Co z akcją awansową w Straży Ochrony Kolei z 2010 roku?

przez admin

Co z akcją  awansową w Straży Ochrony Kolei z 2010 roku?

            W kwietniu br. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy PKP PLK S.A. a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP PLK S.A. wprowadzona została systemowa podwyżka wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP. Zgodnie z zawartymi w „Porozumieniu” zapisami wydana została Uchwała nr 128/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dn. 8.04.2010 roku. Powyższe dokumenty wskazywały jednoznacznie, że:

– wprowadza się akcję awansową od 1 kwietnia br.;

– podwyżka obejmuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio o 150 zł na jednego pracownika zatrudnionego po 1 stycznia 2010 roku w przeliczeniu na pełne etaty;

– środki na podwyżkę zostaną przekazane jednostkom organizacyjnym i obejmują wzrost wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego;

szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń kierownicy jednostek organizacyjnych ustalą z zakładowymi organizacjami związkowymi w terminie do 10 dni od przekazania środków na podwyżkę;

wypłata podwyższonych wynagrodzeń nastąpi w terminie wypłaty za kwiecień br.;

– za prawidłowe wdrożenie wynagrodzeń odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A.

         Dlaczego w grudniu piszę o akcji awansowej z kwietnia?

         Ponieważ w Straży Ochrony Kolei akcja awansowa została przeprowadzona tylko częściowo. Związki 21 kwietnia br. zostały zaproszone do Komendy Głównej celem ustalenia zasad przeprowadzenia podwyżki. Na miejscu Komendant Główny wręczył związkowcom projekt „Zasad przeprowadzenia systemowej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A. Komenda Główna SOK” sporządzony przez Komendę Gł. SOK, który następnie był negocjowany. W projekcie pracodawca wprowadził tylko wzrost wynagrodzeń w aspekcie wynagrodzenia zasadniczego, nie ujął natomiast wzrostu pochodnej, tj. premii. To, że stosowny zapis dotyczący premii nie znalazł się w ostatecznej wersji „Zasad…”, jest ewidentnym niewypełnieniem polecenia Zarządu PKP PLK S.A. zapisanego w Uchwale 128, za co odpowiedzialny jest Komendant Główny SOK.

         Powyższe spowodowało, iż od miesiąca kwietnia br. funkcjonariuszom i pracownikom nie naliczono akcji awansowej należnej zgodnie z nowo przyjętym Regulaminem premii wprowadzonym Decyzją nr 30/2010 Komendanta Głównego SOK w dn. 5.05.2010 r. Pomimo że regulamin był wprowadzony po akcji awansowej, jego kształt, wielkości procentowe i stawki godzinowe były negocjowane  przez związki zawodowe w dn. 15 kwietnia 2010 roku, czyli przed akcją awansową na niezwiększonej podstawie z wynagrodzenia zasadniczego.

         O jakich pieniądzach przyznanych przez spółkę dla pracowników „zapomniała” Komenda Główna SOK?

         Wg naszych szacunkowych obliczeń to kwota ok. 104 tys. zł miesięcznie w samej premii podstawowej. Przy tym również powinna zostać zmieniona premia za czynności dodatkowe o ok. 4700 zł (przewodnika psa sł. , kierowcy itp.) oraz premie uznaniowe  łącznie o ok. 14 tyś. Łącznie fundusz premiowy po akcji awansowej wzrósł o 110 tys. zł.

 

         21 kwietnia zaraz po negocjacjach ww. „Zasad…” udałem się do z-cy Komendanta Głównego od spraw finansowych z pytaniem, kiedy zmienimy stawki w premii ze względu na procentowy wzrost funduszu premiowego. W odpowiedzi usłyszałem, że Pani Komendant przeanalizuje możliwość wprowadzenia zmian w stawkach godzinowych. Niestety, do miesiąca czerwca br. Komenda Główna SOK w ogóle nie podjęła tematu, w związku z czym zgłosiłem tę sprawę na Radzie Branżowej SOK przy Federacji ZZP PKP i zostało wysłane pismo do Komendanta Głównego SOK  o poniższej treści:

 

„Rada Branżowa Straży Ochrony Kolei zwraca się do Pana Komendanta z prośbą przesłania związkom zawodowym działającym w Straży Ochrony Kolei informacji z pkt 9, zapisanego w Zasadach przeprowadzenia systemowej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A. Komenda Gł. SOK podpisanych w dn. 21.04.2010 r. przez Pana Komendanta i związki zawodowe, a do tej pory przez Komendę niezrealizowanego. Ze względu na ważność sprawy prosimy o pilne przesłanie nam tej informacji.

Jednocześnie zwracamy się do Pana Komendanta o rozpoczęcie negocjacji w zakresie podniesienia stawek godzinowych w premii podstawowej w nowym regulaminie premii, gdyż wynegocjowane stawki były wyliczone z podstawy sprzed podwyżki wynagrodzeń  z dn. 21.04.2010 i wprowadzenia ich ze skutkiem od dnia 01.05.2010 r.”

