny SOK rozwiązał umowę o pracę z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy, a zarazem wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego ZZK Śl. Robertem Sobotą. Tym samym Komendant Główny SOK złamał między innymi zapisy art. 32 ustawy o związkach zawodowych i art. 13 ustawy o sip oraz kilka innych przepisów.
Piszemy o tym dopiero teraz, ponieważ pismo o zamiarze zwolnienia wysłane do organizacji zakładowej opatrzone było pieczątką „Tajemnica Przedsiębiorstwa”.

Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich informuje, że Komendant Główny SOK rozwiązał umowę o pracę z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy, a zarazem wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego ZZK Śl. Robertem Sobotą. Tym samym Komendant Główny SOK złamał między innymi zapisy art. 32 ustawy o związkach zawodowych i art. 13 ustawy o sip oraz kilka innych przepisów.

Piszemy o tym dopiero teraz, ponieważ pismo o zamiarze zwolnienia wysłane do organizacji zakładowej opatrzone było pieczątką „Tajemnica Przedsiębiorstwa”.

Powodem rozwiązania umowy było między innymi (zarzuty pochodzą z wypowiedzenia umowy o pracę Roberta Soboty, a podpisane przez Komendanta Głównego SOK):
– „brak dbałości o dobre imię pracodawcy” w sprawie pomieszczeń w których zakwaterowani zostali funkcjonariusze SOK podczas Światowych Dni Młodzieży.;
-„ w sposób świadomy, tj. licząc się z konsekwencjami swojego działania, jest również odpowiedzialny za publikację na stronach internetowych (https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Zawodowy-Kolejarzy-%C5%9Al%C4%85skich-przy-SOK-1640982296175084/) dokumentacji fotograficznej opatrzonej tytułami i opisami wskazującymi na rzekomo fatalne warunki zakwaterowania funkcjonariuszy SOK podczas ŚDM w Krakowie, które ukazują Pracodawcę w złym świetle.”;
– „publicznie podburzał ponadto w Internecie do przesyłania i publikowania zdjęć lokali i posiłków zapewnionych przez pracodawcę funkcjonariuszom podczas ŚDM.”;
– nawet przypisano mu „że organizacja i przebieg ŚDM, zakończyły się ogromnym sukcesem organizacyjnym, którego udziałem, są także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Tymczasem, na skutek zachowania pana Roberta zamiast o ogromnej roli SOK w zabezpieczeniu ŚDM media rozpisują się o rzekomo fatalnych warunkach zakwaterowania funkcjonariuszy.”
– „ poważnie nadszarpnięte zostało dobre imię pracodawcy i jego wizerunek, dlatego też pracodawca całkowicie utracił do niego zaufanie i nie widzi możliwości dalszego zatrudnienia ww. pracownika.”
–  „dokonując inspekcji lokalu w Krakowie, wywołał niepotrzebne zamieszanie oraz namawiał współpracowników do podejmowania działań mających deprecjonować pracodawcę i podjęte przez niego działania celem przygotowania zakwaterowania dla funkcjonariuszy. W tym w szczególności namawiał do publikowania zdjęć lokalu w Internecie i do powstrzymywania się od pracy.”
– „Ponadto nie można pominąć faktu, że następstwem wymienionych działań Pana Roberta Soboty było upublicznienie informacji na temat miejsca zakwaterowania funkcjonariuszy SOK, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.”
– „Z pola widzenia, nie można stracić faktu, że Pan S. reprezentował pozostających w mniejszości pracowników niezadowolonych z warunków zakwaterowania. (…) Uzasadniając wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z panem pracodawca wskazuje jednocześnie, że oburzony zachowaniem pana Roberta Soboty jest nie tylko pracodawca ale także znaczna część załogi.”;
– „Szkodliwe, wypaczające stan rzeczy zdjęcia opatrzone komentarzami sugerującymi brak dbałości pracodawcy o pracowników, prezentowane w oderwaniu od okoliczności, spowodowały, że sukces pracowników, którzy z poświęceniem wykonywali swoją pracę został „rozmieniony na drobne”.
– „opublikowaniem  i ujawnieniem do nieoznaczonej, otwartej liczby odbiorców tajemnicy przedsiębiorstwa, za pośrednictwem strony Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy SOK na www.facebook.com”.

Zarząd Zakładowy ZZK Śl. w SOK, w którym Robert jest przewodniczącym, w odpowiedzi na wystąpienie o zamiarze wypowiedzenia odniósł się do wszystkich zarzutów stawianych przewodniczącemu, a zarazem Społecznemu Inspektorowi Pracy i odmówił zgody na jego zwolnienie.

Komendant Główny SOK zwolnił go pomimo czytelnych zapisów ustawowych zabraniających zwolnienia chronionych członków związku i społecznych inspektorów bez zgody reprezentującej ich organizacji związkowej i spowodowało to wstąpienie naszej organizacji w spór zbiorowy z pracodawcą.

Żądania, które zostaną przedstawione pracodawcy, są następujące:
1. Żądamy wycofania się z zamiaru lub w przypadku doręczenia z wypowiedzenia umowy o pracę w trybie art. 52 § 1. pkt 1. Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy i zarazem przewodniczącemu Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy PKP PLK S.A. Komenda SOK, uznając działanie pracodawcy za bezprawne i mające na celu:
1) zastraszenie ww. celem wywarcia wpływu na wykonywane przez niego czynności Zakładowego SIP w tym wydawane zalecenia;
2) uzurpowanie sobie prawa do kierowania Społeczną Inspekcją Pracy w szczególności dotyczącą informowania związków zawodowych o wynikach przeprowadzonych kontroli, które, wg naszej oceny, prowadzone są prawidłowo i informowane są strony upoważnione;
3) podważanie i umniejszanie wyników kontroli i wydanych zaleceń w sposób niezgodny z ustawą o sip, tj. brak odrzucenia zalecenia Zakładowego SIP tylko jego realizacja, a następnie polemizowanie co do jego zasadności;
4) ingerowanie w kreowanie polityki związków zawodowych, w tym informacyjnej;
5) zamiar rozbicia organizacji związkowych celem podporządkowania ich pracodawcy;
6) zastraszenia działaczy związków zawodowych funkcjonujących w Komendzie Straży Ochrony Kolei zgodnie z ustawą o związkach zawodowych poprzez zwolnienie aktywnego działacza związkowego na  podstawie bezpodstawnych zarzutów;
7) dyskryminowanie działaczy związkowych ze względu na przynależność do organizacji związkowych niepodporządkowanych pracodawcy.
8) Żądamy również zaprzestania przez pracodawcę – Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei notorycznego łamania art. 32 ustawy o związkach zawodowych i bezprawnego zwalniania chronionych działaczy związkowych. Ma to znamiona szykany i mobbingu. Tak było między innymi w przypadku chronionego członka Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych Zachodniego Obszaru RP, który sądownie został przywróconego do pracy.

Ponadto wystosowano pisma do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. i Zarządu PKP PLK S.A. żądające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego za łamanie przez Komendanta Głównego SOK prawa nie tylko ustaw o związkach zawodowych i ustawy sip, ale i wewnętrznych porozumień w tym  Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartym w dniu  11.01.2005 r.
Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich oczekuje również na spotkanie z przedstawicielami spółki, o które zabiegała organizacja zakładowa.

W tym temacie ostro wystąpiła również Federacja ZZK, informując nie tylko władze spółki o bezprawnym działaniu Komendanta Głównego SOK, ale i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Ze względu na brak do tej pory odpowiedzi przygotowywany dalsze kroki prawne w tej sprawie.