Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

przez admin

W czasach kryzysu przedsiębiorcy często zmuszeni są do poszukiwania oszczędności. Niestety, dzieje się to najczęściej kosztem zatrudnionych pracowników. Dzięki redukcji zatrudnienia przedsiębiorca może w zasadzie natychmiast uzyskać realne oszczędności. Nie zawsze jednak zwolnienia masowe prowadzą do pozytywnych skutków po stronie pracodawcy. Paradoksalnie, takie szybkie pozbywanie się kosztów, może być w dłuższej perspektywie czasowej ciosem dla przedsiębiorstwa. Zwolnieni, kompetentni pracownicy pracowali bowiem dla przedsiębiorstwa i budowali jego wartość. Poza tym, pracodawca ponosi często koszty zwolnienia swoich pracowników, związane z ich odprawami. Kiedy odprawa jest konieczna?

Prawne ujęcie odprawy

Według obowiązujących przepisów prawa, odprawą nazywa się podstawowe świadczenie, jakie przysługuje pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę, z przyczyn niedotyczących go.
Odprawa na mocy ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przysługuje pracownikom, którzy zwalniani są:
·         W ramach zwolnień grupowych,
·         W ramach zwolnień indywidualnych,
·         Na mocy odrębnych przepisów zakładowych, jakie obowiązują u danego pracodawcy.
Może zdarzyć się, że Kodeks pracy i inne ustawy nie przyznają pracownikowi prawa do otrzymania odprawy w związku z utratą przez niego stanowiska pracy, ale regulamin zakładu pracy taką odprawę przewiduje. Wówczas brane jest pod uwagę korzystniejsze dla pracownika uwarunkowanie.
Odprawa przysługuje w przypadku, gdy wypowiedzenia dokonał pracodawca, albo jeśli zwolnienie pracownika następuje na mocy porozumienia stron, ale z inicjatywy pracodawcy. Odprawa nie zostanie przyznana, jeśli umowa o pracę rozwiązywana jest z przyczyn dotyczących pracownika. Przy rezygnacji pracownika ze stanowiska pracy, pracodawca nie będzie musiał wypłacać odprawy.

Ile wyniesie odprawa

Jeśli odprawa wypłacana jest pracownikowi z uwagi na zwolnienia grupowe, wówczas jej wysokość uzależniona jest od tego, jak długo pracownik pracował na rzecz dotychczasowego pracodawcy. Odprawa będzie wypłacona w wysokości:
·         Trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeśli staż pracy wynosi co najmniej 8 lat lub więcej,
·         Dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeśli staż pracy wynosi od 2 do 8 lat,
·         Jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeśli staż pracy wynosi mniej niż 2 lata.
Maksymalna wysokość odprawy pracowniczej przy zwolnieniu nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Źródło – Serwis Biznes-Firma.pl