W podpisie przewodniczący RB SOK przy Federacji ZZP PKP A. Klocek.

 

13 lipca Komenda Główna SOK pismem nr IOPR-071-72/10  przedstawiła nam swoje propozycje podniesienia stawki godzinowej o 0,20 zł na stanowiskach od strażnika do komendanta posterunku. Wg naszych szacunków była to kwota nieodpowiadająca środkom otrzymanym przez Komendę Główną SOK od spółki na akcję awansową. Dlatego 30 lipca br. Zarząd ZZK Śl. przy Komendzie SOK wystąpił o uszczegółowienie propozycji zmian do Regulaminu premii, tj. o podanie:

– ilości pracowników na poszczególnych stanowiskach;

– stawek obecnych i proponowanych;

– wartości ogólnej kwoty wzrostu premii;

– wartości wydatków na premię na każdym stanowisku.

25 sierpnia br. otrzymaliśmy odpowiedź z Komendy Głównej SOK z częścią danych (nie podano nam wartości ogólnej kwoty wzrostu premii po akcji awansowej, z której moglibyśmy wyliczyć dokładną stawkę godzinową). Ze względu na, wg nas, wyczerpaną  już formę pisemną czekaliśmy na zwołanie przez Komendę Główną SOK narady w sprawie ustalenia nowych stawek godzinowych. Biorąc pod uwagę, iż Komenda Główna SOK przekroczyła ustalony Uchwałą 128 termin do 10 dni od przekazania środków na podwyżkę,  mieliśmy nadzieję, iż po naszych wystąpieniach szybko zostanie zwołana narada w komendzie i zostaną ustalone nowe stawki godzinowe. Niestety,  Komenda  Główna SOK  jakby zapomniała o problemie. Ponownie na wniosek Rady Branżowej SOK – Federacja ZZP PKP z 19.10.2010 r. zażądała między innymi rozpoczęcia „negocjacji w sprawie podniesienia stawek godzinowych w regulaminie premii, co wynika ze wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od miesiąca kwietnia, tym samym zwiększenia się procentowego odpisu na premię o ok. 104.000 zł miesięcznie i wypłacenie wyrównania pracownikom od miesiąca wprowadzenia akcji awansowej”.  Po tym wystąpieniu Komenda Główna SOK znów 2 listopada wysłała swoją  propozycję związkom podniesienia stawek godzinowych o 0,20 zł i stawek za czynności dodatkowe, nie zwołując przy tym żadnej narady w tej materii. W odpowiedzi ZZK Śl. przekazał swoje stanowisko między innymi o pilne wdrożenie systemowej podwyżki wynagrodzeń w premii w wielkości nie mniejszej niż wynika z regulaminu premii i wyrównanie jej zgodnie z podpisanymi ze związkami zawodowymi uzgodnieniami w sprawie wprowadzenia systemowej podwyżki wynagrodzeń w PKP PLK S.A.

Ze względu na dalsze „ociąganie się” Komendy Głównej SOK z podjęciem bezpośrednich rozmów w sprawie wdrożenia akcji awansowej zgodnej z Uchwałą nr 128 złożony został wniosek związkowców z ZZK Śl. z Katowic i ZZKOC z Warszawy, członkowi Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. kol. Jackowi Martiszkowi, by na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP PLK S.A skierował wniosek do Zarząd PKP PLK S.A. o przeprowadzenie w tej sprawie pilnej kontroli i uregulowanie należności wobec pracowników. W chwili obecnej kwota niewypłaconej pełnej akcji awansowej w SOK sięga już sumy ok. 990 tys. zł.

 

         W obecnej sytuacji nasuwają się pytania:

– Co się z tymi środkami przyznanymi nam Uchwałą Zarządu PKP PLK S.A.  nr 128/2010 stało?

– Dlaczego pracownicy nie otrzymują wynegocjowanej przez związki zawodowe pełnej akcji awansowej przez kolejne 9 miesięcy?

– Czy Komendant Główny SOK może nie realizować uchwał Zarządu PKP PLK S.A.?

         I na koniec chcę dodać, że Zarząd nasz jest w trakcie analizowania akcji awansowej z lutego 2008 roku  i ze wstępnych ustaleń wynika, że wtedy również Komenda Główna SOK „zapomniała” o wzroście podstawy premii i otrzymanych na nie pieniążkach, a kwoty niewypłacone pracownikom na pewno będą sięgać milionów zł, przecież to już prawie 3 lata.

         O tym i o możliwościach wyegzekwowania od pracodawcy należnych pracownikom SOK premii będziemy rozmawiać  podczas najbliższego posiedzenia Rady Branżowej SOK przy Federacji ZZP PKP (prawdopodobnie w obecności dyrektora  personalnego PKP PLK S.A.).

 

                                                         Przewodniczący Robert Sobota