Komunikat TKds.S-G z 30 lipca i 7 września 2010 r.

przez admin

Komunikat TKds.S-G z 30 lipca i 7 września 2010 r.

Dialog Społeczny

Publikujemy poniżej ostateczny Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia w dn. 30 lipca i 7 września 2010 r. (kontynuacja). Przypominamy, że przewodniczący FZZP PKP kol. Stanisław Stolorz jest członkiem tego organu dialogu społecznego w Polsce z ramienia Forum Związków Zawodowych.

Informacje dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r., wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2011 oraz proporcja Związku Rzemiosła Polskiego dotycząca uchwały w sprawie programu budowy systemu lokalnych samorządowych funduszy pożyczkowych były głównymi tematami obrad posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Posiedzeniu, które odbyło się 30 lipca 2010 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczył Pan Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego w zastępstwie za Waldemara Pawlaka, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Przewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Komisja przyjęła uchwałę nr 40 w sprawie programu budowy systemu lokalnych samorządowych funduszy pożyczkowych. Propozycja przewiduje rozbudowę pozabankowego systemu funduszy pożyczkowych – mającego na celu stworzenie warunków do wspierania rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Stefan Kubowicz – Przewodniczący Zespołu problemowego TK ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych poinformował, że w dniu 29 lipca odbyło się posiedzenie Zespołu, w trakcie którego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w kwestiach wysokości płacy minimalnej na 2011 r. oraz wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2011 r.

NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o nieuczestniczeniu w dalszej części posiedzenia plenarnego. Zdaniem Związku m.in. w sprawie wynagrodzenia minimalnego i w państwowej sferze budżetowej nie było żadnych negocjacji. Niedotrzymane zostało również zobowiązanie zawarte w pakiecie antykryzysowym w sprawie dojścia w minimalnym wynagrodzeniu do 50% średniego wynagrodzenia, co jest przykładem lekceważenia partnerów społecznych. Do powyższego stanowiska przyłączyły się pozostałe organizacje związkowe, oświadczając o zamiarze opuszczenia obrad. Wobec zaistniałej sytuacji, na wniosek przedstawiciela strony rządowej, posiedzenie zostało zawieszone.

W dniu 7 września br. odbyła się kontynuacja zawieszonego posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społecznego-Gospodarczych poświęconego płacy minimalnej, wzrostowi wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2011 r. Tematyka obrad została rozszerzona o informację na temat przygotowań Polski do objęcia przewodnictwa w Radzie UE. Posiedzeniu przewodniczył Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki, Przewodniczący Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Komisja w dalszym ciągu nie zajęła stanowiska w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2011 r. W sprawie dojścia w minimalnym wynagrodzeniu do 50% średniego wynagrodzenia, Premier W. Pawlak zaproponował nową koncepcję, uzależniającą wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego od PKB i w zależności od koniunktury płaca minimalna byłaby kształtowana elastycznie (możliwy spadek). Wiązałoby się to również z odejściem od powiązania z płacą minimalną innych świadczeń (obecnie 27). W przypadku takiego uzgodnienia, w przyszłym roku płaca minimalna np. mogłaby wynosić 1400 zł.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” nowa propozycja to odejście rządu od dotychczasowych zobowiązań przyjętych w pakiecie działań antykryzysowych, tym samym oczekuje najpierw jasnego oświadczenie rządu i dopiero jest możliwe przeanalizowanie przedstawionego pomysłu i rozpoczęcie rozmów. Podobne zdanie przedstawiło FZZ.

Po dalszych uzgodnieniach strona związków zawodowych złożyła oświadczenie, w którym domaga się przestrzegania formuły, aby nie pogarszać sytuacji wynagrodzenia minimalnego w stosunku do średniego (krocząco w górę do 50%). Jest to punkt wyjścia i po spełnieniu tego warunku jest gotowa do rozmów nad przedstawioną formułą, na zespołach problemowych. Strona pracodawców zgodziła się aby rozpocząć rozmowy, ale bez brzegowych warunków wstępnych.

Uzgodniono, że problem zostanie omówiony na posiedzeniu połączonych dwóch Zespołów problemowych: budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 13 września br. o godzinie 11.

Następnie Sekretarz Stanu w MSZ – Mikołaj Dowgielewicz przedstawił informację w kwestii przygotowań Polski do objęcia przewodnictwa w Radzie UE. Poinformował, że 21 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument, w którym wstępnie określono plany polskiej Prezydencji. Podkreślił, iż ważny jest program prac Komisji Europejskiej na 2011 r., który przedstawiony zostanie w grudniu 2010 r. Istotne znaczenie będzie miała sytuacja ekonomiczna i wychodzenie gospodarki europejskiej z kryzysu. Plany polskiej Prezydencji zależeć będą również od nowego sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej określonego w Traktacie z Lizbony. Priorytetami ogólnymi będą: rynek wewnętrzny, stosunki ze Wschodem, wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, negocjacje wieloletnich ram finansowych 2014-2020 i pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy.

Podkreślił, że działania polskiej prezydencji skupią się na reformie systemu płatności bezpośrednich, przyszłości polityki rozwoju obszarów wiejskich, wspieraniu inwestycji związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Jedną z kluczowych kwestii będzie rewizja wytycznych ws. Transeuropejskich Sieci Transportowych. Priorytetem prezydencji polskiej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości będzie „Ochrona praw obywateli w Unii Europejskiej”. Istotne znaczenie będzie miała debata na temat podejścia do polityki. Ważne miejsce zajmie debata nad kierunkami rozwoju polityki środowiskowej. W obszarze polityki społecznej i zatrudnienia prezydencja polska będzie się koncentrowała na pracach nad rozwiązaniami ułatwiającymi godzenie życia zawodowego z prywatnym, działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej, wobec wyzwań demograficznych, promowaniu aktywnych działań na rynku pracy i aktywnej polityki integracji społecznej. W dziedzinie kultury tematem przewodnim polskiej prezydencji będzie rozwój innowacji społecznych i kapitału intelektualnego oraz negocjacje kolejnych edycji programów.

PKPP „Lewiatan” zwróciła uwagę na słaby akcent dialogu społecznego i roli dialogu społecznego w przedstawionych priorytetach. Można bardziej wykorzystać ten potencjał i włączyć partnerów społecznych w prezydencję polską. Podobnego zdania są Pracodawcy RP, a właściwym Zespołem, który mógłby wypracować formułę jest Zespół konsultacyjny ds. Unii Europejskiej. NSZZ „Solidarność” zgadzając się z propozycjami poprzednich organizacji położył nacisk na właściwe definiowanie dialogu społecznego i partnerów społecznych oraz konsultowanie z nimi tych kwestii.

Podpisano: /-/ strona rządowa, /-/ strona pracodawców, /-/ strona związkowa.

Źródło – Federacja ZZP PKP