VI Zjazd ZZK Śl. zakończony… wybory dokonane… emocje opadły…

przez admin
zzksl logo

31 marca br. W Katowicach odbył się VI Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Kolejarz Śląskich. W Zjeździe wzięło udział 60 Delegatów wcześniej wybranych na zebraniach w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych oraz wszyscy nowowybrani przewodniczący tych organizacji oraz TOEiR ZZK Śl. Nasze obrady zaszczycili przedstawiciele Federacji ZZK z Warszawy: przewodniczący zarządu Stanisław STOLORZ i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji Zdzisław GNACIŃSKI.

zzksl logo

31 marca br. W Katowicach odbył się VI Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Kolejarz Śląskich. W Zjeździe wzięło udział 60 Delegatów wcześniej wybranych na zebraniach w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych oraz wszyscy nowowybrani przewodniczący tych organizacji oraz TOEiR ZZK Śl. Nasze obrady zaszczycili przedstawiciele Federacji ZZK z Warszawy: przewodniczący zarządu Stanisław STOLORZ i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji Zdzisław GNACIŃSKI.

Zjazd otwarła p.o. przewodnicząca Zarządu Głównego ZZK Śl. Renata WICHA, która po przywitaniu wszystkich Delegatów i gości przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego Zjazdu, którym bezkonkurencyjnie został Robert Sobota. Przyjmując przewodniczenia Zjazdowi przedstawił propozycje składów osobowych poszczególnych komisji zjazdowych i protokolanta. Następnie odczytał regulamin obrad zatwierdzony wcześniej na zebraniu Zarządu Głównego ZZK Śl. Oraz Regulamin Wyborów. Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową, że Zjazd jest prawomocny do dokonywania wyborów oraz podejmowania uchwał, regulaminy zostały przyjęte w głosowaniu jawnym.

Sprawozdanie z działalności związku za czas trwania kadencji tj: 2012-2017 przedstawiła dotychczasowa przewodnicząca Renata WICHA, a sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej ZZK Śl. jej przewodnicząca Mirosława SKIBA., stawiając na zakończenie wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu ZZK Śl. W głosowaniu jawnym Delegaci udzielili jednogłośnie takiego absolutorium.

Nadszedł czas wyborów. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZZK Śl. na Zjeździe Delegatów wybierany jest przewodniczący Zarządu Głównego i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. Delegaci zgłosili kandydatów na te funkcje. I tak na przewodniczącą ZG ZZK Śl. padła tylko jedna kandydatura Renaty WICHA. Podobnie było z kandydaturą przewodniczącej GKR, gdzie zgłoszono Ewę PACZYŃSKA. Komisja Skrutacyjna po obliczeniu oddanych głosów ogłosiła wyniki wyborów: przewodnicząca ZG została Renata WICHA, a przewodniczącą GKR Ewa PACZYŃSKA. Delegaci złożyli wybranym gratulacje. W imieniu Federacji ZZK gratulacje przekazał Stanisław STOLORZ i Zdzisław GNACIŃSKI. Nowowybrane przewodniczące bardzo serdecznie podziękowały za wybór ich na te funkcje i zadeklarowały swoje zaangażowanie w dalszych działaniach przez całą kadencję. W imieniu całego Zarządu Głównego  Renata WICHA skierowała miłe słowa podziękowań za wieloletnią działalność związkową ustępującemu wiceprzewodniczącemu ZG. Wiesławowi DRĄGOWI obdarowując go związkowym Oskarem i innymi prezentami. Serdeczne podziękowania trafiły także do ustępującej przewodniczącej GKR Mirosław SKIBY. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy!

W dalszej części Zjazdu dokonano wprowadzenia zmian do Statutu i Ordynacji Wyborczej ZZK Śl. Wybrano na czas trwania kadencji nowa Komisję Statutową, w skład której weszli: Joanna KLEKOT, Leokadia WINIARSKA, Maria ŻYŁA, Robert SOBOTA, Józef CZAJA, Piotr ROSPĘK, Czesław GRYGIEREK, Grzegorz PARYL i Piotr MROCZEK.

Wypracowany przez przedzjazdową komisję programową Program Działania ZZK Śl. na lata 2017 – 2022 przedstawił Jan BEDNAREK. Deklaracja ta została jednogłośnie przyjęta przez Delegatów.

Na zakończenie Zjazdu wypracowane przez Komisję Uchwał i Wniosków uchwały odczytał Janusz KOWALCZYK. Uchwały te w głosowaniu jawnym zostały przyjęte jednogłośnie do realizacji.

Po zamknięciu obrad Zjazdu Delegatów odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Głównego. Na zebraniu tym zgodnie z Ordynacją Wyborczą dokonano wyboru 3 wiceprzewodniczących, którymi zostali Maria ŻYŁA, Robert SOBOTA i Piotr ROSPĘK. Gratulujemy!!!

W związku z reorganizacją w niektórych spółkach Zarząd Główny ZZK Śl. przyjął także uchwały o zmianie nazw organizacji międzyzakładowych w PKP Energetyka i PKP CARGO S.A.

W załączeniu zamieszczamy dla zainteresowanych Deklarację Programową oraz Sprawozdanie z działalności ZZK Śl. w latach 2012 – 2017.

Załącznik

Zdjęcia ze Zjazdu zamieścimy już wkrótce.

Koleżanki i Koledzy.
Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za wybór (mam nadzieję, że trafny) i obdarzenie mnie zaufaniem do pełnienia funkcji przewodniczącej. Myślę, że wraz z wiceprzewodniczącymi Marysią, Robertem i Piotrem oraz całym zarządem pociągniemy tą związkową lokomotywę do końca kadencji i pojedziemy właściwymi torami. I niech żaden zwrotniczy nie próbuje skierować nas na jakiś ślepy czy boczny tor!
Renata WICHAZałącznik