Przewozy Regionalne szukają nowego prezesa

przez admin

Rada nadzorcza spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu – dyrektora generalnego. Dotychczasowy prezes spółki, Tomasz Moraczewski zrezygnował ze stanowiska 27 maja w związku z powołaniem na stanowisko prezesa spółki Port Lotniczy Bydgoszcz.

 Fot. Hubert Wietrzyński Fot. Hubert Wietrzyński

1. Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące warunki:
1) ukończone studia wyższe magisterskie,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) korzystać z pełni praw publicznych,
4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu,
6) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) list motywacyjny oraz adres do korespondencji (w tym telefon kontaktowy),
2) życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
3) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu, a także wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez kandydata, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz staż pracy. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności (referencje, rekomendacje, certyfikaty) oraz staż pracy na stanowiskach kierowniczych. Ponadto należy dołączyć koncepcję zarządzania Spółką (max. 3 strony maszynopisu).

4. W przypadku dołączenia poświadczonych przez kandydata odpisów dokumentów, o których mowa w pkt 3, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

5. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki, określone w treści ogłoszenia, powinny zgłosić swój udział w postępowaniu w terminie do 22 czerwca 2010 r.

6. W terminie określonym powyżej zgłoszenia mogą być składane przez kandydatów w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 w Biurze Zarządu Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o. o. w Warszawie, ul. Wileńska 14a, pokój 106, bądź na wskazany adres wysłane pocztą. Zgłoszenie powinno zostać doręczone (przesłane) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego – nie otwierać”. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie i oświadczenia wpłynęły do Spółki przed jego upływem. W przypadku zgłoszenia przesłanego pocztą, decyduje data doręczenia zgłoszenia.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 23 czerwca 2010 r. w siedzibie spółki.

9. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie o terminie rozmowy, co najmniej na trzy dni przed jej datą.

10. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zasobami ludzkimi,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
4) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w podanym zakresie,
6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

11. Informacje o spółce w postaci: Umowy Spółki, Regulaminu Organizacyjnego, sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2006 – 2008, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, dostępne będą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Wileńska 14a, w pokoju nr 106, w dni robocze w godzinach 8:00 – 14.00 do dnia 21 czerwca 2010 r., po podpisaniu oświadczenia o poufności.

12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

13. Rada Nadzorcza indywidualnie poinformuje kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego niezwłocznie po jego zakończeniu, zapewniając możliwość odbioru złożonych przez kandydatów dokumentów, z zastrzeżeniem możliwości pozostawienia w dokumentacji postępowania sporządzonych przez siebie kserokopii.

(źródło: Przewozy Regionalne, 10 czerwca 2010)