Interpelacja posła Jerzego Polaczka w sprawie prywatyzacji PKP Cargo

przez admin

Publikujemy interpelację posła Jerzego Polaczka skierowaną do Prezesa Rady ministrów w sprawie wyjaśnienia przez Rząd wybranych zagadnień związanych z decyzją Rady Ministrów z lutego 2011r. o prywatyzacji większościowego pakietu akcji PKP CARGO S.A.

 Fot. Kolejowa Agencja Fotograficzna Fot. Kolejowa Agencja Fotograficzna

W związku z decyzją kierowanej przez Pana Premiera Rady Ministrów o sprzedaży większościowego pakietu akcji drugiego pod względem wielkości przewozów towarowych w Europie przewoźnika jakim jest PKP Cargo S.A., a także w kontekście wyżej wymienionych podstaw prawnych i programowych oraz aktualnych informacji w mediach wyjaśnienia wymagają przedstawione poniżej kwestie, co do których wnoszę o zajęcie stanowiska przez Pana Premiera i udzielnie odpowiedzi.

Od roku 2009 Minister Infrastruktury prowadził prace zmierzające zmierzające do opracowania i przyjęcia Programu Rozwoju Transportu Kolejowego do roku 2015. W dniu 11 sierpnia 2010r. na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury opublikowano informację o skierowaniu projektu Programu do konsultacji społecznych, które miały trwać do 15 września 2010r. Do dnia dzisiejszego nie został opublikowany rezultat przeprowadzonych konsultacji i ostateczna wersja Programu po konsultacjach. W tej sytuacji zasadne jest pytanie o wyniki przeprowadzonych konsultacji Programu w części odnoszącej się do prywatyzacji PKP CARGO S.A. oraz o stanowiska przedstawione w toku konsultacji przez zainteresowane podmioty, organizacje zawodowe, organizacje pracodawców i związki zawodowe.

Tymczasem, jak wynika z komunikatów, w dniu 1 marca 2011 Rada Ministrów, na wniosek Ministra Infrastruktury dokonała zmian w obowiązującej Strategii dla Transportu Kolejowego do roku 2013, wprowadzając zapisy, które mają legitymizować przygotowany wcześniej plan prywatyzacji PKP CARGO S.A. i zmieniając wartość spodziewanych wpływów z tej prywatyzacji, w sytuacji kiedy jeszcze nikt nie złożył oferty cenowej. Co więcej, te zmiany w najważniejszym dokumencie programowym polskiego kolejnictwa, jakim jest Strategia dla Transportu Kolejowego do roku 2013, zostały wprowadzone bez wymaganych prawem konsultacji społecznych.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na stępujące pytania:

1. Czy akcje PKP CARGO S.A będą zbywane przez Ministra Infrastruktury, przez PKP S.A czy też przez samo PKP CARGO S.A.?

2. Czy Minister Infrastruktury udzielał pełnomocnictw i komu dotyczących prowadzenia przygotowań do prywatyzacji PKP CARGO S.A, obejmujących w szczególności: wybór doradców prywatyzacyjnych, wykonanie analiz przed prywatyzacyjnych i określenie strategii prywatyzacji PKP CARGO S.A?

3. Dla kogo pracowała oraz kto finansował działania firmy doradczej – konsorcjum firm z liderem McKinsey Company Poland Sp. z o.o.? Czy jest to doradca Ministra Infrastruktury? Czy jest to doradca PKP S.A.? Czy jest to doradca PKP CARGO S.A?

4. Jaki był szczegółowy zakres merytoryczny oraz wartość zleceń doradczych realizowanych przez konsorcjum firm, których liderem był McKinsey Company Poland sp. z o.o. na rzecz PKP CARGO S.A w latach 2008 – 2010 i kto był zamawiającym dla tych prac?

5. Dlaczego wybrano tryb zbycia akcji PKP CARGO S.A na rzecz inwestora branżowego i/lub finansowego jeśli żaden podmiot w tej branży działający na rynku polskim nie jest większy od PKP CARGO S.A., a wszyscy najwięksi europejscy przewoźnicy kolejowi są to nadal firmy państwowe?

6. Jaki jest „los” projektu Programu Rozwoju Transportu Kolejowego do 2015 roku, który przygotowywał Minister Infrastruktury – którego termin konsultacji społecznych minął 15 września 2010r. w tej jego części, która dotyczy zagadnień prywatyzacji PKP Cargo S.A.?
7. Na jakiej podstawie prawnej Rada Ministrów (w lutym 2011r.) bez wymaganych prawem konsultacji społecznych wprowadziła w Strategii dla Transportu Kolejowego do 2013 roku (przyjętej przez Radę Ministrów 17 kwietnia 2007r.) zapisy w zakresie większościowej sprzedaży akcji PKP Cargo S.A. w ramach planu jego prywatyzacji?

 

 

(źródło: Jerzy Polaczek,Rynek Kolejowy , 10 marca 2011)