Wasilewski: Porozumienie ze związkami zawodowymi nie jest sukcesem ani porażką

przez admin

– Nie rozpatrujemy porozumienia ze związkami zawodowymi w kategoriach sukcesu czy porażki którejkolwiek ze stron, a w kategoriach kompromisu nacechowanego wspólną troską o zapewnienie miejsc pracy dla pracowników spółki – mówi „Rynkowi Kolejowemu” Ireneusz Wasilewski, członek zarządu PKP Cargo ds. pracowniczych. 2 listopada Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” PKP Cargo. i Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych podpisały porozumienie z zarządem PKP Cargo, na mocy którego obie organizacje związkowe udzielają zgody na II etap restrukturyzacji. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Ireneusza Wasilewskiego, członka zarządu PKP Cargo ds. pracowniczych. Rynek Kolejowy: Czy PKP Cargo traktuje to porozumienie jako sukces? Ireneusz Wasilewski: Nie rozpatrujemy porozumienia ze związkami zawodowymi w kategoriach sukcesu czy porażki którejkolwiek ze stron, a w kategoriach kompromisu nacechowanego wspólną troską o zapewnienie miejsc pracy dla pracowników spółki. Tym samym zarząd PKP Cargo podpisując porozumienie z partnerami społecznymi wykazuje wolę prowadzenia wielokierunkowych działań dla utrzymania miejsc pracy. Porozumienie przewiduje zapewnienie miejsc pracy dla wszystkich pracowników obecnie istniejących zakładów, poprzez wskazanie nowego miejsca pracy w strukturach firmy, przekwalifikowanie pracowników na koszt PKP Cargo, pierwszeństwo zatrudnienia w istniejących i nowotworzonych spółkach należących do PKP Cargo. Ponadto przewiduje możliwość czasowego zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okolicznościach i na zasadach określonych Ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Dopiero w ostateczności, po wyczerpaniu powyższych propozycji zakłada możliwość realizacji Programu dobrowolnych odejść o charakterze lokalnym. Czy prowadzone są rozmowy z innymi związkami zawodowymi w sprawie II etapu restrukturyzacji? Trwają rozmowy z innymi związkami zawodowymi na temat restrukturyzacji, jesteśmy gotowi do podpisania podobnych porozumień z kolejnymi centralami związkowymi działającymi w PKP Cargo. Czy utrzymanie stanowisk związkowców do końca kadencji nie jest wysoką ceną za zgodę na dalszy etap restrukturyzacji? Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych liczba działaczy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy uzależniona jest od liczby członków danej organizacji związkowej. Po połączeniu zakładów PKP Cargo w zakłady wielkoobszarowe liczba pracowników tych zakładów zwolnionych do wykonywania działalności związkowej zasadniczo nie ulegnie zmianie, gdyż wskutek wdrożenia reorganizacji nie zmieni się liczba pracowników zrzeszonych w tych organizacjach. Co do utrzymywania stanowisk związkowych do końca kadencji, to w obecnym stanie prawnym możliwe jest funkcjonowanie u jednego pracodawcy kilku związków zawodowych zrzeszonych w federacji czy konfederacji (np. Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych czy Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP), z których każdy korzysta z przysługujących uprawnień. Zarząd PKP Cargo wychodzi z założenia, że proces restrukturyzacji nie może mieć negatywnego wpływu na możliwość obrony interesów i praw pracowniczych przez działające w spółce związki zawodowe. Takie stanowisko jest tym bardziej zrozumiałe, że strona pracodawcy nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów, a ponadto ustawodawca nie przewidział możliwości ograniczania przez pracodawców uprawnień organizacji związkowych z tytułu realizowanych działań o charakterze organizacyjnym. Czytaj też: * Związkowcy godzą się na dalszą restrukturyzację w PKP Cargo (źródło: wś, Rynek Kolejowy, 16 listopada 2010)