Czechy: duże zainteresowanie prywatyzacją kolei czeskich České dráhy

przez admin

W ciągu zaledwie godziny, suma zapisów złożonych przez ponad 60 inwestorów instytucjonalnych sięgnęła niemal 400 mln EUR. Około 75% zapisów złożyli inwestorzy z Niemiec, Czech i Austrii. Udana emisja obligacji spółki České dráhy to dowód zaufania inwestorów do jej działalności jak i potencjału wzrostu czeskiej gospodarki.

 Fot. Harold, lic. CCA/ commons.wikimedia.org Fot. Harold, lic. CCA/ commons.wikimedia.org

Spółka Erste Group Bank AG („Erste Group”), jako główny współzarządzający, z powodzeniem przeprowadziła wartą 300 mln EUR emisję pięcioletnich obligacji państwowej spółki kolejowej České dráhy. Obligacje z 4,5% kuponem z terminem zapadalności 24 czerwca 2016r zostały wycenione na +190 p.b. powyżej stawki referencyjnej mid-swap. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony inwestorów, głównie funduszy inwestycyjnych, banków, banków centralnych i firm ubezpieczeniowych, suma zapisów znacznie przekroczyła podaż.

“Udana emisja obligacji w EUR spółki České dráhy – największa taka emisja spółki kolejowej z Europy Środkowo-Wschodniej – to wyraźny sygnał, że inwestorzy pozytywnie oceniają pozycję tej spółki jako jednej z 10 najważniejszych spółek kolejowych w Unii Europejskiej. Fakt, że spółka ta jest własnością skarbu państwa, a przed Republiką Czeską rysują się pozytywne perspektywy wzrostu gospodarczego, także przyczynił się do tego sukcesu” – powiedział Franz Hochstrasser, wiceprezes Erste Group. „W czasie naszego roadshow, które odbywało się w Pradze, Londynie, Paryżu, Wiedniu, Monachium i Frankfurcie, emitent spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony znanych inwestorów. Mimo bardzo wymagających warunków panujących na rynku kapitałowym spowodowanych przez sytuację w Grecji, České dráhy były jednym z dwóch europejskich emitentów z nadanym ratingiem, którzy zdecydowali się wejść na rynek w tym niepewnym okresie”.

Erste Group zajmuje pierwsze miejsce jako zarządzający księgami popytu dla emisji obligacji skarbowych i korporacyjnych w Austrii oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, uzyskując udział w rynku na poziomie 11,9% i łączny wolumen 5 129 mln EUR w 2010 r.

České dráhy zarządza jedną z najbardziej rozbudowanych sieci kolejowych w Europie, obejmującą 9 000 km tras w ramach czterech największych międzynarodowych korytarzy kolejowych. Segment przewozu pasażerów wykorzystuje rozbudowaną sieć kolejową, i poprawia rentowność, zaś działalność w zakresie transportu towarów realizowana jest poprzez w pełni kontrolowaną spółkę zależną, która jest czwartym największym szynowym przewoźnikiem towarów w UE. W ostatnim czasie spółka z powodzeniem przeprowadziła istotne zmiany, które zwiększyły jej zysk EBITDA w 2010 r. o 15%.
České dráhy planuje przeznaczyć wpływy z obligacji do sfinansowania części swojego planu inwestycyjnego, w tym głównie na zakup i modernizację taboru.

Czeska gospodarka okazała się jedną z najbardziej odpornych na kryzys gospodarek UE, co przyniosło efekt w postaci szybkiego powrotu na ścieżkę rozwoju. Republika Czeska to najbardziej rozwinięty gospodarczo kraj w Europie Środkowo-Wschodniej pozostający poza strefą euro, mogący pochwalić się jednym z najniższych poziomów długu publicznego (38,5% PKB, czyli mniej niż połowa średniej unijnej wynoszącej w 2010 r. 80%). Pomimo trwających zawirowań politycznych rząd planuje dalej obniżać deficyt fiskalny do poziomu poniżej 5% PKB w tym roku. Prognozy mówią o 2% wzroście gospodarczym w tym roku i przyspieszeniu do 2,5% w roku 2012.

Według analityków z Erste Group w okresie od 2007 r. najbardziej aktywnymi emitentami obligacji korporacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej były spółki z Czech i Polski, które wyemitowały odpowiednio połowę i jedną trzecią łącznego wolumenu. Od początku roku 2011 do dnia dzisiejszego łączna wartość emisji obligacji korporacyjnych w tym regionie wyniosła ok. 1,5 mld EUR. Prognozuje się, że w nadchodzącym okresie spółki z Europy Środkowo-Wschodniej zwiększą swoją aktywność na rynku pierwotnym ze względu na rosnące potrzeby inwestycyjne oraz konieczność optymalizacji struktury zadłużenia. Fakt, że rynek wtórny charakteryzuje się stosunkowo niską płynnością tłumaczy niesłabnące zainteresowanie rynkiem pierwotnym. Ten pozytywny trend dowodzi, że spółki z Europy Środkowo-Wschodniej uzyskały zaufanie wśród inwestorów i w coraz większym stopniu dywersyfikują swoje źródła finansowania, otwierając się na zagraniczne rynki kapitałowe. Analitycy Erste Group wskazują na potencjał wzrostowy denominowanych w EUR obligacji korporacyjnych spółek z Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w dłuższej perspektywie z uwagi na fakt, że liczba spółek audytowanych przez agencje ratingowe stale rośnie.

 

 

(źródło: Erste Group, 21 czerwca 2011)