Z prac Rady Branżowej CARGO

przez admin
pdf

Notatka ze spotkania z zarządem PKP CARGO S.A

W dniu 30 marca 2015 w siedzibie spółki PKP CARGO S.A odbyło się  cykliczne spotkanie w ramach dialogu społecznego. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu PKP CARGO S.A – Adam Purwin wraz z Członkami Zarządu – Dariuszem Browarkiem oraz Łukaszem Hadysiem. Federację ZZP PKP w spotkaniu reprezentowali : Marian Kogut – Przewodniczący Rady Branżowej CARGO oraz Elżbieta Fedoruk, Krzysztof Czarnota i Jarosław Ślepaczuk.

Notatka ze spotkania z zarządem PKP CARGO S.A

W dniu 30 marca 2015 w siedzibie spółki PKP CARGO S.A odbyło się  cykliczne spotkanie w ramach dialogu społecznego. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu PKP CARGO S.A – Adam Purwin wraz z Członkami Zarządu – Dariuszem Browarkiem oraz Łukaszem Hadysiem. Federację ZZP PKP w spotkaniu reprezentowali : Marian Kogut – Przewodniczący Rady Branżowej CARGO oraz Elżbieta Fedoruk, Krzysztof Czarnota i Jarosław Ślepaczuk.

Pierwsza część spotkania poświęcona była prezentacji wyników PKP CARGO S.A     za 2014 rok. Prezes Purwin na wstępie  przedstawił  obszary w których spółka zanotowała największe osiągnięcia w 2014 roku.

1. Ekspansja na rynki międzynarodowe – podpisanie umowy nabycia spółki AWT, inwestycja w lokomotywy wielosystemowe oraz pozyskanie certyfikatu bezpieczeństwa na Litwie to jedne z ważniejszych zadań zrealizowanych w tym zakresie.
2. Utrzymanie pozycji lidera przewozów towarowych w Polsce – Pomimo tego, że rok 2014 był  wymagający dla towarowych przewoźników kolejowych  i uwzględniając fakt rynek zmniejszył się o blisko 2 proc. pod względem masy i o 1,5 proc. w ujęciu pracy przewozowej spółka utrzymała pozycję lidera na poziomie 57 % udziału w rynku. Pomogło w tym pozyskiwanie nowych klientów oraz nawiązanie partnerstwa strategicznego z najważniejszymi grupami przemysłowymi w Polsce. W ubiegłym roku spółka PKP CARGO S.A nabyła też pozostałą część udziałów  przedsiębiorstwa spedycyjnego  Trade Trans. Zdaniem Prezesa Zarządu rok 2014 był wymagający dla przewoźników kolejowych pod względem warunków infrastrukturalnych. Na skutek prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP PLK z miesiąca na miesiąc spadała średnia prędkość handlowa pociągów PKP CARGO, by w listopadzie  i grudniu wynieść zaledwie ok. 21 km/h. (na Śląsku ok. 15 km/h) Niższa prędkość handlowa powoduje zwiększenie zapotrzebowania na pracowników  i tabor, podnosząc tym samym koszty prowadzenia działalności. W uzupełnieniu Łukasz Hadyś – Członek Zarządu ds. finansowych przedstawił informację nt. struktury kosztów ponoszonych w 2014 roku oraz podział rynku na grupy towarów. Spółka w ubiegłym roku zwiększyła przewozy kruszyw i materiałów budowlanych. W całym roku przewieziono ponad 21,5 mln ton ładunków w tej kategorii o 9 proc. więcej niż przed rokiem. W kategorii metali i rud  odnotowano spadki w stosunku do poprzedniego roku. Praca przewozowa w tej grupie zmniejszyła się  w 2014 roku o 20 proc. rdr. Główną przyczyną zmniejszenia przewozów rud i metali jest sytuacja na Ukrainie. Niemal całkowicie ustały potoki półproduktów z metali z regionu Donbasu. Bardzo dobre wyniki przewozowe Grupa PKP CARGO odnotowała w kategorii produktów chemicznych. Przewozy w tym segmencie wzrosły o 13 % z 1,68 mld tkm w 2013 roku do 1,90 mld tkm w 2014 roku.
3. Optymalizacja i kontrola kosztów. Prezes Zarządu przypomniał, że w ubiegłym roku połączone zostały zakładu CT oraz zakłady pionu utrzymania i napraw wagonów, rozpoczęto zapisy w programie dobrowolnych odejść z którego w roku 2015 skorzystało około 3300 pracowników spółki, dostosowano struktury organizacyjne do standardów rynkowych (pionizacja) powołano zespół roboczy wspólnie z PLK S.A, którego celem jest poprawa komunikacji i jakości świadczonych usług dostępu do infrastruktury na obszarach objętych pracami remontowymi.

Na zakończenie prezentacji Prezes Purwin podkreślił że sytuacja finansowa spółki PKP CARGO S.A umożliwia dalszy rozwój. Dzięki optymalizacji działalności Grupy Zarząd jest gotowy  na kolejne akwizycje. Pomimo wielu inwestycji oraz wdrożeniu Programu Dobrowolnych Odejść Zarząd planuje rekomendację wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Prezes Zarządu zaznaczył, że sukcesy osiągnięte w mijającym roku nie byłyby możliwe bez dużego zaangażowania pracowników spółki za co składa podziękowanie.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja w której udział wzięli reprezentanci central związkowych. Już na wstępie pojawiły się uwagi, że choć rok 2014 został oceniony przez Zarząd pozytywnie to nie można zapomnieć o toczącym się dialogu społecznym, a później sporze zbiorowym, o braku wzajemnego zaufania – chodzi o brak konsultacji zasad wdrożenia Programu Dobrowolnych Odejść. Zwrócono uwagę na fakt, iż obecne zasady podziału zysku osiągniętego przez spółkę nie spełniają oczekiwań pracowników, gdyż pomimo faktu, że to załoga ma największy wpływ na jego wypracowanie to znaczną część pochłania wypłata dywidendy dla PKP S.A. Wspomniano również, że dość chłodno ocenia się skutek wdrożenia PDO gdyż zdaniem reprezentantów załogi największe korzyści zyskali ci pracownicy, którzy nie chcieli już pracować w spółce, a na obecnych pracowników spada większy zakres obowiązków bez dodatkowej gratyfikacji. Prezes Adam Purwin odnosząc się do uwag i wniosków zaznaczył, że znaczy spadek przewozów w styczniu i lutym 2015 r. bez Programu Dobrowolnych Odejść i tak wymusiłby pewnie działania oszczędnościowe. Jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy to z tych środków skorzystają również pracownicy spółki. Wypłata daję też przekaz, że spółka jest stabilnie zarządzana. Ponadto w październiku br. pracownicy spółki będą mogli zbywać akcje pracownicze.

W dalszej części reprezentanci pracowników przypomnieli, że w miesiącu styczniu skierowane zostały wystąpienia płacowe. Prezes Zarządu poinformował, że korzystając z zapisów regulujących termin wdrożenia regulacji płacowych proponuje rozpoczęcie rozmów w 3 dekadzie maja br. po opublikowaniu wyników finansowych za I kwartał 2015r.

Na tym spotkanie zakończono.

PS. Po spotkaniu Przewodniczący Rady Branżowej kol. Marian Kogut ustalił termin spotkania w ramach prowadzonego sporu zbiorowego pomiędzy Federacją ZZP PKP, a Zarządem Spółki na dzień 8 kwietnia oraz złożył pismo (w załączeniu)

Notatkę sporządził J. Ślepaczuk

pdfWysąpienie Federacji ZZP PKP