CARGO – informacje ze spotkania 10.06.2013

przez admin

Zarząd Spółki reprezentowali – Łukasz Boroń – Prezes Spółki PKP CARGO S.A, Adam Purwin – Członek Zarządu ds. finansowych, Ireneusz Wasilewski – Dyrektor Zarządzający.

W spotkaniu reprezentacji central związkowych ze strony Federacji uczestniczyli – Dariusz Browarek – Wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP, Marian Kogut – Przewodniczący Rady Branżowej CARGO wraz z zastępcami – Elżbietą Fedoruk, Krzysztofem Czarnotą i Jarosławem Slepaczukiem.

Podczas spotkania,  nie zostało zawarte porozumienie w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych.

W związku z tym, iż w materiale roboczym pojawiły się nowe zapisy dokonane przez Zarząd – m.in wykreślenie z grupy uprawnionych pracowników – pracowników spółek zależnych, strona związkowa złożyła wniosek aby projekt PGP przekazać nam na piśmie. Wniosek ten nie uzyskał akceptacji – Członek Zarządu Spółki Adam Purwin stwierdził, że forma wnoszenia uwag na materiale, który był nam wyświetlany podczas spotkania jest właściwa, zaś brak chęci wnoszenia uwag jest brakiem dobrej woli zawarcia paktu. W konsekwencji takiego stanowiska pracodawcy strona związkowa zakończyła dialog społeczny. (dokument w załączeniu)

Liderzy organizacji związkowych  przypomnieli Pracodawcy, że zawarte w dniu 17 lipca 2008 roku porozumienie w sprawie zmian własnościowych pomiędzy ministrem infrastruktury, a ponadzakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w spółkach grupy PKP Cargo gwarantuje, że zawarcie umów społecznych dotyczących zakresu gwarancji pracowniczych jest warunkiem koniecznym do dokonania zmian własnościowych. Porozumienie to daje również prawo związkom zawodowym do przeprowadzenia strajku w przypadku kiedy nie zostanie zawarty Pakt Gwarancji   Pracowniczych.

Ze względu na fakt, iż prezentacji projektu PGP dokonywał mecenas, reprezentanci związków zwrócili uwagę, że  dotychczas podczas negocjacji istotnych dokumentów dotyczących pracowników prowadzili je z jednej strony reprezentanci załogi, z drugiej zaś Pracodawca.

Podczas spotkania przewodniczący Central poinformowali Prezesa zarządu PKP CARGO S.A,  że związki zawodowe będące stroną ZUZP w przypadku niedotrzymania przez Zarząd zobowiązania zapisanego w porozumieniu  z ministrem infrastruktury przeprowadzą działania protestacyjno – strajkowe.  Za skutki społeczne i gospodarcze strajku osobistą odpowiedzialność poniosą członkowie zarządu PKP S.A

2. W odniesieniu do postulatu płacowego Prezes Zarządu Łukasz Boroń, stwierdził że nie widzi możliwości wdrożenia akcji przed procesem prywatyzacji spółki.

W odpowiedzi strona Związkowa ponownie złożyła 3 postulaty : 1.dotyczące wzrostu wynagrodzeń, 2. Wypłaty premii za I kwartał. 3 . Podpisania Paktu Gwarancji Pracowniczych.

Przyjęto również oświadczenie, że w przypadku braku realizacji postulatów strona związkowa rozpocznie procedurę strajkową.

3.Centrum Usług Wspólnych i Apel do pracowników.

W trakcie spotkania przyjęto również treść Apelu do pracowników pracujących w systemie równoważnego czasu pracy oraz sprzeciw przeciwko powstania Centrum Usług Wspólnych, które ma przejąć z zakładów pracy zadania finansowo-kadrowe.

Proszę o przekazanie treści wystąpień  i apelu do wiadomości Członków Związku. O dalszym postępie prac nad PGP i ewentualnym rozpoczęciem działań statutowych poinformujemy po 17 czerwca br.

Materiały zostały podpisane przez wszystkie organizacje związkowe, które uczestniczyły w spotkaniu.

 Jarek Ślepaczuk